openplanning

Upload và Download file từ Database sử dụng Java Servlet

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Database

** ORACLE **

create table ATTACHMENT
(
 ID     NUMBER(19) not null,
 FILE_NAME  VARCHAR2(50) not null,
 FILE_DATA  BLOB not null,
 DESCRIPTION VARCHAR2(255)
) ;


alter table ATTACHMENT
 add constraint ATTACHMENT_PK primary key (ID) ;

 
** MYSQL **

create table ATTACHMENT
(
 ID     BIGINT not null,
 FILE_NAME  VARCHAR(50) not null,
 FILE_DATA  BLOB not null,
 DESCRIPTION VARCHAR(255)
) ;


alter table ATTACHMENT
 add constraint ATTACHMENT_PK primary key (ID) ;
** SQL SERVER **

create table ATTACHMENT
(
 ID     BIGINT not null,
 FILE_NAME  VARCHAR(50) not null,
 FILE_DATA  Varbinary(max) not null,
 DESCRIPTION VARCHAR(255)
) ;


alter table ATTACHMENT
 add constraint ATTACHMENT_PK primary key (ID) ;

2- Upload và download từ database

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn upload file và lưu trữ vào database, sau đó download dữ liệu từ database. Dữ liệu file upload được lưu trữ trong cột có kiểu dữ liệu là BLOB.
Bạn có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu bất kỳ, ở phần trên là một script tạo bảng ATTACHMENT, bảng này lưu trữ dữ liệu file mà bạn upload lên.
Bạn có thể tìm hiểu thêm làm thế nào để sử dụng JDBC kết nối với Database tại đây:

3- Upload và lưu trữ trong DB

UploadToDBServlet.java

package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.MultipartConfig;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.Part;

import org.o7planning.tutorial.jdbc.ConnectionUtils;

@WebServlet("/uploadToDB")
@MultipartConfig(fileSizeThreshold = 1024 * 1024 * 2, // 2MB
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 10, // 10MB
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 50) // 50MB
public class UploadToDBServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

    RequestDispatcher dispatcher = request.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadToDB.jsp");

    dispatcher.forward(request, response);
  }

  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    Connection conn = null;
    try {
      // Kết nối tới Database
      // (Xem thêm tài liệu JDBC).
      conn = ConnectionUtils.getMyConnection();
      conn.setAutoCommit(false);

      String description = request.getParameter("description");

  
      // Danh mục các phần đã upload lên (Có thể là nhiều file).
      for (Part part : request.getParts()) {
        String fileName = extractFileName(part);
        if (fileName != null && fileName.length() > 0) {
          // Dữ liệu file.
          InputStream is = part.getInputStream();
     
          // Ghi vào file.
          this.writeToDB(conn, fileName, is, description);
        }
      }
      conn.commit();

 
      // Upload thành công.
      response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/uploadToDBResults");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      request.setAttribute("errorMessage", "Error: " + e.getMessage());
      RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadToDB.jsp");
      dispatcher.forward(request, response);
    } finally {
      this.closeQuietly(conn);
    }
  }

  private String extractFileName(Part part) {
    // form-data; name="file"; filename="C:\file1.zip"
    // form-data; name="file"; filename="C:\Note\file2.zip"
    String contentDisp = part.getHeader("content-disposition");
    String[] items = contentDisp.split(";");
    for (String s : items) {
      if (s.trim().startsWith("filename")) {
        // C:\file1.zip
        // C:\Note\file2.zip
        String clientFileName = s.substring(s.indexOf("=") + 2, s.length() - 1);
        clientFileName = clientFileName.replace("\\", "/");
        int i = clientFileName.lastIndexOf('/');
        // file1.zip
        // file2.zip
        return clientFileName.substring(i + 1);
      }
    }
    return null;
  }

  private Long getMaxAttachmentId(Connection conn) throws SQLException {
    String sql = "Select max(a.id) from Attachment a";
    PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
    ResultSet rs = pstm.executeQuery();
    if (rs.next()) {
      long max = rs.getLong(1);
      return max;
    }
    return 0L;
  }

  private void writeToDB(Connection conn, String fileName, InputStream is, String description) throws SQLException {

    String sql = "Insert into Attachment(Id,File_Name,File_Data,Description) " //
        + " values (?,?,?,?) ";
    PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);

