openplanning

Cài đặt GEF cho Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS

  • Eclipse GEF4  - 3.1.0

2- Cài đặt GEF vào Eclipse

Kết quả có được:
Trên Eclipse chọn:
  • Help/Install New Software..
Chờ tới khi tiến trình cài đặt hoàn tất.
Nhấn Yes để start lại Eclipse, việc cài đặt hoàn thành.

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.