openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java CharArrayReader

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- CharArrayReader

CharArrayReader là lớp con của Reader. Đúng với cái tên, CharArrayReader được sử dụng để đọc một mảng các ký tự theo phong cách của một Reader.
CharArrayReader​ constructors

CharArrayReader​(char[] buf)   

CharArrayReader​(char[] buf, int offset, int length)
Các phương thức của CharArrayReader:

public void close() 

public void mark​(int readAheadLimit) 
public boolean markSupported() 

public static Reader nullReader() 

public int read() 
public int read​(char[] cbuf) 
public int read​(char[] cbuf, int off, int len) 
public int read​(CharBuffer target)

public boolean ready() 
public void reset() 
public long skip​(long n) 
public long transferTo​(Writer out)

2- Examples

Ví dụ: Đọc một mảng ký tự theo phong cách của một Reader:
CharArrayReaderEx1.java

package org.o7planning.chararrayreader.ex;

import java.io.CharArrayReader;
import java.io.IOException;

public class CharArrayReaderEx1 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    char[] charArray = new char[] { 'T', 'h', 'i', 's', ' ', 'i', 's', ' ', 't', 'e', 'x', 't' };

    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(charArray);
    
    int code;
    while((code = reader.read()) != -1) {
      char ch = (char) code;
      System.out.println(ch);
    }
  }
}
Output:

T
h
i
s
 
i
s
 
t
e
x
t
Ví dụ: Sử dụng CharArrayReaderCharArrayWriter để loại bỏ các ký tự không phải là chữ số (digit) ra khỏi một văn bản.
CharArrayReaderEx2.java

package org.o7planning.chararrayreader.ex;

import java.io.CharArrayReader;
import java.io.CharArrayWriter;
import java.io.IOException;

public class CharArrayReaderEx2 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    String originText = "Log20210217.txt";
    
    char[] charArray = originText.toCharArray();

    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(charArray);
    CharArrayWriter writer = new CharArrayWriter();
    
    int code;
    while((code = reader.read()) != -1) {
      // '0', '1', ... '9'
      if(code >= 48 && code <= 57) {
        writer.write(code);
      }
    }
    char[] newCharArray = writer.toCharArray(); // ['2','0','2','1','0','2','1','7']
    System.out.println(newCharArray);
    
    String newText = writer.toString();
    System.out.println(newText);
  }
}
Output:

20210217
20210217
Ví dụ: Một văn bản gồm nhiều dòng, loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối của mỗi dòng để tạo ra một văn bản mới.
CharArrayReaderEx3.java

package org.o7planning.chararrayreader.ex;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.CharArrayReader;
import java.io.IOException;

public class CharArrayReaderEx3 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    String originText = " One \n Two \t\n \t\t Three ";
    
    System.out.println(originText);
    System.out.println("-----------");
    
    String newText = trimLines(originText);
    System.out.println(newText);
  } 
  
  private static String trimLines(String string) throws IOException {
    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(string.toCharArray());
    
    BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
    StringBuilder sb = new StringBuilder(string.length());
    
    String line;
    while ((line = in.readLine()) != null) {
      sb.append(line.trim()).append('\n');
    }
    return sb.toString();
   }
}
Output:

 One
 Two   
     Three
-----------
One
Two
Three

Xem thêm các chuyên mục: