openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Password Field

 1. SWT PasswordField
 2. Ví dụ với PasswordField

1. SWT PasswordField

Trường mật khẩu (Password field) là một thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng nhập vào mật khẩu, nội dung của nó có thể đọc được bởi ứng dụng. Password Field không hiển thị các ký tự mà người dùng nhập vào, thay vào đó nó hiển thị dấu hoa thị tương ứng với mỗi ký tự nhập vào.
Để tạo một trường mật khẩu (password field), bạn tạo nó từ class Text với style SWT.PASSWORD. Chú ý rằng trường mật khẩu chỉ cho phép nhập trên một dòng, không cho phép người dùng nhập trên nhiều dòng.
// Tạo một trường mật khẩu.
Text passwordField = new Text(shell, SWT.SINGLE | SWT.BORDER | SWT.PASSWORD);


// Sét ký tự đại diện cho mỗi ký tự người dùng nhập vào.
passwordField.setEchoChar('*');

2. Ví dụ với PasswordField

PasswordFieldDemo.java
package org.o7planning.swt.passwordfield;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;

public class PasswordFieldDemo {

  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);

    // Layout
    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.spacing = 10;
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    shell.setLayout(rowLayout);

    Text passwordField = new Text(shell, SWT.SINGLE | SWT.BORDER | SWT.PASSWORD);
    passwordField.setEchoChar('*');

    Button button = new Button(shell, SWT.PUSH);
    button.setText("Show Password");

    Label labelInfo = new Label(shell, SWT.NONE);
    labelInfo.setText("?");

    button.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {

      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        labelInfo.setText(passwordField.getText());
        labelInfo.pack();
      }
    });

    shell.setText("SWT Password Field (o7planning.org)");
    shell.setSize(400, 200);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }

}