openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java ObjectOutputStream

 1. ObjectOutputStream
 2. Example 1
 3. Example 2
 4. writeFields()
 5. writeUnshared​(Object)

1. ObjectOutputStream

ObjectOutputStream là một lớp con của lớp OutputStream. Nó quản lý một đối tượng OutputStream và cung cấp các phương thức để ghi dữ liệu nguyên thuỷ (primitive data) hoặc đối tượng vào OutputStream mà nó quản lý.
public class ObjectOutputStream
       extends OutputStream implements ObjectOutput, ObjectStreamConstants
ObjectInputStream được sử dụng để đọc các nguồn dữ liệu được tạo ra bởi ObjectOutputStream:
ObjectOutputStream Methods
public final void writeObject(Object obj) throws IOException
public void writeBoolean(boolean val) throws IOException
public void writeByte(int val) throws IOException
public void writeShort(int val) throws IOException
public void writeChar(int val) throws IOException
public void writeInt(int val) throws IOException
public void writeLong(long val) throws IOException
public void writeFloat(float val) throws IOException
public void writeDouble(double val) throws IOException
public void writeBytes(String str) throws IOException
public void writeChars(String str) throws IOException
public void writeUTF(String str) throws IOException

public void writeUnshared(Object obj) throws IOException
public void writeFields() throws IOException

public void defaultWriteObject() throws IOException
public void useProtocolVersion(int version) throws IOException
public ObjectOutputStream.PutField putFields() throws IOException

public void reset() throws IOException

protected void writeObjectOverride(Object obj) throws IOException 
protected void annotateClass(Class<?> cl) throws IOException 
protected void annotateProxyClass(Class<?> cl) throws IOException 
protected Object replaceObject(Object obj) throws IOException
protected boolean enableReplaceObject(boolean enable) throws SecurityException
protected void writeStreamHeader() throws IOException
protected void writeClassDescriptor(ObjectStreamClass desc) throws IOException
protected void drain() throws IOException

int getProtocolVersion() 
void writeTypeString(String str) throws IOException

// Methods Inherited from OutputStream

public void write(int val) throws IOException
public void write(byte[] buf) throws IOException
public void write(byte[] buf, int off, int len) throws IOException

public void flush() throws IOException
public void close() throws IOException
ObjectOutputStream​ Constructors
ObjectOutputStream​(OutputStream out)
Các đối tượng cần được tuần tự hoá (serialized) trước khi được ghi vào ObjectOutputStream, các đối tượng này phải thực thi (implement) giao diện Serializable.

2. Example 1

Lớp Employee thi hành (implement) interface Serializable, điều này là cần thiết để nó có thể được ghi vào ObjectOutputStream.
Employee.java
package org.o7planning.beans;

import java.io.Serializable;

public class Employee implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private String fullName;
  private float salary;

  public Employee(String fullName, float salary) {
    this.fullName = fullName;
    this.salary = salary;
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String firstName) {
    this.fullName = firstName;
  }

  public float getSalary() {
    return salary;
  }

  public void setSalary(float lastName) {
    this.salary = lastName;
  }
}
Ví dụ, Sử dụng ObjectOutputStream để ghi các đối tượng Employee vào một file.
WriteEmployeeDataEx.java
package org.o7planning.objectoutputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Date;

import org.o7planning.beans.Employee;

public class WriteEmployeeDataEx {

  // Windows: C:/Data/test/employees.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/employees.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File outFile = new File(file_path);

    outFile.getParentFile().mkdirs();

    Employee e1 = new Employee("Tom", 1000f);
    Employee e2 = new Employee("Jerry", 2000f);
    Employee e3 = new Employee("Donald", 1200f);

    Employee[] employees = new Employee[] { e1, e2, e3 };

    OutputStream os = new FileOutputStream(outFile);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);

    System.out.println("Writing file: " + outFile.getAbsolutePath());

    oos.writeObject(new Date());
    oos.writeUTF("Employee data"); // Some informations.

