openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java ObjectInputStream

 1. ObjectInputStream
 2. Example 1
 3. readFields()
 4. readUnshared()

1. ObjectInputStream

ObjectInputStream là một lớp con của lớp InputStream. Nó quản lý một đối tượng InputStream và cung cấp các phương thức để đọc dữ liệu nguyên thuỷ (primitive data) hoặc đối tượng từ InputStream mà nó quản lý.
public class ObjectInputStream
     extends InputStream implements ObjectInput, ObjectStreamConstants
ObjectInputStream được sử dụng để đọc các nguồn dữ liệu được ghi bởi ObjectOutputStream.
ObjectInputStream methods
public boolean readBoolean() throws IOException 
public byte readByte() throws IOException 
public int readUnsignedByte() throws IOException 
public char readChar() throws IOException 
public short readShort() throws IOException 
public int readUnsignedShort() throws IOException 
public int readInt() throws IOException 
public long readLong() throws IOException 
public float readFloat() throws IOException 
public double readDouble() throws IOException 
public void readFully(byte[] buf) throws IOException 
public void readFully(byte[] buf, int off, int len) throws IOException 
public int skipBytes(int len) throws IOException 
public String readUTF() throws IOException 
public final ObjectInputFilter getObjectInputFilter() 
public final void setObjectInputFilter(ObjectInputFilter filter) 

public final Object readObject() throws IOException, ClassNotFoundException 
public Object readUnshared() throws IOException, ClassNotFoundException 
public void defaultReadObject() throws IOException, ClassNotFoundException 
public ObjectInputStream.GetField readFields() throws IOException, ClassNotFoundException 
public void registerValidation(ObjectInputValidation obj, int prio) throws NotActiveException, InvalidObjectException

protected Class<?> resolveClass(ObjectStreamClass desc) throws IOException, ClassNotFoundException 
protected Object readObjectOverride() throws IOException, ClassNotFoundException 
protected Class<?> resolveProxyClass(String[] interfaces) throws IOException, ClassNotFoundException 
protected Object resolveObject(Object obj) throws IOException 
protected boolean enableResolveObject(boolean enable) throws SecurityException 
protected void readStreamHeader() throws IOException, StreamCorruptedException 
protected ObjectStreamClass readClassDescriptor() throws IOException, ClassNotFoundException 

String readTypeString() throws IOException

// Methods inherited from InputStream:

public int read() throws IOException 
public int read(byte[] buf, int off, int len) throws IOException 
public int available() throws IOException 
public void close() throws IOException
ObjectInputStream​ constructors
public ObjectInputStream​(InputStream in)

2. Example 1

Trong ví dụ này chúng ta sẽ ghi các đối tượng Employee vào một file, sau đó sử dụng ObjectInputStream để đọc file đó.
Lớp Employee cần phải thi hành (implement) interface Serializable, điều này là cần thiết để nó có thể được ghi vào một ObjectOutputStream.
Employee.java
package org.o7planning.beans;
 
import java.io.Serializable;
 
public class Employee implements Serializable {
 
  private static final long serialVersionUID = 1L;
 
  private String fullName;
  private float salary;
 
  public Employee(String fullName, float salary) {
    this.fullName = fullName;
    this.salary = salary;
  }
 
  public String getFullName() {
    return fullName;
  }
 
  public void setFullName(String firstName) {
    this.fullName = firstName;
  }
 
  public float getSalary() {
    return salary;
  }
 
  public void setSalary(float lastName) {
    this.salary = lastName;
  }
}
Tiếp theo, sử dụng ObjectOutputStream để ghi các đối tượng Employee vào file.
WriteEmployeeDataEx.java
package org.o7planning.objectinputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Date;

import org.o7planning.beans.Employee;

public class WriteEmployeeDataEx {

  // Windows: C:/Data/test/employees.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/employees.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File outFile = new File(file_path);

    outFile.getParentFile().mkdirs();

    Employee e1 = new Employee("Tom", 1000f);
    Employee e2 = new Employee("Jerry", 2000f);
    Employee e3 = new Employee("Donald", 1200f);

    Employee[] employees = new Employee[] { e1, e2, e3 };

    OutputStream os = new FileOutputStream(outFile);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);

    System.out.println("Writing file: " + outFile.getAbsolutePath());

    oos.writeObject(new Date());
    oos.writeUTF("Employee data"); // Some informations.

    oos.writeInt(employees.length); // Number of Employees

    for (Employee e : employees) {
      oos.writeObject(e);
    }
    oos.close();
    System.out.println("Finished!");
  }
}
Sau khi chạy lớp WriteEmployeeDataEx chúng ta nhận được một file với nội dung khá khó hiểu
Cuối cùng, sử dụng ObjectInputStream để đọc file vừa được ghi ra ở bước trên.
ReadEmployeeDataEx.java
package org.o7planning.objectinputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.util.Date;

import org.o7planning.beans.Employee;

public class ReadEmployeeDataEx {

  // Windows: C:/Data/test/employees.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/employees.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    File inFile = new File(file_path);
 

