openplanning

Hướng dẫn sử dụng Java SWT Scale

Xem thêm các chuyên mục:

1- SWT Scale

SWT Scale là một thành phần giao diện, nó cho phép người dùng lựa chọn một giá trị số, trong một tập các giá trị số liên tục.
Dưới đây là 2 Scale, thẳng đứng và nằm ngang.
SWT Scale có các vạch (tick) đánh dấu các giá trị liên tục của nó. Các vạch này cách đều nhau.

2- Ví dụ SWT Scale

ScaleDemo.java
package org.o7planning.swt.scale;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Scale;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class ScaleDemo {

  public ScaleDemo() {

    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Scale (o7planning.org)");
    shell.setSize(400, 270);

    shell.setLayout(new GridLayout(1, true));

    Label label = new Label(shell, SWT.NULL);
    label.setText("Brightness:");

    // Scale
    Scale scale = new Scale(shell, SWT.VERTICAL);

    scale.setMaximum(100);
    scale.setMinimum(0);
    scale.setIncrement(1);
    scale.setPageIncrement(5);

    // Info
    Label labelInfo = new Label(shell, SWT.NONE | SWT.CENTER);
    GridData gd = new GridData(40, SWT.DEFAULT);

    labelInfo.setLayoutData(gd);

    // Event
    scale.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        int value = scale.getMaximum() - scale.getSelection() + scale.getMinimum();
        labelInfo.setText("" + value);
      }
    });

    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }

    display.dispose();
  }

  public static void main(String[] args) {
    new ScaleDemo();
  }
  
}

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.