    oos.writeInt(employees.length); // Number of Employees

    for (Employee e : employees) {
      oos.writeObject(e);
    }
    oos.close();
    System.out.println("Finished!");
  }
}
Sau khi chạy lớp WriteEmployeeDataEx chúng ta nhận được một file với nội dung khá khó hiểu, để đọc nội dung của nó bạn phải sử dụng lớp ObjectInputStream.
OK, Đọc file vừa được ghi ra ở bước trước với ObjectInputStream.
ReadEmployeeDataEx.java
package org.o7planning.objectoutputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.util.Date;

import org.o7planning.beans.Employee;

public class ReadEmployeeDataEx {

  // Windows: C:/Data/test/employees.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/employees.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    File inFile = new File(file_path);
 

    InputStream is = new FileInputStream(inFile);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);

    System.out.println("Reading file: " + inFile.getAbsolutePath());
    System.out.println();

    Date date = (Date) ois.readObject();
    String info = ois.readUTF();
    
    System.out.println(date);
    System.out.println(info);
    System.out.println();
    
    int employeeCount = ois.readInt();
    
    for(int i=0; i< employeeCount; i++) {
      Employee e = (Employee) ois.readObject();
      System.out.println("Employee Name: " + e.getFullName() +" / Salary: " + e.getSalary());
    }
    ois.close();
  }
}
Output:
Reading file: /Volumes/Data/test/employees.data

Sat Mar 20 18:54:24 KGT 2021
Employee data

Employee Name: Tom / Salary: 1000.0
Employee Name: Jerry / Salary: 2000.0
Employee Name: Donald / Salary: 1200.0

3. Example 2

Hầu hết các lớp trong Java Collection Framework đều thi hành giao diện Serializable, chẳng hạn ArrayList, LinkedList, HashMap, LinkedHashMap, TreeMap,... vì vậy đối tượng của chúng có thể ghi được vào ObjectOutputStream.
Ví dụ, ghi một đối tượng ArrayList vào file.
Chú ý: Tất cả các phần tử của ArrayList phải là kiểu Serializable.
WriteListEx1.java
package org.o7planning.objectoutputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class WriteListEx1 {

  // Windows: C:/Data/test/flowers.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/flowers.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    writeFile();

    readFile();
  }

  private static void writeFile() throws IOException {
    ArrayList<String> flowers = new ArrayList<String>();

    flowers.add("Tulip");
    flowers.add("Daffodil");
    flowers.add("Poppy");
    flowers.add("Sunflower");
    flowers.add("Bluebell");

    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();

    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);

    // Write a String
    oos.writeUTF("A list of flowers");
    // Write an Object
    oos.writeObject(flowers);
    oos.close();
  }
  
  @SuppressWarnings("unchecked")
  private static void readFile() throws IOException, ClassNotFoundException {
    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();

    InputStream is = new FileInputStream(file);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);
    
    // Read a String
    String info = ois.readUTF();
    // Read an Object
    List<String> flowers = (List<String>) ois.readObject();

    System.out.println(info);
    System.out.println();
    for (String s : flowers) {
      System.out.println(s);
    }
    ois.close();
  }
}
Output:
A list of flowers

Tulip
Daffodil
Poppy
Sunflower
Bluebell

4. writeFields()

Giả sử bạn có một đối tượng GameSetting và bạn muốn ghi đối tượng này vào ObjectOutputStream, nhưng không phải tất cả các trường (field) của nó.
GameSetting.java
package org.o7planning.beans;

import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;

public class GameSetting implements java.io.Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private int sound;
  private int bightness;
  private String difficultyLevel;

  private String userNote;

  public GameSetting(int sound, int bightness, String difficultyLevel, String userNote) {
    this.sound = sound;
    this.bightness = bightness;
    this.difficultyLevel = difficultyLevel;
    this.userNote = userNote;
  }

  public int getSound() {
    return sound;
  }

  public int getBightness() {
    return bightness;
  }

  public String getDifficultyLevel() {
    return difficultyLevel;
  }

  public String getUserNote() {
    return userNote;
  }

  // Do not change name and parameter of this method.
  private void writeObject(ObjectOutputStream out) throws IOException {

