openplanning

Cài đặt .Net Framework

  1. Download .Net Framework
  2. Cài đặt .Net Framework

1. Download .Net Framework

Để download .Net Framework bạn truy cập địa chỉ sau:
Chú ý: Microsoft .NET Framework 4.6.2 hỗ trợ các hệ điều hành sau:
Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Bạn có thể cài đặt một phiên bản mới hơn, nó phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn.
Kết quả bạn download được:

2. Cài đặt .Net Framework