openplanning

Cài đặt OpenSSH Server trên Ubuntu

  1. Cài đặt OpenSSH-Server
  2. Cấu hình SSH

1. Cài đặt OpenSSH-Server

Trước hết bạn cần đăng nhập vào Ubuntu.
Thực thi lệnh:
sudo apt-get install openssh-server
Nhập vào password:
OpenSSH Server đang được cài đặt..
OpenSSH Server đã được cài đặt xong:

2. Cấu hình SSH

Bạn cần phải khởi động dịch vụ SSH (SSH Service), sử dụng lệnh sau:
sudo service ssh restart
SSH Service đã được khởi động:
Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng bạn có thể sử dụng các công cụ như PuTTY để kết nối vào Ubuntu Server thông qua SSH.