openplanning

Cài đặt PuTTY trên Windows

  1. Download PuTTY (Windows)
  2. Cài đặt PuTTY (Ubuntu/Linux)
  3. Sử dụng PuTTY

1. Download PuTTY (Windows)

Để download PuTTY bạn truy cập địa chỉ:
Kết quả download:

2. Cài đặt PuTTY (Ubuntu/Linux)

Với hệ điều hành Ubuntu/Lunux, cài đặt PuTTY rất đơn giản, bạn chỉ cần thực thi lệnh sau:
sudo apt-get install putty

3. Sử dụng PuTTY

Mở PuTTY để kết nối vào một máy tính (Chẳng hạn Ubuntu Server).
Dưới đây tôi minh họa kết nối vào máy chủ Ubuntu Server:
Chú ý rằng: Đảm bảo rằng Server mà bạn kết nối tới đã cài đặt SSL Server.
Xem thêm:
  • Nhập vào địa chỉ IP của máy chủ.
  • Đặt tên cho kết nối.
  • Nhấn SAVE để lưu lại thông tin.
Nhấn Open để mở kết nối:
Đăng nhập vào Ubuntu:
Và bây giờ bạn có thể thực thi các lệnh thông qua PuTTY, chẳng hạn xem phiên bản của Unbuntu: