openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Radio Button

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- SWT Radio Button

Trong SWT radio chính là một đối tượng của class Button với style là SWT.RADIO.
Radio button có hai trạng thái chọn và không được chọn. Khi các Radio button được kết hợp (combined) vào trong một Group hoặc một Composite, tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất một radio button có trạng thái được chọn. Tuy nhiên khác với Toggle button, người dùng chỉ có thể bỏ chọn một Radio button bằng cách chọn một Radio button khác nằm trong cùng một nhóm.

// Tạo một radio button
Button radio = new Button(parent, SWT.RADIO);
ToggleButton:
RadioButton:

// Tạo một nhóm để chứa 2 radio (Male & Female).
Group genderGroup = new Group(shell, SWT.NONE);
genderGroup.setLayout(new RowLayout(SWT.HORIZONTAL));

Button buttonMale = new Button(genderGroup, SWT.RADIO);
buttonMale.setText("Male");

Button buttonFemale = new Button(genderGroup, SWT.RADIO);
buttonFemale.setText("Female");
Bạn cũng có thể sét đặt các biểu tượng (icon) cho radio button bởi phương thức setImage.

InputStream input
    = RadioButtonDemo.class.getResourceAsStream("/org/o7planning/swt/icon/male-16.png");
Image image = new Image(null, input);

radioButton.setImage(image);   

2- Ví dụ với RadioButton

Các Radio button nằm trong một Group hoặc Composite, tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất một button được chọn. Khi bạn chọn một radio button khác trong nhóm, radio hiện tại sẽ bị bỏ chọn (deselect). Vì vậy với các radio cùng một chủ đề nên đặt trong một Group, hoặc Composite.
RadioButtonDemo.java

package org.o7planning.swt.radiobutton;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Group;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class RadioButtonDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Radio Button (o7planning.org)");

    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    rowLayout.spacing = 15;
    shell.setLayout(rowLayout);
    // Create a group to contain 2 radio (Male & Female)
    // Tạo một nhóm để chứa 2 radio (Male & Female).
    Group genderGroup = new Group(shell, SWT.NONE);
    genderGroup.setLayout(new RowLayout(SWT.HORIZONTAL));
    Label label = new Label(genderGroup, SWT.NONE);
    label.setText("Your gender: ");
    Button buttonMale = new Button(genderGroup, SWT.RADIO);
    buttonMale.setText("Male");
    Button buttonFemale = new Button(genderGroup, SWT.RADIO);
    buttonFemale.setText("Female");
    // Group
    Group titleGroup = new Group(shell, SWT.NONE);
    titleGroup.setLayout(new RowLayout(SWT.VERTICAL));
    titleGroup.setText("Select title");
    Button buttonMr = new Button(titleGroup, SWT.RADIO);
    buttonMr.setText("Mr");
    Button buttonMrs = new Button(titleGroup, SWT.RADIO);
    buttonMrs.setText("Mrs");
    Button buttonMs = new Button(titleGroup, SWT.RADIO);
    buttonMs.setText("Ms");

    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

3- Xử lý sự kiện cho RadioButton

Ví dụ dưới đây xử lý sự kiện khi người dùng chọn các radio button.
RadioButtonEventDemo.java

package org.o7planning.swt.radiobutton;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class RadioButtonCancelChangeDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Radio Button (o7planning.org)");

    RowLayout rowLayout = new RowLayout(SWT.VERTICAL);
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    rowLayout.spacing = 15;
    shell.setLayout(rowLayout);
    // Group
    Composite genderGroup = new Composite (shell, SWT.NONE);
    genderGroup.setLayout(new RowLayout(SWT.HORIZONTAL));
    Label label = new Label(genderGroup, SWT.NONE);
    label.setText("Select Titles: ");

    // Radio - mrs
    Button buttonMale = new Button(genderGroup, SWT.RADIO);
    buttonMale.setText("Male");
    // Radio - mss
    Button buttonFemale = new Button(genderGroup, SWT.RADIO);
    buttonFemale.setText("Female");
    Label labelAnswer = new Label(shell, SWT.NONE);
    labelAnswer.setForeground(display.getSystemColor(SWT.COLOR_BLUE));
    buttonMale.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        Button source= (Button) e.getSource();
        if(source.getSelection()) {
          labelAnswer.setText("You are "+ source.getText());
          labelAnswer.pack();
        }
      }
    });
    buttonFemale.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        Button source= (Button) e.getSource();
        if(source.getSelection()) {
          labelAnswer.setText("You are "+ source.getText());
          labelAnswer.pack();
        }
      }
    });
    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: