openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Text

 1. SWT Text
 2. Ví dụ với SWT Text
 3. SWT Text và Styles
 4. Các phương thức hữu ích

1. SWT Text

Class Text là một control chấp nhận và hiển thị đầu vào văn bản. Nó cung cấp khả năng tiếp nhận đầu vào văn bản từ một người sử dụng.
Class Text có thể sử dụng để tạo ra một đầu vào Text, cho phép người dùng nhập trên một dòng. Nó cũng có thể tạo ra một đầu vào text cho phép nhập trên nhiều dòng, hoặc tạo ra một trường mật khẩu (Password field).
Xem thêm trường mật khẩu (Password Field) trong SWT:
// Style ....
int style = SWT.BORDER;
int style = SWT.BORDER | SWT.PASSWORD;

Text text = new Text(parent, style);
Các kiểu dáng (Style) có thể được áp dụng cho Text:
Style
Mô tả
SWT.BORDER
Hiển thị viền (border).
SWT.MULTI
Cho phép nhập nội dung trên nhiều dòng.
SWT.PASSWORD
Cho phép người dùng nhập mật khẩu.
SWT.V_SCROLL
Hiển thị thanh cuộn thẳng đứng, thường sử dụng cùng với SWT.MULTI.
SWT.H_SCROLL
Hiển thị thanh cuộn nằm ngang, thường sử dụng với SWT.MULTI.
SWT.WRAP
Tự động cuộn (wrap) xuống dòng nếu đoạn văn bản quá dài.
SWT.READ_ONLY
Không cho phép hiệu chỉnh, nó tương đương với gọi phương thức text.setEditable(false);
SWT.LEFT
Căn lề trái cho text
SWT.RIGHT
Căn lề phải cho text
SWT.CENTER
Căn lề giữa cho text
Xem một vài phương thức hữu ích bạn có thể sử dụng với Text.
text.setEnabled(enabled);
text.setFont(font);
text.setForeground(color);
text.setEditable(editable);
text.setTextLimit(limit); 
text.setToolTipText(string);
text.setTextDirection(textDirection);
text.addSegmentListener(listener);

2. Ví dụ với SWT Text

TextDemo.java
package org.o7planning.swt.text;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowData;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;

public class TextDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Text (o7planning.org)");

    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    rowLayout.spacing = 15;
    shell.setLayout(rowLayout);
    // Label
    Label label = new Label(shell, SWT.NONE);
    label.setText("Your Name: ");
    // Text
    Text text = new Text(shell, SWT.BORDER);
    RowData layoutData = new RowData();
    layoutData.width = 150;
    text.setLayoutData(layoutData);
    text.setText("Tran");

    shell.setSize(400, 200);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

3. SWT Text và Styles

Ví dụ dưới đây tạo các SWT Text khác nhau với các style SWT.BORDER, SWT.PASSWORD, SWT.MULTI, SWT.WRAP, SWT.READ_ONLY, ...
TextStylesDemo.java
package org.o7planning.swt.text;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowData;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;

public class TextStylesDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Text (o7planning.org)");
    RowLayout rowLayout = new RowLayout(SWT.VERTICAL);
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    rowLayout.spacing = 15;
    shell.setLayout(rowLayout);

    // Text không có viền (border)
    Text text1 = new Text(shell, SWT.NONE);
    text1.setText("SWT.NONE");
    text1.setLayoutData(new RowData(150, SWT.DEFAULT));

    // Text có viền (border)
    Text text2 = new Text(shell, SWT.BORDER);
    text2.setText("SWT.BORDER");
    text2.setLayoutData(new RowData(150, SWT.DEFAULT)); 
    // Text có viền và không cho phép sửa.
    Text text3 = new Text(shell, SWT.BORDER | SWT.READ_ONLY);
    text3.setText("SWT.BORDER | SWT.READ_ONLY");
    text3.setLayoutData(new RowData(200, SWT.DEFAULT));

    // Password field.
    Text text4 = new Text(shell, SWT.BORDER | SWT.PASSWORD);
    text4.setText("12345");
    text4.setLayoutData(new RowData(150, SWT.DEFAULT));
    // Text cho phép nhiều dòng và thanh cuộn thẳng đứng.
    Text text5 = new Text(shell, SWT.BORDER | SWT.MULTI | SWT.V_SCROLL);
    text5.setText("SWT.BORDER | SWT.MULTI | SWT.V_SCROLL \n\n Hello World");
    text5.setLayoutData(new RowData(250, 80)); 
    // Wrap
    Text text6 = new Text(shell, SWT.BORDER | SWT.WRAP);
    text6.setLayoutData(new RowData(120, 80));
    text6.setText("SWT.BORDER | SWT.WRAP, This is a text, it very long, and need to warp it");

    shell.setSize(400, 400);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

4. Các phương thức hữu ích

Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng các phương thức clear(),copy(), paste(), cut(), chúng là các phương thức hữu ích của TextField.
TextDemo2.java
package org.o7planning.swt.text;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowData;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;

public class TextDemo2 {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Text (o7planning.org)");

    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    rowLayout.spacing = 5;
    shell.setLayout(rowLayout);
    // Text
    Text text = new Text(shell, SWT.BORDER);
    text.setLayoutData(new RowData(150, SWT.DEFAULT));
    text.setText("This is a Text");
    // Clear Button
    Button clearButton = new Button(shell, SWT.PUSH);
    clearButton.setText("Clear");
    // Copy Button
    Button copyButton = new Button(shell, SWT.PUSH);
    copyButton.setText("Copy");

    // Cut Button
    Button cutButton = new Button(shell, SWT.PUSH);
    cutButton.setText("Cut");
    // Paste Button
    Button pasteButton = new Button(shell, SWT.PUSH);
    pasteButton.setText("Paste");
    clearButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        text.setText("");
        text.forceFocus();
      }
    });
    copyButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        text.copy();
        text.forceFocus();
      }
    });
    cutButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        text.cut();
        text.forceFocus();
      }
    });
    pasteButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        text.paste();
        text.forceFocus();
      }
    });
    shell.setSize(400, 200);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}