openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Link

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- SWT Link

SWT Link mô tả một siêu liên kết, nó tương tự với siêu liên kết trong HTML.

// Tạo một đối tương Link
Link link = new Link(shell, SWT.NONE);
link.setText("Go to <a href=\"htpps://eclipse.org\">Eclipse</a> Home Page.");

// Sử lý sự kiện khi người dùng Click vào Link
link.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
  @Override
  public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
    Program.launch("https:/eclipse.org");
  }
});

2- Ví dụ với SWT Link

Ví dụ dưới đây tạo một Hyperlink mà khi bạn click vào nó, nó chuyển tới trang chủ của Eclipse (https://eclipse.org).
LinkDemo.java

package org.o7planning.swt.link;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.program.Program;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Link;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class LinkDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Link (o7planning.org)");
    RowLayout rowLayout= new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft=10;
    rowLayout.marginTop=10;
    shell.setLayout(new RowLayout());

    // Tạo một đối tương Link
    Link link = new Link(shell, SWT.NONE);
    link.setText("Go to <a href=\"htpps://eclipse.org\">Eclipse</a> Home Page.");

    // Sử lý sự kiện khi người dùng Click vào Link
    link.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        Program.launch("https:/eclipse.org");
      }
    });
    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: