openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java CharArrayReader

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- CharArrayReader

CharArrayReader là lớp con của Reader. Đúng với cái tên, CharArrayReader được sử dụng để đọc một mảng các ký tự theo phong cách của một Reader.
CharArrayReader​ constructors

CharArrayReader​(char[] buf)   

CharArrayReader​(char[] buf, int offset, int length)
Các phương thức của CharArrayReader:

public void close() 

public void mark​(int readAheadLimit) 
public boolean markSupported() 

public static Reader nullReader() 

public int read() 
public int read​(char[] cbuf) 
public int read​(char[] cbuf, int off, int len) 
public int read​(CharBuffer target)

public boolean ready() 
public void reset() 
public long skip​(long n) 
public long transferTo​(Writer out)

2- Examples

Ví dụ: Đọc một mảng ký tự theo phong cách của một Reader:
CharArrayReaderEx1.java

package org.o7planning.chararrayreader.ex;

import java.io.CharArrayReader;
import java.io.IOException;

public class CharArrayReaderEx1 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    char[] charArray = new char[] { 'T', 'h', 'i', 's', ' ', 'i', 's', ' ', 't', 'e', 'x', 't' };

    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(charArray);
    
    int code;
    while((code = reader.read()) != -1) {
      char ch = (char) code;
      System.out.println(ch);
    }
  }
}
Output:

T
h
i
s
 
i
s
 
t
e
x
t
Ví dụ: Sử dụng CharArrayReaderCharArrayWriter để loại bỏ các ký tự không phải là chữ số (digit) ra khỏi một văn bản.
CharArrayReaderEx2.java

package org.o7planning.chararrayreader.ex;

import java.io.CharArrayReader;
import java.io.CharArrayWriter;
import java.io.IOException;

public class CharArrayReaderEx2 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    String originText = "Log20210217.txt";
    
    char[] charArray = originText.toCharArray();

    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(charArray);
    CharArrayWriter writer = new CharArrayWriter();
    
    int code;
    while((code = reader.read()) != -1) {
      // '0', '1', ... '9'
      if(code >= 48 && code <= 57) {
        writer.write(code);
      }
    }
    char[] newCharArray = writer.toCharArray(); // ['2','0','2','1','0','2','1','7']
    System.out.println(newCharArray);
    
    String newText = writer.toString();
    System.out.println(newText);
  }
}
Output:

20210217
20210217
Ví dụ: Một văn bản gồm nhiều dòng, loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối của mỗi dòng để tạo ra một văn bản mới.
CharArrayReaderEx3.java

package org.o7planning.chararrayreader.ex;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.CharArrayReader;
import java.io.IOException;

public class CharArrayReaderEx3 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    String originText = " One \n Two \t\n \t\t Three ";
    
    System.out.println(originText);
    System.out.println("-----------");
    
    String newText = trimLines(originText);
    System.out.println(newText);
  } 
  
  private static String trimLines(String string) throws IOException {
    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(string.toCharArray());
    
    BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
    StringBuilder sb = new StringBuilder(string.length());
    
    String line;
    while ((line = in.readLine()) != null) {
      sb.append(line.trim()).append('\n');
    }
    return sb.toString();
   }
}
Output:

 One
 Two   
     Three
-----------
One
Two
Three

Xem thêm các chuyên mục: