openplanning

Cài đặt Java trên Mac OS

  1. Download
  2. Cài đặt Java
  3. Kiểm tra các phiên bản Java

1. Download

Phiên bản Java 8 cho MacOSx có dung lượng khoảng 223MB.
Kết quả bạn download được 1 file:

2. Cài đặt Java

Nhấn kép chuột vào file bạn download được ở bước trước để bắt đầu cài đặt:
OK, bạn đã cài đặt thành công Java.

3. Kiểm tra các phiên bản Java

Sau khi cài đặt xong Java bạn có thể kiểm tra lại phiên bản của Java.
  • Application/Utilities
Mở Terminal.
Và thực thi lệnh dưới đây để kiểm tra phiên bản Java.
java -version