openplanning

Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle trong C# không cần Oracle Client

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Visual Studio 2013, 2015
 • Oracle 11g, 12c

2- Tổng quan về kết nối từ C# vào Oracle

Trước hết bạn cần phải hiểu cơ chế kết nối từ một chương trình C# vào Database Oracle.
Mô hình 1:
Trong mô hình này, trên máy tính chạy ứng dụng C# bạn phải cài đặt Oracle Client, đây là một phần của Oracle được đặt tại client để hỗ trợ kết nối tới database Oracle chính. Nếu database Oracle được cài đặt cùng vào một máy tính chạy ứng dụng C# của bạn thì bạn không cần phải cài đặt Oracle Client bởi vì database Oracle tự nó đã là Oracle Client. Dung lượng của Oracle Client vào khoảng 50MB.
Mô hình 2:
Mô hình 2 cho phép bạn kết nối trực tiếp vào Oracle, mà không cần phải cài đặt Oracle Client trên máy tính chạy ứng dụng C#. Bạn cần phải copy một vài thư viện DLL của Oracle client, và một vài thư viện ODAC XCopy vào project.

Và vì không sử dụng Oracle Client, nên không có file tnsname.ora chứa thông tin của database Oracle, vì vậy Connection String cần phải chứa các thông số của database giống như nội dung của file tnsname.ora.

// Connection String kết nối trực tiếp tới Oracle.
string connString = "Data Source=(DESCRIPTION =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = "
   + host + ")(PORT = " + port + "))(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = "
   + sid + ")));Password=" + password + ";User ID=" + user;

3- Download thư viện

64-bit
32-bit
Kết quả bạn download được:
Chú ý: Bạn có thể sử dụng phiên bản 32bit vừa download được để sử dụng (Kể cả hệ điều hành của bạn đang sử dụng là 64bit), nếu sử dụng phiên bản 64bit đôi khi sử dụng C# kết nối vào Oracle bạn nhận được một lỗi sau:

An unhandled exception of type 'System.BadImageFormatException' occurred in mscorlib.dll

Additional information: Could not load file or assembly 'Oracle.DataAccess, Version=4.121.2.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=89b483f429c47342' or one of its dependencies.
An attempt was made to load a program with an incorrect format.
Mặc dù máy tính của tôi là hệ điều hành 64bit, nhưng tôi sẽ sử dụng ODAC 32bit vừa download được ở bước trên.

4- Copy các thư viện vào Project

Tôi tạo một project có tên ConnectOracleWithoutClient:
Project đã được tạo ra.
Giải nén file zip bạn đã download được trước đó.
Copy Các file sau:
Directory File Copy
<DIR>/instantclient_12_1 oci.dll
orannzsbb12.dll
oraocci12.dll
oraocci12d.dll
oraociei12.dll
oraons.dll
<DIR>/odp.net4/odp.net/bin/4 Oracle.DataAccess.dll
<DIR>/oramts/bin oramts.dll
oramts12.dll
oramtsus.dll
<DIR>/odp.net4/bin OraOps12.dll
Copy và Paste các file trên trực tiếp vào project của bạn trên Visual Studio:
Trên Visual Studio, chọn các file DLL và thiết lập thuộc tính cho chúng:
 • Copy to Output Directory: Copy if newer
Khai báo thư viện, tham chiếu tới Oracle.DataAccess.dll.

5- Kiểm tra Kết nối

Class DBOracleUtils có một phương thức tiện ích để kết nối trực tiếp vào Oracle.
DBOracleUtils.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Oracle.DataAccess.Client;

namespace Tutorial.SqlConn
{
  class DBOracleUtils
  {

    public static OracleConnection 
            GetDBConnection(string host, int port, String sid, String user, String password)
    {

      Console.WriteLine("Getting Connection ...");

      // 'Connection String' kết nối trực tiếp tới Oracle.
      string connString = "Data Source=(DESCRIPTION =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = "
         + host + ")(PORT = " + port + "))(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = "
         + sid + ")));Password=" + password + ";User ID=" + user;


      OracleConnection conn = new OracleConnection();

      conn.ConnectionString = connString;

      return conn;
    }
  
  }
}
Một class tiện ích với các thông số kết nối vào cơ sở dữ liệu Oracle của bạn:
DBUtils.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Oracle.DataAccess.Client;

namespace Tutorial.SqlConn
{
  class DBUtils
  {
    public static OracleConnection GetDBConnection()
    {
      string host = "192.168.205.1";
      int port = 1521;
      string sid = "db12c";
      string user = "simplehr";
      string password = "12345";

      return DBOracleUtils.GetDBConnection(host, port, sid, user, password);
    }
  }

}
Test Oracle Connection:
Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Oracle.DataAccess.Client;
using Tutorial.SqlConn;

namespace ConnectOracleWithoutClient
{
  static class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      //
      OracleConnection conn = DBUtils.GetDBConnection();

      Console.WriteLine("Get Connection: " + conn);
      try
      {
        conn.Open();

        Console.WriteLine(conn.ConnectionString, "Successful Connection");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("## ERROR: " + ex.Message);
        Console.Read();
        return;
      }

      Console.WriteLine("Connection successful!");

      Console.Read();
    }
  }
}
Chạy ứng dụng:

6- Làm việc với Oracle Database sử dụng C#

Tiếp theo bạn có thể xem tài liệu hướng dẫn làm việc với Oracle sử dụng C#.

Xem thêm các chuyên mục: