openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java DataOutputStream

 1. DataOutputStream
 2. Constructors
 3. Methods
 4. Examples
 5. writeBytes(String s)
 6. writeChars(String s)
 7. writeUTF(String str)
 8. writeBoolean(boolean v)
 9. writeByte(int v)
 10. writeShort(int v)
 11. writeChar(int v)
 12. writeInt(int v)
 13. writeLong(long v)
 14. writeFloat(float v)
 15. writeDouble(double v)
 16. size()

1. DataOutputStream

DataOutputStream thường được sử dụng để ghi các dữ liệu nguyên thuỷ (primitive data) vào một OutputStream khác. Sau đó, một ứng dụng có thể sử dụng DataInputStream để đọc dữ liệu trở lại.
public class DataOutputStream extends FilterOutputStream implements DataOutput
DataOutputStream được khuyến khích sử dụng để ghi các dữ liệu dạng bảng, giống như Excel. (Xem ví dụ ở giữa bài viết này).
OrderDate
Finished
Item
Units
UnitCost
Total
2020-01-06
Pencil
95
1.99
189.05
2020-01-23
Binder
50
19.99
999.50
2020-02-09
Pencil
36
4.99
179.64
2020-02-26
Pen
27
19.99
539.73
2020-03-15
Pencil
56
2.99
167.44

2. Constructors

public DataOutputStream(OutputStream out)

3. Methods

public final void writeBoolean(boolean v) throws IOException 
public final void writeByte(int v) throws IOException 
public final void writeShort(int v) throws IOException
public final void writeChar(int v) throws IOException 
public final void writeInt(int v) throws IOException 
public final void writeLong(long v) throws IOException 
public final void writeFloat(float v) throws IOException 
public final void writeDouble(double v) throws IOException 

public final void writeBytes(String s) throws IOException
public final void writeChars(String s) throws IOException 
public final void writeUTF(String str) throws IOException 

public final int size()
Các phương thức khác thừa kế từ các lớp cha:
public static OutputStream nullOutputStream() 

public void write(int b) throws IOException
public void write(byte b[]) throws IOException 
public void write(byte b[], int off, int len) throws IOException 

public void flush() throws IOException 
public void close() throws IOException

4. Examples

DataOutputStream thường được sử dụng để ghi các dữ liệu có cấu trúc kiểu như Excel. Bây giờ, chúng ta sẽ ghi bảng dữ liệu dưới đây vào 1 file:
OrderDate
Finished
Item
Units
UnitCost
Total
2020-01-06
Pencil
95
1.99
189.05
2020-01-23
Binder
50
19.99
999.50
2020-02-09
Pencil
36
4.99
179.64
2020-02-26
Pen
27
19.99
539.73
2020-03-15
Pencil
56
2.99
167.44
Đầu tiên, viết lớp Order mô phỏng dữ liệu của một dòng của bảng:
Order.java
package org.o7planning.dataoutputstream.ex;

import java.time.LocalDate;

public class Order {
  private LocalDate orderDate;
  private boolean finished;
  private String item;
  private int units;
  private float unitCost;
  private float total;

  public Order(LocalDate orderDate, boolean finished, //
      String item, int units, float unitCost, float total) {
    this.orderDate = orderDate;
    this.finished = finished;
    this.item = item;
    this.units = units;
    this.unitCost = unitCost;
    this.total = total;
  }
  public LocalDate getOrderDate() {
    return orderDate;
  }
  public boolean isFinished() {
    return finished;
  }
  public String getItem() {
    return item;
  }
  public int getUnits() {
    return units;
  }
  public float getUnitCost() {
    return unitCost;
  }
  public float getTotal() {
    return total;
  }
}
Tiếp theo, sử dụng DataOutputStream để ghi bảng dữ liệu trên vào một file:
WriteDataFile_example1.java
package org.o7planning.dataoutputstream.ex;

import java.io.DataOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.time.LocalDate;

public class WriteDataFile_example1 {

  // Windows: C:/somepath/data-file.txt
  private static final String filePath = "/Volumes/Data/test/data-file.txt";

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    Order[] orders = new Order[] { //
        new Order(LocalDate.of(2020, 1, 6), true, "Pencil", 95, 1.99f, 189.05f),
        new Order(LocalDate.of(2020, 1, 23), false, "Binder", 50, 19.99f, 999.50f),
        new Order(LocalDate.of(2020, 2, 9), true, "Pencil", 36, 4.99f, 179.64f),
        new Order(LocalDate.of(2020, 2, 26), false, "Pen", 27, 19.99f, 539.73f),
        new Order(LocalDate.of(2020, 3, 15), true, "Pencil", 56, 2.99f, 167.44f) //
    };
    File outFile = new File(filePath);
    outFile.getParentFile().mkdirs();

    OutputStream outputStream = new FileOutputStream(outFile);
    DataOutputStream dataOutputStream = new DataOutputStream(outputStream);

    for (Order order : orders) {
      dataOutputStream.writeUTF(order.getOrderDate().toString());
      dataOutputStream.writeBoolean(order.isFinished());
      dataOutputStream.writeUTF(order.getItem());
      dataOutputStream.writeInt(order.getUnits());
      dataOutputStream.writeFloat(order.getUnitCost());
      dataOutputStream.writeFloat(order.getTotal());
    }
    dataOutputStream.close();
  }
}
Sau khi chạy ví dụ trên chúng ta có một file dữ liệu, nội dung của nó khá khó hiểu:
Cuối cùng, chúng ta sử dụng DataInputStream để đọc file nói trên.
ReadDataFile_example1.java
package org.o7planning.dataoutputstream.ex;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

public class ReadDataFile_example1 {

  // Windows: C:/somepath/data-file.txt
  private static final String filePath = "/Volumes/Data/test/data-file.txt";

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    File file = new File(filePath);

    InputStream inputStream = new FileInputStream(file);
    DataInputStream dataInputStream = new DataInputStream(inputStream);
    int row = 0;
    
    System.out.printf("|%3s | %-10s | %10s | %-15s | %8s| %10s | %10s |%n", //
        "No", "Order Date", "Finished?", "Item", "Units", "Unit Cost", "Total");
    
    System.out.printf("|%3s | %-10s | %10s | %-15s | %8s| %10s | %10s |%n", //
        "--", "---------", "----------", "----------", "------", "---------", "---------");

    while (dataInputStream.available() > 0) {
      row++;
      String orderDate = dataInputStream.readUTF();
      boolean finished = dataInputStream.readBoolean();
      String item = dataInputStream.readUTF();
      int units = dataInputStream.readInt();
      float unitCost = dataInputStream.readFloat();
      float total = dataInputStream.readFloat();

      System.out.printf("|%3d | %-10s | %10b | %-15s | %8d| %,10.2f | %,10.2f |%n", //
                row, orderDate, finished, item, units, unitCost, total);

    }
    dataInputStream.close();
  }
}
Output:

5. writeBytes(String s)

Chuyển đổi String đã cho thành dẫy các ký tự, sau đó ép kiểu (cast) từng ký tự thành byte và ghi vào DataOutputStream này bằng phương thức writeByte(byte).
public final void writeBytes(String s) throws IOException
Việc gọi phương thức writeBytes(String) tương đương với:
int len = s.length();
for (int i = 0 ; i < len ; i++) {
  out.write((byte)s.charAt(i));
}
incCount(len);

6. writeChars(String s)

Chuyển đổi String đã cho thành dẫy các ký tự, sau đó ghi lần lượt từng ký tự vào DataOutputStream này bằng phương thức writeChar(char).
public final void writeChars(String s) throws IOException
Việc gọi phương thức writeChars(String) tương đương với:
int len = s.length();
for (int i = 0 ; i < len ; i++) {
  int v = s.charAt(i);
  writeChar(v);
}

7. writeUTF(String str)