    Long id = this.getMaxAttachmentId(conn) + 1;
    pstm.setLong(1, id);
    pstm.setString(2, fileName);
    pstm.setBlob(3, is);
    pstm.setString(4, description);
    pstm.executeUpdate();
  }

  private void closeQuietly(Connection conn) {
    try {
      if (conn != null) {
        conn.close();
      }
    } catch (Exception e) {
    }
  }

}
UploadToDBResultsServlet.java

package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/uploadToDBResults")
public class UploadToDBResultsServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
 

  public UploadToDBResultsServlet() {
    super();
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

    RequestDispatcher dispatcher
      = request.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadToDBResults.jsp");

    dispatcher.forward(request, response);
  }

}
/WEB-INF/jsps/uploadToDB.jsp

<!DOCTYPE >
<html>
<head>
<title>Upload files</title>
</head>
<body>

  <div style="padding:5px; color:red;font-style:italic;">
    ${errorMessage}
  </div>
  
  <h2>Upload Files</h2>

  <form method="post" action="${pageContext.request.contextPath}/uploadToDB"
    enctype="multipart/form-data">
    
    Select file to upload:
    <br />
    <input type="file" name="file" />
    <br />
    <input type="file" name="file" />
    <br />
    Description:
    <br />
    <input type="text" name="description" size="100" />
    <br />
    <br />
    <input type="submit" value="Upload" />
  </form>
  
</body>
</html>
/WEB-INF/jsps/uploadToDBResults.jsp

<!DOCTYPE >
<html>
<head>
<title>Upload files</title>
</head>
<body>

  <h3>Upload has been done successfully!</h3>
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/uploadToDB">Continue Upload</a>
   
  
</body>
</html>
Chạy ứng dụng:
Các file đã được upload và lưu trữ trong bảng Attachment.

4- Download từ Database

DownloadAttachmentServlet.java

package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.sql.Blob;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.o7planning.servletexamples.model.Attachment;
import org.o7planning.tutorial.jdbc.ConnectionUtils;

@WebServlet("/downloadAttachment")
public class DownloadAttachmentServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;


  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    Connection conn = null;
    try {
      // Lấy ra kết nối tới Database.
      // (Xem thêm tài liệu JDBC)
      conn = ConnectionUtils.getMyConnection();
      Long id = null;
      try {
        id = Long.parseLong(request.getParameter("id"));
      } catch (Exception e) {

      }
      Attachment attachment = getAttachmentFromDB(conn, id);

      if (attachment == null) {
        // Không có dữ file.
        response.getWriter().write("No data found");
        return;
      }

      // file1.zip, file2.zip
      String fileName = attachment.getFileName();
      System.out.println("File Name: " + fileName);

      // abc.txt => text/plain
      // abc.zip => application/zip
      // abc.pdf => application/pdf
      String contentType = this.getServletContext().getMimeType(fileName);
      System.out.println("Content Type: " + contentType);

      response.setHeader("Content-Type", contentType);

      response.setHeader("Content-Length", String.valueOf(attachment.getFileData().length()));

      response.setHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + attachment.getFileName() + "\"");

  
      // Với các file attachment dung lượng lớn
      // nên đọc và ghi lần lượt
      Blob fileData = attachment.getFileData();
      InputStream is = fileData.getBinaryStream();

      byte[] bytes = new byte[1024];
      int bytesRead;

      while ((bytesRead = is.read(bytes)) != -1) {
        // Ghi dữ liệu ảnh vào Response.
        response.getOutputStream().write(bytes, 0, bytesRead);
      }
      is.close();

    } catch (Exception e) {
      throw new ServletException(e);
    } finally {
      this.closeQuietly(conn);
    }
  }

  private Attachment getAttachmentFromDB(Connection conn, Long id) throws SQLException {
    String sql = "Select a.Id,a.File_Name,a.File_Data,a.Description "//
        + " from Attachment a where a.id = ?";
    PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
    pstm.setLong(1, id);
    ResultSet rs = pstm.executeQuery();
    if (rs.next()) {
      String fileName = rs.getString("File_Name");
      Blob fileData = rs.getBlob("File_Data");
      String description = rs.getString("Description");
      return new Attachment(id, fileName, fileData, description);
    }
    return null;
  }

  private void closeQuietly(Connection conn) {
    try {
      if (conn != null) {
        conn.close();
      }
    } catch (Exception e) {
    }
  }

}
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: