openplanning

Hướng dẫn sử dụng Java SWT FillLayout

Xem thêm các chuyên mục:

1- FillLayout

FillLayout là một class bố trí (layout) đơn giản nhất. Nó đặt các điều khiển (controls) trên một hàng hoặc một cột duy nhất, và buộc chúng có cùng một kích thước.
FillLayout nằm ngang:
FillLayout thẳng đứng:
// Tạo một FillLayout nằm ngang
FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);

// Set Layout cho component
component.setLayout(fillLayout);


// Tạo một FillLayout thẳng đứng
FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.VERTICAL);

// Set Layout cho component
component.setLayout(fillLayout);
margin & spacing
FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);
fillLayout.marginHeight= 20;
fillLayout.marginWidth= 20;
fillLayout.spacing=15;

2- Ví dụ với FillLayout

Ví dụ FillLayout nằm ngang:
HorizontalFillLayoutDemo.java
package org.o7planning.swt.filllayout;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class HorizontalFillLayoutDemo {


 public static void main(String[] args) {

   Display display = new Display();
   Shell shell = new Shell(display);
   shell.setText("SWT FillLayout (o7planning.org)");


   // Tạo một FillLayout nằm ngang
   FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);
   shell.setLayout(fillLayout);
 
   Button button1= new Button(shell, SWT.NONE);
   button1.setText("Button 1");

   Button button2= new Button(shell, SWT.NONE);
   button2.setText("Button 2");
 
   Button button3= new Button(shell, SWT.NONE);
   button3.setText("Button 3");

   shell.setSize(400, 250);
   shell.open();
   while (!shell.isDisposed()) {
     if (!display.readAndDispatch())
       display.sleep();
   }
   display.dispose();
 }

}
Ví dụ FillLayout nằm ngang với margin & spacing:
HorizontalFillLayoutDemo2.java
package org.o7planning.swt.filllayout;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class HorizontalFillLayoutDemo2 {
  
  
  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT FillLayout (o7planning.org)");
  
    FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);
    fillLayout.marginHeight= 20;
    fillLayout.marginWidth= 20;
    fillLayout.spacing=15;
    
    shell.setLayout(fillLayout);
    
    Button button1= new Button(shell, SWT.NONE);
    button1.setText("Button 1");
   
    Button button2= new Button(shell, SWT.NONE);
    button2.setText("Button 2");
    
    Button button3= new Button(shell, SWT.NONE);
    button3.setText("Button 3");

    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }

}

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.