    ObjectOutputStream.PutField fields = out.putFields();
    // Write this object with custom fields

    fields.put("sound", this.sound < 20 ? 20 : this.sound);
    fields.put("bightness", this.bightness < 30 ? 30 : this.bightness);
    fields.put("difficultyLevel", this.difficultyLevel);
    
    // Do not write "userNote".
    // fields.put("userNote", this.userNote);

    out.writeFields();
  }
}
ObjectOutputStream_writeFields.java
package org.o7planning.objectoutputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Date;

import org.o7planning.beans.GameSetting;

public class ObjectOutputStream_writeFields {

  // Windows: C:/Data/test/game_setting.data
  private static String file_path = "/Volumes/Data/test/game_setting.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    GameSetting setting = new GameSetting(10, 80, "Hard", "Try game again!");

    writeGameSetting(setting);
    readGameSetting();
  }

  private static void writeGameSetting(GameSetting setting) throws IOException {
    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();

    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);

    // Write a String
    oos.writeUTF("Game Settings, Save at " + new Date());
    // Write Object
    oos.writeObject(setting);

    oos.close();
  }

  private static void readGameSetting() throws IOException, ClassNotFoundException {
    File file = new File(file_path);
    file.getParentFile().mkdirs();

    InputStream is = new FileInputStream(file);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);

    // Read a String
    String info = ois.readUTF();

    // Read fields
    GameSetting setting = (GameSetting) ois.readObject();

    System.out.println("sound: " + setting.getSound());
    System.out.println("bightness: " + setting.getBightness());
    System.out.println("difficultyLevel: " + setting.getDifficultyLevel());
    System.out.println("userNote: " + setting.getUserNote()); // null.

    ois.close();
  }
}
Output:
sound: 20
bightness: 80
difficultyLevel: Hard
userNote: null
Xem thêm về phương thức ObjectInputStream.readFields():

5. writeUnshared​(Object)

Phương thức writeUnshared(Object) làm việc giống như phương thức writeObject(Object) nhưng khác biệt trong tình huống sau đây:
Giả sử bạn muốn ghi đối tượng "X" hai lần vào một ObjectOutputStream điều gì sẽ xẩy ra?
 1. objectOutputStream.writeObject(X);
 2. objectOutputStream.writeObject(X);
 1. Đối tượng X sẽ được tuần tự hoá (serialize) để nhận được kết quả Y, sau đó ghi Y vào mục tiêu.
 2. Ghi một tham chiếu của Y vào mục tiêu.
 1. objectOutputStream.writeUnshared(X);
 2. objectOutputStream.writeUnshared(X);
 1. Đối tượng X sẽ được tuần tự hoá (serialize) để nhận được kết quả Y, sau đó ghi Y vào mục tiêu.
 2. Đối tượng X sẽ được tuần tự hoá (serialize) để nhận được kết quả Y, sau đó ghi Y vào mục tiêu.
Ví dụ, sử dụng phương thức writeObject để ghi hai lần một đối tượng ArrayList vào một file. Và sử dụng phương thức writeUnshared để ghi hai lần một đối tượng ArrayList vào một file khác. File thứ hai sẽ có kích thước lớn hơn.
ObjectOutputStream_writeUnshared​.java
package org.o7planning.objectoutputstream.ex;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;

public class ObjectOutputStream_writeUnshared​ {

  // Windows: C:/Data/test/test1.data
  private static String file_path1 = "/Volumes/Data/test/test1.data";
  private static String file_path2 = "/Volumes/Data/test/test2.data";

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    writeObjectTest();
    
    writeUnsharedTest();
  }
  
  private static void writeObjectTest() throws IOException {
    File file = new File(file_path1);
    file.getParentFile().mkdirs();
    
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    list.add("One");
    list.add("Two");
    
    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);
    
    oos.writeObject(list); // Write the first time
    oos.writeObject(list); // Write the second time
    oos.close();
  }

  private static void writeUnsharedTest() throws IOException {
    File file = new File(file_path2);
    file.getParentFile().mkdirs();
    
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
    list.add("One");
    list.add("Two");
    
    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);
    
    oos.writeUnshared(list); // Write the first time
    oos.writeUnshared(list); // Write the second time
    oos.close();
  }
}
Output:

Các hướng dẫn Java IO

Show More