    InputStream is = new FileInputStream(inFile);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);

    System.out.println("Reading file: " + inFile.getAbsolutePath());
    System.out.println();

    Date date = (Date) ois.readObject();
    String info = ois.readUTF();
    
    System.out.println(date);
    System.out.println(info);
    System.out.println();
    
    int employeeCount = ois.readInt();
    
    for(int i=0; i< employeeCount; i++) {
      Employee e = (Employee) ois.readObject();
      System.out.println("Employee Name: " + e.getFullName() +" / Salary: " + e.getSalary());
    }
    ois.close();
  }
}
Output:
Reading file: /Volumes/Data/test/employees.data

Sat Mar 20 18:54:24 KGT 2021
Employee data

Employee Name: Tom / Salary: 1000.0
Employee Name: Jerry / Salary: 2000.0
Employee Name: Donald / Salary: 1200.0

3. readFields()

Giả sử bạn sử dụng ObjectInputStream để đọc một đối tượng GameSetting từ một file. Đồng thời, trong quá trình đọc được đối tượng GameSetting bạn muốn sửa đổi giá trị của một vài trường (field).
GameSetting.java
package org.o7planning.beans;

import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;

public class GameSetting implements java.io.Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private int sound;
  private int bightness;
  private String difficultyLevel;

  private String userNote;

  public GameSetting(int sound, int bightness, String difficultyLevel, String userNote) {
    this.sound = sound;
    this.bightness = bightness;
    this.difficultyLevel = difficultyLevel;
    this.userNote = userNote;
  }

  public int getSound() {
    return sound;
  }

  public int getBightness() {
    return bightness;
  }

  public String getDifficultyLevel() {
    return difficultyLevel;
  }

  public String getUserNote() {
    return userNote;
  }

  // Do not change name and parameter of this method.
  private void readObject(ObjectInputStream in) throws IOException, ClassNotFoundException {
    ObjectInputStream.GetField fields = in.readFields();

    this.sound = fields.get("sound", 50);
    this.bightness = fields.get("bightness", 50);
    
    // Edit fields
    this.difficultyLevel = (String) fields.get("difficultyLevel", "Easy"); // Default
    if (this.difficultyLevel == null) {
      this.difficultyLevel = "Easy";
    }

    this.userNote = (String) fields.get("userNote", "Have fun!"); // Default
    if (this.userNote == null) {
      this.userNote = "Have fun!";
    }
  }
}
ObjectInputStream_readFields.java
package org.o7planning.objectinputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Date;

import org.o7planning.beans.GameSetting;

public class ObjectInputStream_readFields {

  // Windows: C:/Data/test/game_setting.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/game_setting.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    
    GameSetting setting = new GameSetting(10, 80, null, null);

    writeGameSetting(setting);
    readGameSetting();
  }

  private static void writeGameSetting(GameSetting setting) throws IOException {
    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();

    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);

    // Write a String
    oos.writeUTF("Game Settings, Save at " + new Date());
    // Write Object
    oos.writeObject(setting);

    oos.close();
  }

  private static void readGameSetting() throws IOException, ClassNotFoundException {
    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();

    InputStream is = new FileInputStream(file);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);

    // Read a String
    String info = ois.readUTF();

    // Read fields
    GameSetting setting = (GameSetting) ois.readObject();

    System.out.println("sound: " + setting.getSound());
    System.out.println("bightness: " + setting.getBightness());
    System.out.println("difficultyLevel: " + setting.getDifficultyLevel());
    System.out.println("userNote: " + setting.getUserNote()); // null.

    ois.close();
  }
}
Output:
sound: 10
bightness: 80
difficultyLevel: Easy
userNote: Have fun!

4. readUnshared()

Phương thức ObjectInputStream.readUnshared() được sử dụng để đọc một đối tượng đã được ghi bởi phương thức ObjectOutputStream.writeUnshared(Object).
ObjectInputStream_readUnshared​.java
package org.o7planning.objectinputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;

public class ObjectInputStream_readUnshared​ {

  // Windows: C:/Data/test/test1.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/test.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    writeUnsharedTest();
    
    readUnsharedTest();
  }
  
  private static void writeUnsharedTest() throws IOException {
    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();
    
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    list.add("One");
    list.add("Two");
    
    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);
    
    oos.writeUnshared(list); // Write the first time
    oos.writeUnshared(list); // Write the second time
    oos.close();
  }

  @SuppressWarnings({ "unchecked" })
  private static void readUnsharedTest() throws IOException, ClassNotFoundException {
    File file = new File(file_path);
    
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    list.add("One");
    list.add("Two");
    
    InputStream is = new FileInputStream(file);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);
    
    ArrayList<String> list1 = (ArrayList<String>) ois.readUnshared(); 
    ArrayList<String> list2 = (ArrayList<String>) ois.readUnshared(); 
    
    System.out.println("list1 == list2? " + (list1 == list2));
    
    ois.close();
  }
}
Output:
list1 == list2? false
Xem thêm giải thích về phương thức ObjectOutputStream.writeUnshared(Object):

Các hướng dẫn Java IO

Show More