openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java PipedInputStream

 1. PipedInputStream
 2. Example 1
 3. Example 2

1. PipedInputStream

Để dễ dàng hiểu về PipedInputStream tôi đưa ra một tình huống như hình minh hoạ dưới đây:
Giả sử bạn đang phát triển một ứng dụng Multithreading (Đa luồng), và bạn có 2 Thread độc lập là Thread-AThread-B. Câu hỏi đặt ra là:
 • Cần làm gì để mỗi khi các bytes xuất hiện trên Thread-A chúng sẽ được chuyển sang Thread-B một cách tự động?
PipedOutputStreamPipedInputStream được tạo ra giúp bạn xử lý tình huống đề cập ở trên. Mỗi khi dữ liệu được ghi vào PipedOutputStream chúng sẽ xuất hiện một cách tự động trên PipedInputStream.
PipedInputStream constructors
PipedInputStream()   

PipedInputStream​(int pipeSize)   

PipedInputStream​(PipedOutputStream src)   

PipedInputStream​(PipedOutputStream src, int pipeSize)
Để dữ liệu ghi vào PipedOutputStream xuất hiện trên PipedInputStream bạn phải kết nối (connect) hai đối tượng này với nhau.
PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream();

pipedOS.connect(pipedIS);
Code trên cũng tương đương với các cách dưới đây:
PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream();

pipedIS.connect(pipedOS);
PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream(pipedOS);
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream();
PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream(pipedIS);
 • Hướng dẫn và ví dụ Java PipedOutputStream
 • Hướng dẫn và ví dụ Java PipedWriter

2. Example 1

PipedInputStreamEx1.java
package org.o7planning.pipedinputstream.ex;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;

public class PipedInputStreamEx1 {

  private PipedInputStream pipedIS;
  private PipedOutputStream pipedOS;

  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    new PipedInputStreamEx1().test();
  }

  private void test() throws IOException, InterruptedException {

    // Create a PipedInputStream
    pipedIS = new PipedInputStream();

    // Data written to 'pipedOS'
    // will appear automatically at 'pipedIS'.
    pipedOS = new PipedOutputStream(pipedIS);

    new ThreadB().start();
    new ThreadA().start();
  }

  //
  class ThreadA extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      try {
        byte[] bytes = new byte[] { 'a', 97, 'b', 'c', 101 };

        for (byte b : bytes) {
          pipedOS.write(b);
          Thread.sleep(1000);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        closeQuietly(pipedOS);
      }
    }
  }

  //
  class ThreadB extends Thread {

    @Override
    public void run() {
      try {
        int b = 0;
        while ((b = pipedIS.read()) != -1) {
          System.out.println(b + " " + (char) b);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally { 
        closeQuietly(pipedIS);
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(InputStream in) {
    if (in != null) {
      try {
        in.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(OutputStream out) {
    if (out != null) {
      try {
        out.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }
}
Output:

3. Example 2

Ví dụ: Sử dụng PipedInputStream, PipedOutputStream với BufferedInputStreamBufferedOutputStream để nâng cao hiệu xuất của chương trình.
PipedInputStreamEx2.java
package org.o7planning.pipedinputstream.ex;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;

public class PipedInputStreamEx2 {

  private BufferedInputStream bufferedIS;
  private BufferedOutputStream bufferedOS;

  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    new PipedInputStreamEx2().test();
  }

  private void test() throws IOException, InterruptedException {

    
    PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream(); 
    PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
    
    pipedIS.connect(pipedOS);
    
    this.bufferedIS = new BufferedInputStream(pipedIS);
    this.bufferedOS = new BufferedOutputStream(pipedOS);

    new ThreadB().start();
    new ThreadA().start();
  }

  //
  class ThreadA extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      try {
        byte[] bytes = new byte[] { 'a', 97, 'b', 'c', 101 };

        for (byte b : bytes) {
          bufferedOS.write(b);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        closeQuietly(bufferedOS);
      }
    }
  }

  //
  class ThreadB extends Thread {

    @Override
    public void run() {
      try {
        int code;
        while ((code = bufferedIS.read()) != -1) {
          System.out.println(code + " " + (char)code);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        closeQuietly(bufferedIS);
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(InputStream in) {
    if (in != null) {
      try {
        in.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(OutputStream out) {
    if (out != null) {
      try {
        out.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }
}

Các hướng dẫn Java IO

Show More