openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Label

 1. SWT Label
 2. Ví dụ Label
 3. Label với Icon
 4. Label với Font và Color

1. SWT Label

SWT Label là một thành phần giao diện (UI Component), nó có thể hiện thị text, Image. Nhưng không thể hiển thị cả hai. Để hiển thị đồng thời cả Text và Image bạn có thể sử dụng CLabel, một class con của Label.

2. Ví dụ Label

Đây là ví dụ đơn giản với Label hiển thị nội dung text, đôi khi class Label cũng sử dụng để tạo ra các đường ngăn cách (Separator) nằm ngang hoặc thẳng đứng.
LabelDemo.java
package org.o7planning.swt.label;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class LabelDemo {

  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();

    Shell shell = new Shell(display);

    RowLayout layout = new RowLayout();
    layout.spacing = 20;
    shell.setLayout(layout);

    // Tạo một Label với Text
    Label label1 = new Label(shell, SWT.NONE);
    label1.setText("My Label");
 
    // Tạo một Label là một đường nằm ngang (Horizontal Separator)
    Label hSeparator = new Label(shell, SWT.SEPARATOR | SWT.HORIZONTAL);

 
    // Tạo một Label là một đường nằm ngang (Vertical Separator)
    Label vSeparator = new Label(shell, SWT.SEPARATOR | SWT.VERTICAL);

    shell.setText("SWT Label Demo");
    shell.setSize(450, 250);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }

}

3. Label với Icon

Chú ý rằng class Label có thể hiển thị Text hoặc Icon, nếu bạn muốn hiển thị cả hai Text & Icon, bạn nên sử dụng class CLabel.
MyImageUtils.java
package org.o7planning.swt.utils;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;

public class MyImageUtils {

  
  // resourcePath: "/org/o7planning/swt/icon/java-32.png"
  public static Image getImage(Display display, String resourcePath) {
    InputStream input = null;
    try {
      // /org/o7planning/swt/icon/java-32.png
      input = MyImageUtils.class.getResourceAsStream(resourcePath);
      Image image = new Image(display, input);
      return image;
    } finally {
      closeQuietly(input);
    }
  }

  private static void closeQuietly(InputStream is) {
    try {
      if (is != null) {
        is.close();
      }
    } catch (IOException e) {
    }
  }
  
}
Xem ví dụ đầy đủ:
LabelIconDemo.java
package org.o7planning.swt.label;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.custom.CLabel;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.o7planning.swt.utils.MyImageUtils;

public class LabelIconDemo {

  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();

    Shell shell = new Shell(display);

    RowLayout layout = new RowLayout();
    layout.spacing = 20;
    shell.setLayout(layout);

    Image image = MyImageUtils.getImage(display, "/org/o7planning/swt/icon/java-48.png");
    Image image2 = MyImageUtils.getImage(display, "/org/o7planning/swt/icon/java-32.png");

 
    // Tạo một Label với Text
    Label label1 = new Label(shell, SWT.NONE);
    label1.setText("Label with Text");
    
 
    // Tạo một Label với Icon
    Label label2 = new Label(shell, SWT.NONE);
    label2.setImage(image2);
    
 
    // Tạo một CLabel với Text & Icon
    CLabel cLabel = new CLabel(shell, SWT.NONE);

    cLabel.setImage(image);
    cLabel.setText("SWT CLabel");

    shell.setText("SWT Label Demo (o7planning.org)");
    shell.setSize(450, 250);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }

}

4. Label với Font và Color

Bạn có thể xem thêm tài liệu SWT Font & Color tại:
 • swt font and color
Font
Bạn có thể sét đặt Font (Bao gồm tên Font và kích thước) cho Label thông qua phương thức setFont.
// Tạo một đối tượng Font mới
Font font = new Font(display, "Cambria", 22, SWT.ITALIC);

label.setFont(font);
Color
Sử dụng phương thức setForeground để sét đặt màu chữ cho Label.
Color color = new Color(display, 0, 114, 135);

// Set màu chữ.
label.setForeground(color);
Xem ví dụ đầy đủ:
LabelFullDemo.java
package org.o7planning.swt.label;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.graphics.Color;
import org.eclipse.swt.graphics.Font;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class LabelFontColorDemo {

  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();

    Shell shell = new Shell(display);

    RowLayout layout = new RowLayout();
    layout.spacing = 20;
    shell.setLayout(layout);

    // ------ Label -----
    Label label = new Label(shell, SWT.NONE);

    label.setText("Label With Font and Color");

    label.setFont(new Font(display, "Cambria", 22, SWT.ITALIC));

    Color color = new Color(display, 0, 114, 135);
  
    // Set màu chữ.
    label.setForeground(color);

    shell.setText("SWT Label Demo (o7planning.org)");
    shell.setSize(450, 250);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }

}