openplanning

Làm sao để có các thư viện mã nguồn mở Java dưới dạng OSGi

  1. Giới thiệu
  2. Orbit Project
  3. Cách khai báo và sử dụng Orbit Bundle
  4. Tạo project và tạo 'Target Define'.

1. Giới thiệu

Khi bạn lập trình Eclipse Plugins chẳng hạn như OSGi, RPC, RAP bạn làm việc với các thư viện là các Bundle. Trong đó có rất nhiều các thư viện mã nguồn mở và bạn muốn sử dụng nó, chẳng hạn:
org.apache.poi
Apache POI cung cấp một API để tạo và tương tác với các tài liệu Microsoft
org.apache.commons.io
org.apache.commons.lang3
org.apache.commons.logging
org.apache.log4j
...
Thật may mắn là Eclipse xây dựng một dự án mang tên ORBIT, dự án này đóng gói các thư viện mã nguồn mở dưới dạng các Bundle, chúng ta chỉ cần sử dụng các bundle đó trong các dự án của mình.

2. Orbit Project

Bạn có thể download các thư viện mã nguồn mở đã được đóng gói dưới dạng Bundle tại đây:
Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều các thư viện mã nguồn mở đã được đóng gói dưới dạng Bundle.
Đây là vị trí bạn có thể download tất cả các Bundles của Orbit:
Đây là "URL update Site":

3. Cách khai báo và sử dụng Orbit Bundle

  • In your workspace, you need to create a "Define Target" to declare the Bundle location, Bundle you have downloaded the place in a folder, or the Bundle from URL (URL Update Site)
  • Declare your Plugin required Bundle, that you want to use.
  • Apply 'Define Target' for Workspace

4. Tạo project và tạo 'Target Define'.

Tạo một Project dùng để định nghĩa 'Target Define'.
File/New/Other..
Khai báo các thư viện (Bundle) có sẵn tại Eclipse vào 'Target Define'.
Tiếp theo khai báo Bundle có trong Orbit vào 'Target Define', bạn có 2 lựa chọn, một là khai báo thư mục chứa các Bundle của Orbit bạn đã download về. Hoặc khai báo "URL Update Site" của Orbit.
Dưới đây chúng ta sẽ khai báo từ URL:
Sau khi hoàn thành khai báo trên TargetDefine, nhấn "Set As Target Platform", nó sẽ là thư viện và có tác dụng cho các project có trong Workspace.