openplanning

Cài đặt GEF cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt GEF vào Eclipse

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS

  • Eclipse GEF4 - 3.1.0

2. Cài đặt GEF vào Eclipse

Kết quả có được:
Trên Eclipse chọn:
  • Help/Install New Software..
Chờ tới khi tiến trình cài đặt hoàn tất.
Nhấn Yes để start lại Eclipse, việc cài đặt hoàn thành.

Công nghệ của Eclipse

Show More