Ghi một String vào DataOutputStream này với mã hoá "Modified UTF-8" (UTF-8 đã được sửa đổi).
public final void writeUTF(String str) throws IOException
Đầu tiên, hai bytes được ghi vào luồng đầu ra như thể bằng phương thức writeShort cho biết số bytes theo sau. Giá trị này là số bytes thực sự được viết ra, không phải là độ dài của chuỗi.
Chẳng hạn, gọi phương thức writeUTF("ÂBC") để ghi chuỗi "ÂBC". Như đã biết, UTF-8 sử dụng 1, 2, 3 hoặc 4 bytes để lưu trữ một ký tự.
 • 'Â' --> 2 bytes
 • 'B' --> 1 byte
 • 'C' --> 1 byte
Đầu tiên, 2 bytes được sử dụng để lưu thông tin số bytes cần thiết để lưu trữ chuỗi này. 4 bytes tiếp theo được sử dụng để ghi chuỗi "ÂBC" theo mã hoá "Modified UTF-8".

8. writeBoolean(boolean v)

public final void writeBoolean(boolean v) throws IOException
Phương thức writeBoolean(boolean) ghi một giá trị boolean vào DataOutputStream này. Nếu giá trị này là true thì (byte)1 sẽ được ghi vào, ngược lại (byte)0 sẽ được ghi vào.

9. writeByte(int v)

public final void writeByte(int v) throws IOException
Ghi một byte vào DataOutputStream này.

10. writeShort(int v)

public final void writeShort(int v) throws IOException
Phương thức writeShort(int) ghi 2 bytes vào DataOutputStream này.
Hai bytes được ghi vào là:
(byte)(0xff & (v >> 8))
(byte)(0xff & v)

11. writeChar(int v)

public final void writeChar(int v) throws IOException
Phương thức writeChar(int) ghi 2 bytes vào DataOutputStream này.
Hai bytes được ghi vào là:
(byte)(0xff & (v >> 8))
(byte)(0xff & v)

12. writeInt(int v)

public final void writeInt(int v) throws IOException
Phương thức writeInt(int) ghi 4 bytes vào DataOutputStream này.
Bốn bytes được ghi vào là:
(byte)(0xff & (v >> 24))
(byte)(0xff & (v >> 16))
(byte)(0xff & (v >> 8))
(byte)(0xff & v)

13. writeLong(long v)

public final void writeLong(long v) throws IOException
Phương thức writeLong(long) ghi 8 bytes vào DataOutputStream này.
Tám bytes được ghi vào là:
(byte)(0xff & (v >> 56))
(byte)(0xff & (v >> 48))
(byte)(0xff & (v >> 40))
(byte)(0xff & (v >> 32))
(byte)(0xff & (v >> 24))
(byte)(0xff & (v >> 16))
(byte)(0xff & (v >> 8))
(byte)(0xff & v)

14. writeFloat(float v)

public final void writeFloat(float v) throws IOException
Phương thức writeFloat(float) ghi 4 bytes vào DataOutputStream này.

15. writeDouble(double v)

public final void writeDouble(double v) throws IOException
Phương thức writeDouble(double) ghi 8 bytes vào DataOutputStream này.

16. size()

Trả về số bytes đã được ghi vào DataOutputStream này, hoặc trả về Integer.MAX_VALUE nếu giá trị thực sự lớn hơn.
public final int size()
Ví dụ:
DataOutputStream_size_ex1.java
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(baos);

dos.writeByte(111);
System.out.println("Number of bytes: " + dos.size()); // 1

// 1 char = 2 bytes.
dos.writeChars("ÂBC");
System.out.println("Number of bytes: " + dos.size()); // 1 + 2*3 = 7

// 1 char = 2 bytes.
dos.writeChar('A');
System.out.println("Number of bytes: " + dos.size()); // 7 + 2 = 9

// In UTF-8:
// Two bytes of length information is added before the UTF-8 String (See writeUTF methods).
// UTF-8 String: "ÂBC" =4 bytes; 'Â' = 2 bytes, 'B' = 1 byte, 'C' = 1 byte.
dos.writeUTF("ÂBC");
System.out.println("Number of bytes: " + dos.size()); // 9 + 2 + 4 = 15

Các hướng dẫn Java IO

Show More