openplanning

Cài đặt FFmpeg trên Mac OS

 1. Cài đặt FFmpeg trên Mac OS
 • Giới thiệu về FFMpeg
 • Cài đặt FFmpeg trên Windows

1. Cài đặt FFmpeg trên Mac OS

Để cài đặt FFmpeg trên Mac OS bạn cần cập nhập và nâng cấp công cụ HomeBrew. Đây là một công cụ quản lý các gói phần mềm trên Mac OS. Sử dụng các lệnh BREW giúp bạn cài đặt các gói phần mềm trực tiếp thông qua internet.
 • HomeBrew là gì?
Trên Mac OS mở Terminal và chạy lệnh sau để cập nhập HomeBrew.
brew update

brew upgrade
Tiếp theo, cài đặt FFmpeg:
brew install ffmpeg
FFmpeg có dung lượng khoảng 1GB, vì vậy bạn sẽ phải chời đợi khá lâu cho tới khi quá trình cài đặt hoàn thành.
Khi quá trình cài đặt kết thúc, chạy lệnh dưới đây để đảm bảo việc cài đặt đã thành công, kết quả bao gồm thông tin phiên bản của FFmpeg mà bạn vừa cài đặt.
ffmpeg
Output:
ffmpeg version 6.0 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
 built with Apple clang version 14.0.0 (clang-1400.0.29.202)
 configuration: --prefix=/usr/local/Cellar/ffmpeg/6.0_1 --enable-shared --enable-pthreads --enable-version3 --cc=clang --host-cflags= --host-ldflags= --enable-ffplay --enable-gnutls --enable-gpl --enable-libaom --enable-libaribb24 --enable-libbluray --enable-libdav1d --enable-libjxl --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-librav1e --enable-librist --enable-librubberband --enable-libsnappy --enable-libsrt --enable-libsvtav1 --enable-libtesseract --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-lzma --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-frei0r --enable-libass --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libspeex --enable-libsoxr --enable-libzmq --enable-libzimg --disable-libjack --disable-indev=jack --enable-videotoolbox --enable-audiotoolbox
 libavutil   58. 2.100 / 58. 2.100
 libavcodec   60. 3.100 / 60. 3.100
 libavformat  60. 3.100 / 60. 3.100
 libavdevice  60. 1.100 / 60. 1.100
 libavfilter   9. 3.100 / 9. 3.100
 libswscale   7. 1.100 / 7. 1.100
 libswresample  4. 10.100 / 4. 10.100
 libpostproc  57. 1.100 / 57. 1.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
Các bài viết liên quan:
 • Cắt và phân chia audio, video với Java và FFmpeg