openplanning

Đóng gói và triển khai ứng dụng Desktop SWT/RCP

 1. Giới thiệu
 2. Tạo Project RCP
 3. Chạy ứng dụng RCP trên Eclipse
 4. Cấu hình đóng gói
 5. Đóng gói ra sản phẩm
 6. Chạy ứng dụng trên hệ điều hành
 7. Cấu hình đóng gói nâng cao

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.4 (LUNA)

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói và triển khai ứng dụng Desktop viết trên SWT/RCP. Trong trường hợp hệ điều hành Window sẽ là đóng gói và triển khai để có thể chạy được bằng file exe. Bạn cũng có thể làm tương tự để tạo ra các phiên bản có thể chạy được trên Linux, Mac OS,..

2. Tạo Project RCP

Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã có khái niệm với SWT/RCP. Bạn có thể tham khảo tài liệu học SWT/RCP tại:
 • SWT:
 • RCP
Trong tài liệu này tôi sẽ tạo một Project RCP mục đích để làm ví dụ đóng gói.
 • File/New/Other...
Nhập vào:
 • Project name: SimpleRCP
Nhập vào:
 • Activator: org.o7planning.tutorial.simplercp.Activator
Nhập vào:
 • Java package name: org.o7planning.tutorial.simplercp
Project đã được tạo ra:

3. Chạy ứng dụng RCP trên Eclipse

Chúng ta chạy Project RCP vừa tạo ra, để đảm bảo rằng mọi thứ OK!.
Nhấn phải chuột vào project SimpleRCP, chọn Run As/Eclipse Application.
Ứng dụng chạy thành công.

4. Cấu hình đóng gói

 • File/New/Other...
Nhập vào:
 • File name: SimpleRCP
Nhập vào:
 • ID: mysimlercp
 • Version: 1.0.0
 • Name: RCP Demo
Nhập vào:
 • Product ID: rcpdemo
Trước hết Add ứng dụng của bạn vào:
Sau khi nhấn Add Required Plug-ins, Eclipse tự động tính toán và thêm vào danh sách tất cả các Plugin cần thiết cho ứng dụng có thể chạy độc lập:
Chuyển sang cấu hình tiếp tại Tab Configuration:
OK, đó là tất cả các cấu hình tối thiểu cần thiết:

5. Đóng gói ra sản phẩm

Nhập vào:
 • Root directory: eclipse
 • Directory: D:/SimpleRCP
Công cụ đã tạo ra một ứng dụng, gồm 2 thư mục như hình minh họa dưới đây:

Chú ý: Nó không đóng gói thành một file exe duy nhất.

6. Chạy ứng dụng trên hệ điều hành

Nhấn eclipse.exe để chạy ứng dụng.
Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi "Failed to load the JNI shared libray", điều đó có nghĩa là ứng dụng không tìm được vị trí cài đặt JRE hoặc JDK.
Trong trường hợp đó bạn phải khai báo JAVA_HOME trên biến môi trường của hệ điều hành. Hoặc mở eclipse.ini để trực tiếp cấu hình máy ảo Java.
Thêm vào:
-vm
D:\DevPrograms\Java\jdk1.7.0_45\bin\javaw.exe
OK bây giờ bạn có thể chạy ứng dụng của mình.

7. Cấu hình đóng gói nâng cao

"Product Configuration" cho phép bạn cấu hình đóng gói ở mức độ nâng cao, bao gồm cấu hình Icon, Splat, ...
 • TODO .... Splat.

Công nghệ của Eclipse

Show More