openplanning

Làm sao sử dụng tập tin "hosts"?

 1. Tập tin hosts
 2. Windows
 3. Linux (Ubuntu,...)
 4. Mac OS

1. Tập tin hosts

Tập tin hosts là một tập tin có sẵn trên các hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS, nó được sử dụng để ánh xạ (map) một tên miền vào một địa chỉ IP. Nhưng tất cả chỉ có tác dụng trên máy tính đó.
Để dễ hiểu chúng ta đưa ra một tình huống, bạn có một website và đang triển khai trên một máy chủ có địa chỉ IP là 1.2.3.4, và bạn có thể truy cập vào nó thông qua IP:
Bạn muốn sử dụng tên miền abc.com (Hoặc bất kỳ) để truy cập vào trang web của bạn thay vì IP. Bạn chỉ cần cấu hình trong tập tin hosts và bạn sẽ có được điều mình muốn. Tất nhiên nó chỉ có tác dụng trên máy tinh của bạn.

2. Windows

Trên Windows mở tập tin:
 • C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Thêm vào một đoạn cấu hình:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
1.2.3.4   abc.com
1.2.3.4   mydomain.com
Trong trường hợp website của bạn đang triển khai trên chính máy tính bạn đang làm việc, bạn có thể truy cập thông qua localhost hoặc cấu hình tập tin hosts như sau:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1   localhost
127.0.0.1   abc.com

3. Linux (Ubuntu,...)

Với các hệ điều hành Linux, tập tin hosts có đường dẫn đầy đủ là:
 • /etc/hosts
Cách cấu hình tập tin hosts trong hệ điều hành này cũng giống như Windows. Tuy nhiên bạn cần phải biết các lệnh để sửa đổi nội dung của tập tin.
1- Mở cửa sổ Terminal.
2- Thực thi lệnh (command) sau:
sudo nano /etc/hosts
3 - Thêm vào đoạn cấu hình:
1.2.3.4   abc.com
1.2.3.4   mydomain.com
4 - Nhấn Ctrl + X để lưu các thay đổi.

4. Mac OS

Với hệ điều hành Mac OS, tập tin hosts có đường dẫn đầy đủ là:
 • /private/etc/hosts
Cách cấu hình tập tin hosts trong hệ điều hành này cũng giống như Windows. Tuy nhiên bạn cần phải biết các lệnh để sửa đổi nội dung của tập tin.
1- Mở cửa sổ Terminal (Applications -> Utilities -> Terminal).
2- Thực thi lệnh (command) sau:
sudo nano /private/etc/hosts
3 - Thêm vào đoạn cấu hình sau vào cuối tâp tin:
1.2.3.4   abc.com
1.2.3.4   mydomain.com
4 - Nhấn Ctrl + X để lưu các thay đổi.

Mac OS

Show More

Ubuntu

Show More