openplanning

Tạo file thực thi các tập lệnh Terminal trên Mac OS

  1. Tạo file có thể thực thi trên Mac
  2. Chạy file
Đôi khi trong Mac OS bạn cần thực thi một tập lệnh trên Terminal, nếu công việc đó cần thực hiện thường xuyên sẽ rất nhàm chán. Tại sao bạn không đặt tất cả các lệnh đó trong một file và thực hiện nó chỉ bằng một cú nhấp chuột?
Dưới đây là một vài công việc nhàm chán tôi khá thường xuyên phải thực hiện:
Sao lưu một cơ sở dữ liệu Postgres:
#!/bin/bash

# Create variable today 'YYYY-MM-dd'
today=$(date '+%Y-%m-%d')

# PostgreSQL database binary path:
cd /Library/PostgreSQL/15/bin

# Dump Database to a File
./pg_dump --file "/Volumes/Data/BACKUP/mydatabase_$today.backup" --host "localhost" --port "5432" --username "postgres" --verbose --role "postgres" --format=c --blobs --encoding "UTF8" "mydatabase"
Chạy một ứng dụng Java Spring từ Terminal:
#!/bin/bash

# Set _JAVA_OPTION variable
export _JAVA_OPTION=-Xmx1024M

# Run Java Spring App
java -jar /Volumes/Dev/MySpringApp-1.0.war -port=8080

1. Tạo file có thể thực thi trên Mac

Đầu tiên, bạn cần tạo một file với phần mở rộng là "command", hoặc "sh". Chẳng hạn:
  • my_executable_file.sh
Nội dung của file là các lệnh Terminal mà bạn muốn thực thi. Chẳng hạn:
my_executable_file.sh
#!/bin/bash

# Set _JAVA_OPTION variable
export _JAVA_OPTION=-Xmx1024M

# Run Java Spring App
java -jar /Volumes/Dev/MySpringApp-1.0.war -port=8080
Chú ý dòng đầu tiên của file cần phải là:
#!/bin/bash
Tiếp theo, trên Terminal, thực thi lệnh dưới đây để cho phép file của bạn có thể thực thi.
chmod u+x my_executable_file.sh
Tiếp theo, lựa chọn ứng dụng mặc định để thực thi file này khi bạn nhấn kép chuột vào nó. Nhấn phải chuột vào file của bạn và chọn:
  • Open With > Other...
Chọn ứng dụng Terminal:

2. Chạy file

Có hai cách để chạy file bạn đã tạo ở trên. Cách thứ nhất là chỉ cần nhấn kép chuột vào nó. Cách thứ hai là thực thi file thông qua Terminal:
./my_executable_file.sh