openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Button

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- SWT Button

JavaFX Button cho phép các nhà phát triển xử lý một hành động khi người dùng nhấp chuột vào một nút. Button là một class mở rộng từ class Control. Nó có thể hiển thị văn bản, hình ảnh, hoặc cả hai

2- Ví dụ với Button

Tạo một Button với Text, hoặc Image hoặc cả hai.

// Button 1
final Button button1 = new Button(shell, SWT.NONE);
button1.setText("Button With Text");

// Button 2
final Button button2 = new Button(shell, SWT.NONE);
button2.setText("Button with Text and Image");

InputStream input = ButtonDemo.class.getResourceAsStream("/org/o7planning/swt/icon/java-32.png");
Image image = new Image(null, input);
button2.setImage(image);
Xem ví dụ đầy đủ:
ButtonDemo.java

package org.o7planning.swt.button;

import java.io.InputStream;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class ButtonDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Button (o7planning.org)");
    shell.setSize(400, 250);

    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.spacing = 10;
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    shell.setLayout(rowLayout);

    // Button 1
    final Button button1 = new Button(shell, SWT.NONE);
    button1.setText("Button With Text");
    // Button 2
    final Button button2 = new Button(shell, SWT.NONE);
    button2.setText("Button with Text and Image");
   
    InputStream input
     = ButtonDemo.class.getResourceAsStream("/org/o7planning/swt/icon/java-32.png");
    Image image = new Image(null, input);
    button2.setImage(image); 
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

3- Button và sự kiện

Các chức năng chính của mỗi nút là để tạo ra một hành động khi nó được click. Sử dụng phương thức addSelectionListener của class Button để xác định những gì sẽ xảy ra khi người dùng nhấp vào nó.

// Xử lý khi người dùng Click vào Button.
button.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
  @Override
  public void widgetSelected(SelectionEvent arg0) {
    Date now = new Date();
    label.setText(now.toString());
    // Sét lại kích thước ưa thích cho label.
    label.pack();
  }
});
// Hoặc
// Xử lý khi người dùng Click vào Button.
button.addSelectionListener(new SelectionListener() {
  @Override
  public void widgetSelected(SelectionEvent arg0) {
    Date now = new Date();
    label.setText(now.toString());
    label.pack();
  }
  // Không cần sử lý gì tại đây (Bỏ qua).
  @Override
  public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent arg0) {
    System.out.println("Ignore this method!");
  }
});
Ví dụ xử lý một hành động xẩy ra với Button.
ButtonEventDemo.java

package org.o7planning.swt.button;

import java.util.Date;
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class ButtonEventDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Button (o7planning.org)");
    shell.setSize(400, 250);

    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.spacing = 10;
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    shell.setLayout(rowLayout);

    // Button
    final Button button = new Button(shell, SWT.NONE);
    button.setText("Show Time");
    // Label
    final Label label = new Label(shell, SWT.NONE);
    label.setText("");

    // Xử lý khi người dùng Click vào Button.
    button.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent arg0) {
        Date now = new Date();
        label.setText(now.toString());
        // Sét lại kích thước ưa thích cho label.
        label.pack();
      }
    });
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}
Chạy ví dụ:

4- Button Style

Khi tạo một Button bạn có thể chỉ định các kiểu dáng (Style) cho nó:
Sample

// Kiểu dáng (Style)
int style = SWT.PUSH | SWT.LEFT;
int sytle = SWT.ARROW | SWT.LEFT;

// Tạo một button
Button button = new Button(parent, style);
Dưới đây là các style có thể áp dụng cho Button:
 1. Sử dụng một trong các hằng số: SWT.LEFT, SWT.CENTER, hoặc SWT.RIGHT
 2. Sử dụng một trong các hằng số: SWT.ARROW, SWT.CHECK, SWT.PUSH, SWT.RADIO, hoặc SWT.TOGGLE..
 3. Nếu bạn sử dụng SWT.ARROW bạn có thể sử dụng thêm một trong các hằng số SWT.UP, SWT.DOWN, SWT.LEFT, hoặc SWT.RIGHT để xác định hướng của mũi tên.
Style     Mô tả
SWT.CHECK   
Tạo một CheckBox
SWT.PUSH   
Tạo một nút nhấn (Push Button)
SWT.RADIO   
Tạo một Radio Button
SWT.TOGGLE   
Tạo một Button có hai trạng thái bị nhấn và không bị nhấn.
SWT.FLAT   
Tạo một nút nhấn phẳng (Flat)
SWT.ARROW   
Tạo một Button hiển thị một mũi tên.
SWT.UP    Khi kết hợp với SWT.ARROW, nó sẽ hiển thị mũi tên hướng lên trên.
SWT.DOWN    Khi kết hợp với SWT.ARROW, nó sẽ hiển thị mũi tên hướng xuống dưới.
SWT.CENTER    Căn lề nội dung text của Button ở chính giữa.
SWT.LEFT    Căn lề text sang trái. Khi kết hợp với SWT.ARROW, nó sẽ hiển thị mũi tên hướng sang trái.
SWT.RIGHT    Căn lề text sang phải. Khi kết hợp với SWT.ARROW, nó sẽ hiển thị mũi tên hướng sang phải.

Xem thêm các chuyên mục: