openplanning

Cài đặt Eclipse RAP Target Platform

 1. Giới thiệu
 2. RAP Target là gì?
 3. Tạo Project RAP Target
 4. Khai báo RAP Target Components
 5. Khai báo RAP e4 Target Components

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.5 MARS (4.6 Neon)

 • RAP 3.0

2. RAP Target là gì?

Khi bạn tạo một ứng dụng RAP, bạn cần phải khai báo RAP Target, về mặt bản chất đó là nơi bạn khai báo thư viện RAP, và môi trường chạy.

Bạn chỉ cần tạo một Java Project có chứa file "target define", file này sẽ khai báo các thư viện RAP và môi trường. Sau đó kích hoạt để nó có tác dụng với mọi Project trong Java Workspace hiện thời.

3. Tạo Project RAP Target

 • File/New/Other...
Project đã được tạo ra.
Tạo file "Target define".
 • File/New/Other...
Nhập vào:
 • File name: RAPTarget.target
File RAPTarget.target đã được tạo ra.

4. Khai báo RAP Target Components

RAP Target Components là thư viện RAP cơ bản.
Mở file RAPTarget.target:
Nhập vào:
 • Name: RAP Target Components 3.0
 • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/3.0
Chờ cho tới khi tiến trình download hoàn thành. Lưu file RAPTarget.target và click vào "Set as Target Platform", những gì bạn khai báo trên file RAPTarget.target sẽ có tác dụng với mọi project trên Java Workspace hiện thời.

5. Khai báo RAP e4 Target Components

RAP e4 Target Components là các thư viện RAP cho phép bạn lập trình ứng dụng RAP e4. Nếu bạn lập trình ứng dụng RAP e4 bạn cần phải khai báo các thư viện này.
Bạn có thể xem tài liệu hướng dẫn lập trình ứng dụng RAP e4 tại:
Cài đặt RAP e4 Tooling:
Nhập vào:
 • Name: RAP e4 Target Components
 • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/incubator/nightly/e4/target/site
Chờ cho tới khi tiến trình download hoàn thành. Lưu file RAPTarget.target và click vào "Set as Target Platform", những gì khai báo trên file RAPTarget.target sẽ có tác dụng với mọi project trên Java Workspace hiện thời.

Công nghệ của Eclipse

Show More