openplanning

Đóng gói và triển khai ứng dụng Eclipse RAP

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt Plugin
  3. Đóng gói ứng dụng RAP

1. Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.4 (LUNA)

  • RAP 2.3

Tài liệu này sử dụng kết quả của hướng dẫn:

2. Cài đặt Plugin

Để đóng gói được ứng dụng RAP bạn cần phải cài đặt plugin "WAR products (Incubation)" vào Eclipse.

3. Đóng gói ứng dụng RAP

Trước hết phải đảm bảo rằng ứng dụng RAP của bạn chạy tốt trực tiếp trên Eclipse.
Đây là ứng dụng RAP cần phải triển khai.
Trên Eclipse chọn
  • File/New/Other...
Nhập vào các thông tin như hình minh họa dưới đây.
Nhập vào:
  • ID: HelloBasicRAP
  • Version: 1.0
  • Name: Hello Basic RAP
Trong trường hợp bạn nhận được một thông báo lỗi:
Nhấn "Add required Plug-ins" để hệ thống tính toán lại các Plugin phụ thuộc.
Quay lại nhấn Validate một lần nữa, bạn sẽ nhận được một thông báo việc cấu hình thành công.
Nhấn "Eclipse WAR Product export wizard" để tạo file war.
Mở file war vừa được tạo ra bằng winrar để xem.
Các bundle liên quan đã được đóng gói hết trong file war.

Công nghệ của Eclipse

Show More