openplanning

Toán tử typeof trong TypeScript

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Toán tử typeof

Toán tử typeof trả về một string biểu thị kiểu dữ liệu của một giá trị được đánh giá.
Cú pháp:

let result = typeof aValue;
Ví dụ:
typeof_ex1.ts

console.log(typeof 42); // "number"

console.log(typeof 'blubber'); // "string"

console.log(typeof true); // "boolean

let aVariable; // A variable is not initialized.
console.log(typeof aVariable); // "undefined"
Về cơ bản, toán tử typeof chỉ trả về một trong các giá trị sau đây:
No Type Returns
1 undefined "undefined"
2 null "object"
3 Boolean "boolean"
4 number "number"
5 BigInt "bigint"
6 string "string"
7 Symbol "symbol"
8 Function object "function"
9 Any other object "object"
Ví dụ:
typeof_ex2.ts

console.log(' --- (1) typeof undefined -- ');
console.log(typeof undefined); //
let aValue; // A variable is not initialized
console.log(typeof aValue); // "undefined"

console.log(' --- (2) typeof null -- ');
console.log(typeof null); // "object"

console.log(' --- (3) typeof Boolean -- ');
console.log(typeof true); // "boolean"
console.log(typeof (3 > 5)); // "boolean"

console.log(' --- (4) typeof Number -- ');
console.log(typeof 100); // "number"

console.log(' --- (5) typeof bigint -- ');
console.log(' ** See the bigint article for how to use the bigint library.');

console.log(' --- (6) typeof string -- ');
console.log(typeof "Tom"); // "string"

console.log(' --- (7) typeof Symbol -- ');
let aSymbol = Symbol(123);
console.log(typeof aSymbol); // "symbol"

console.log(' --- (8) typeof Function (or Closure) -- ');
let aFunction = function() {
  console.log('Hello');
};
console.log(typeof aFunction); // "function"

console.log(' --- (8) typeof Any-Other-Object -- ');
var anObject1 = {name: 'Tom', salary: 1000};
var anObject2 = new Object();
console.log(typeof anObject1); // "object"
console.log(typeof anObject2); // "object"
Output:

--- (1) typeof undefined --
undefined
undefined
--- (2) typeof null --
object
--- (3) typeof Boolean --
boolean
boolean
--- (4) typeof Number --
number
--- (5) typeof bigint --
** See the bigint article for how to use the bigint library.
--- (6) typeof string --
string
--- (7) typeof Symbol --
symbol
--- (8) typeof Function (or Closure) --
function
--- (8) typeof Any-Other-Object --
object
object
Ví dụ: Sử dụng toán tử typeof để xác định kiểu dữ liệu đã truyền vào một constructor:
typeof_ex3.ts

class Song {
  title: string;
  duration: string; // "minutes:seconds".
   
  constructor(title: string, duration: string | number) {
    this.title = title;
    if(typeof duration === 'string') {
      this.duration = duration;
    } else {
      let seconds = duration % 60;
      let minutes = Math.floor(duration / 60);
      this.duration = minutes + ":" + seconds;
    }
  }
}
let mySong1 = new Song("Hotel California", "6:30");
console.log(`mySong1.duration = ${mySong1.duration}`); // 6:30

let mySong2 = new Song("My Heart Will Go On", 270); // seconds
console.log(`mySong2.duration = ${mySong2.duration}`); // 4:30
Output:

mySong1.duration = 6:30
mySong2.duration = 4:30

2- Toán tử instanceof

Xem thêm các chuyên mục: