openplanning

Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server trong C#

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • SQL Server 2014 (OK for others SQL Server).
 • Visual Studio 2013 (OK for other VS)

2- Tạo Data Connection kết nối từ Visual Studio vào SQL Server

Tạo Data Connection trên Visual Studio cho phép bạn xem cơ sở dữ liệu của bạn trực tiếp trên Visual Studio.
Về bản chất chương trình C# của bạn kết nối vào SQL Server mà không cần tạo Data Connections trên Visual Studio. Tuy nhiên việc tạo Data Connection giúp bạn biết chắc chắn rằng bạn đã kết nối thành công với SQL Server.
Thêm Server:
Trước hết bạn cần phải thêm một Server. Đó là máy tính cài đặt SQL Server, nó có thể là máy tính của bạn.
Trên Server Explorer:
Thêm Data Connection
Data Connection đã được tạo ra.
Connection String là một chuỗi có các thông tin để bạn kết nối với cơ sở dữ liệu từ C#. Bạn cần lấy ra chuỗi (string) này. Nhấn phải chuột vào Data Connection vừa được tạo ra, chọn Properties.

3- Kết nối SQL Server từ C#

Tạo một Project có tên "ConnectSQLServer"
Project đã được tạo ra.
Bạn cần một vài class tiện ích giúp kết nối vào cơ sở dữ liệu SQL Server.
DBSQLServerUtils.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace Tutorial.SqlConn
{
  class DBSQLServerUtils
  {
    public static SqlConnection
         GetDBConnection(string datasource, string database, string username, string password)
    {
      //
      // Data Source=TRAN-VMWARE\SQLEXPRESS;Initial Catalog=simplehr;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=12345
      //
      string connString = @"Data Source="+datasource+";Initial Catalog="
            +database+";Persist Security Info=True;User ID="+username+";Password="+password; 
      SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
      return conn;
    } 
  }
}
DBUtils.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace Tutorial.SqlConn
{
  class DBUtils
  {
    public static SqlConnection GetDBConnection()
    {
      string datasource = @"tran-vmware\SQLEXPRESS"; 
      string database = "simplehr";
      string username = "sa";
      string password = "1234";
      return DBSQLServerUtils.GetDBConnection(datasource, database, username, password);
    }
  }
}
Đoạn mã dùng để kiểm tra kết nối:
Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Tutorial.SqlConn;
using System.Data.SqlClient;

namespace ConnectSQLServer
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Getting Connection ...");
      SqlConnection conn = DBUtils.GetDBConnection();
      try
      {
        Console.WriteLine("Openning Connection ...");
        conn.Open();
        Console.WriteLine("Connection successful!");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
      }
      Console.Read();
    }
  }
}
Test kết nối:

Getting Connection ...
Openning Connection ...
Connection successful!

4- Làm việc với SQL Server sử dụng C#

Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: