openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT FillLayout

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- FillLayout

FillLayout là một class bố trí (layout) đơn giản nhất. Nó đặt các điều khiển (controls) trên một hàng hoặc một cột duy nhất, và buộc chúng có cùng một kích thước.
FillLayout nằm ngang:
FillLayout thẳng đứng:

// Tạo một FillLayout nằm ngang
FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);

// Set Layout cho component
component.setLayout(fillLayout);

// Tạo một FillLayout thẳng đứng
FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.VERTICAL);

// Set Layout cho component
component.setLayout(fillLayout);
margin & spacing

FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);
fillLayout.marginHeight= 20;
fillLayout.marginWidth= 20;
fillLayout.spacing=15;

2- Ví dụ với FillLayout

Ví dụ FillLayout nằm ngang:
HorizontalFillLayoutDemo.java

package org.o7planning.swt.filllayout;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class HorizontalFillLayoutDemo {

public static void main(String[] args) { 
   Display display = new Display();
   Shell shell = new Shell(display);
   shell.setText("SWT FillLayout (o7planning.org)");

   // Tạo một FillLayout nằm ngang
   FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);
   shell.setLayout(fillLayout);

   Button button1= new Button(shell, SWT.NONE);
   button1.setText("Button 1");

   Button button2= new Button(shell, SWT.NONE);
   button2.setText("Button 2");

   Button button3= new Button(shell, SWT.NONE);
   button3.setText("Button 3");

   shell.setSize(400, 250);
   shell.open();
   while (!shell.isDisposed()) {
     if (!display.readAndDispatch())
       display.sleep();
   }
   display.dispose();
}
}
Ví dụ FillLayout nằm ngang với margin & spacing:
HorizontalFillLayoutDemo2.java

package org.o7planning.swt.filllayout;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class HorizontalFillLayoutDemo2 {
 
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT FillLayout (o7planning.org)");
 
    FillLayout fillLayout= new FillLayout(SWT.HORIZONTAL);
    fillLayout.marginHeight= 20;
    fillLayout.marginWidth= 20;
    fillLayout.spacing=15;
    shell.setLayout(fillLayout);
    Button button1= new Button(shell, SWT.NONE);
    button1.setText("Button 1");
  
    Button button2= new Button(shell, SWT.NONE);
    button2.setText("Button 2");
   
    Button button3= new Button(shell, SWT.NONE);
    button3.setText("Button 3");

    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: