openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Link

 1. SWT Link
 2. Ví dụ với SWT Link

1. SWT Link

SWT Link mô tả một siêu liên kết, nó tương tự với siêu liên kết trong HTML.
// Tạo một đối tương Link
Link link = new Link(shell, SWT.NONE);
link.setText("Go to <a href=\"htpps://eclipse.org\">Eclipse</a> Home Page.");

// Sử lý sự kiện khi người dùng Click vào Link
link.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
  @Override
  public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
    Program.launch("https:/eclipse.org");
  }
});

2. Ví dụ với SWT Link

Ví dụ dưới đây tạo một Hyperlink mà khi bạn click vào nó, nó chuyển tới trang chủ của Eclipse (https://eclipse.org).
LinkDemo.java
package org.o7planning.swt.link;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.program.Program;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Link;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class LinkDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Link (o7planning.org)");
    RowLayout rowLayout= new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft=10;
    rowLayout.marginTop=10;
    shell.setLayout(new RowLayout());

    // Tạo một đối tương Link
    Link link = new Link(shell, SWT.NONE);
    link.setText("Go to <a href=\"htpps://eclipse.org\">Eclipse</a> Home Page.");

    // Sử lý sự kiện khi người dùng Click vào Link
    link.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        Program.launch("https:/eclipse.org");
      }
    });
    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}