openplanning

Hiển thị ảnh từ database với Java Servlet

 1. Database
 2. Hiển thị ảnh từ Database với Servlet

1. Database

** ORACLE **
create table PERSON
(
 ID       NUMBER(19) not null,
 NAME      VARCHAR2(50) not null,
 IMAGE_DATA   BLOB not null,
 IMAGE_FILE_NAME VARCHAR2(30) not null
) ;

alter table PERSON
 add constraint PERSON_PK primary key (ID);
** SQL SERVER **
create table PERSON
(
ID       NUMERIC(19,0) not null,
NAME      VARCHAR(50) not null,
IMAGE_DATA   IMAGE not null,
IMAGE_FILE_NAME VARCHAR(30) not null
) ;

alter table PERSON
add constraint PERSON_PK primary key (ID);
** MYSQL **
create table PERSON
(
ID       BIGINT not null,
NAME      VARCHAR(50) not null,
IMAGE_DATA   LONGBLOB not null,
IMAGE_FILE_NAME VARCHAR(30) not null
) ;

alter table PERSON
add constraint PERSON_PK primary key (ID);

2. Hiển thị ảnh từ Database với Servlet

Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cách hiển thị ảnh từ Database sử dụng Servlet. Thông thường dữ liệu ảnh được bạn lưu trữ trong Database tại một cột dữ liệu BLOB, bạn cần truy vấn lấy ra dữ liệu này dưới dạng byte[] và ghi vào response. Ở phần trên tôi đã giới thiệu một cơ sở dữ liệu nhỏ, nó được sử dụng cho bài học này.
Để hiển thị ảnh bạn cần một Servlet, và đường dẫn ảnh có thể giống như sau:
 • http://localhost:8080/ServletExamples/image?id=2
 • http://localhost:8080/ServletExamples/image?id=3
Hãy đảm bảo rằng bạn đã có kiến thức tốt về JDBCServlet. Nếu không bạn có thể tham khảo tại:
JDBC:
Servlet:
Project:
Person.java
package org.o7planning.servletexamples.model;

public class Person {

  private Long id;
  private String name;
  private byte[] imageData;
  private String imageFileName;

  public Person() {

  }

  public Person(Long id, String name, String imageFileName, byte[] imageData) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.imageData = imageData;
    this.imageFileName = imageFileName;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public byte[] getImageData() {
    return imageData;
  }

  public void setImageData(byte[] imageData) {
    this.imageData = imageData;
  }

  public String getImageFileName() {
    return imageFileName;
  }

  public void setImageFileName(String imageFileName) {
    this.imageFileName = imageFileName;
  }

}
DisplayImageServlet.java
package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.o7planning.servletexamples.model.Person;
import org.o7planning.tutorial.jdbc.ConnectionUtils;

// /image?id=123
@WebServlet(urlPatterns = { "/image" })
public class DisplayImageServlet extends HttpServlet {
 private static final long serialVersionUID = 1L;

 public DisplayImageServlet() {
   super();
 }

 private Person getImageInTable(Connection conn, Long id) throws SQLException {
   String sql = "Select p.Id,p.Name,p.Image_Data,p.Image_File_Name "//
       + " from Person p where p.id = ?";
   PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
   pstm.setLong(1, id);
   ResultSet rs = pstm.executeQuery();
   if (rs.next()) {
     String name = rs.getString("Name");
     byte[] imageData = rs.getBytes("Image_Data");
     String imageFileName = rs.getString("Image_File_Name");
     return new Person(id, name, imageFileName, imageData);
   }
   return null;
 }

 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
     throws ServletException, IOException {
   Connection conn = null;
   try {
     // Lấy ra kết nối tới Database.
     // (Xem thêm tài liệu JDBC).
     conn = ConnectionUtils.getMyConnection();
     Long id = null;
     try {
       id = Long.parseLong(request.getParameter("id"));
     } catch (Exception e) {

     }
     Person person = getImageInTable(conn, id);

     if (person == null) {
       // Không có dữ liệu ảnh, chuyển hướng tới một ảnh mặc định.
       response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/images/noimage.jpg");
       return;
     }
    
     // trump.jpg, putin.png
     String imageFileName = person.getImageFileName();
     System.out.println("File Name: "+ imageFileName);
    
     // image/jpg
     // image/png
     String contentType = this.getServletContext().getMimeType(imageFileName);
     System.out.println("Content Type: "+ contentType);
    
     response.setHeader("Content-Type", contentType);
    
     response.setHeader("Content-Length", String.valueOf(person.getImageData().length));
    
     response.setHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + person.getImageFileName() + "\"");

     // Ghi dữ liệu ảnh vào Response.
     response.getOutputStream().write(person.getImageData());

   } catch (Exception e) {
     throw new ServletException(e);
   }
 }

 @Override
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
     throws ServletException, IOException {
   doGet(request, response);
 }

}
Chạy ứng dụng: