openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java FilterReader

 1. FilterReader
 2. Examples

1. FilterReader

FilterReader là một lớp con trừu tượng của lớp Reader. Nó là lớp cơ sở để tạo ra các lớp con để đọc một cách có chọn lọc các ký tự theo yêu cầu. Chẳng hạn bạn muốn đọc một văn bản HTML, và bỏ qua các thẻ (tag). Bạn cần viết một lớp con của FilterReader, bạn không thể sử dụng trực tiếp FilterReader vì nó là một lớp trừu tượng (abstract class).
FilterReader không trực tiếp đọc dữ liệu từ nguồn gốc (chẳng hạn file) mà nó quản lý một Reader khác chịu trách nhiệm đọc dữ liệu từ nguồn gốc. FilterReader xử lý một cách có chọn lọc các dữ liệu có được từ Reader mà nó quản lý.
Nhìn vào mã nguồn của lớp FilterReader cho thấy: Tất cả các phương thức mà nó thừa kế từ lớp cha đã được ghi đè (override) để hoạt động như một người uỷ quyền của đối tượng Reader mà nó quản lý:
FilterReader class
package java.io;

public abstract class FilterReader extends Reader {
  protected Reader in;
 
  protected FilterReader(Reader in) {
    super(in);
    this.in = in;
  }
  public int read() throws IOException {
    return in.read();
  }
  public int read(char cbuf[], int off, int len) throws IOException {
    return in.read(cbuf, off, len);
  }
  public long skip(long n) throws IOException {
    return in.skip(n);
  } 
  public boolean ready() throws IOException {
    return in.ready();
  }
  public boolean markSupported() {
    return in.markSupported();
  }
  public void mark(int readAheadLimit) throws IOException {
    in.mark(readAheadLimit);
  }
  public void reset() throws IOException {
    in.reset();
  }
  public void close() throws IOException {
    in.close();
  }
}
FilterReader​ constructors
protected FilterReader​(Reader in)

2. Examples

Ví dụ: Viết một lớp con của FilterReader để đọc văn bản HTML nhưng bỏ qua các thẻ (tag).
RemoveHtmlTagReader.java
package org.o7planning.filterreader.ex;

import java.io.FilterReader;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;

public class RemoveHtmlTagReader extends FilterReader {

  private boolean intag = false;

  public RemoveHtmlTagReader(Reader in) {
    super(in);
  }

  // We override this method.
  // The principle will be:
  // Read only characters outside of the tags.
  @Override
  public int read(char[] buf, int from, int len) throws IOException {

    int charCount = 0;

    while (charCount == 0) {
      charCount = super.read(buf, from, len);
      if (charCount == -1) {
        // Ends of
        return -1;
      }
      int last = from;

      for (int i = from; i < from + charCount; i++) {
        // If not in tag
        if (!this.intag) {
          if (buf[i] == '<') {
            this.intag = true;
          } else {
            buf[last++] = buf[i];
          }
        } else if (buf[i] == '>') {
          this.intag = false;
        }
      }
      charCount = last - from;
    }
    return charCount;
  }

  // Also need to override this method.
  @Override
  public int read() throws IOException {
    char[] buf = new char[1];
    int result = read(buf, 0, 1);
    if (result == -1) {
      return -1;
    } else {
      return (int) buf[0];
    }
  }
}
RemoveHtmlTagTest.java
package org.o7planning.filterreader.ex;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
import java.io.StringReader;
 
public class RemoveHtmlTagTest {
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // Create a Reader.
    Reader in = new StringReader("<h1>Hello \n <b>World</b><h1>");
 
    RemoveHtmlTagReader filterReader = new RemoveHtmlTagReader(in);
    BufferedReader br = new BufferedReader(filterReader);
 
    String s = null;
    while ((s = br.readLine()) != null) {
      System.out.println(s);
    }
    br.close();
  }
}
Output:
Hello
 World

Các hướng dẫn Java IO

Show More