openplanning

Cài đặt OpenSSH Server trên Windows

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- SSH Server

Bạn có nhiều sự lựa chọn để cài đặt SSH Server cho Windows, dưới đây là một vài phần mềm SSH Server thông dụng và được ưa chuộng:
  1. OpenSSH Server
  2. FreeSSHd
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn download và cài đặt OpenSSH Server trên Windows.
  • Yêu cầu Windows 8, Windows 2012 hoặc mới hơn.

2- Download OpenSSH Server

Mặc dù trang chủ của OpenSSHopenssh.com, nhưng để download OpenSSH Server cho Windows, bạn phải download nó từ GitHub:
Sau khi download bạn có một file:

3- Cài đặt OpenSSH Server

Giải nén file mà bạn đã download được ở bước trên ra một thư mục nào đó, chẳng hạn:
  • C:/OpenSSH
Từ "Start Menu" mở CMD với quyền Administrator.
CD tới thư mục mà bạn vừa giải nén ra ở bước trên.
Cài đặt SSHD ssh-agent services:


powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1
Tiếp theo, Tạo ra (generate) server keys bằng cách chạy lệnh (command) dưới đây:


ssh-keygen.exe -A
Tiếp theo, để cho phép xác thực khóa công khai (Public Keys), chạy lệnh:


powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshlsa.ps1
Start OpenSSH Service:
Bạn đã cài đặt xong OpenSSH, tiếp theo bạn cần Start service:
  • Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Services
Tìm và khởi động "SSHD Services".

4- Mở cổng 22 trên Windows Firewall

Mở cổng (port) 22 cho SSH Server trong Windows Firewall (Chỉ dành cho Windows 8, 2012 hoặc mới hơn):


New-NetFirewallRule -Protocol TCP -LocalPort 22 -Direction Inbound -Action Allow -DisplayName SSH
Hoặc trên Windows, thực hiện các bước:
  • Control Panel > System and Security > Windows Firewall > Advanced Settings > Inbound Rules
  • Add new Rule for port 22.

Xem thêm các chuyên mục: