openplanning

Cài đặt RAP e4 Tooling cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt RAP e4 Tooling

1. Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS

  • RAP e4 Tooling

2. Cài đặt RAP e4 Tooling

Cài đặt trực tiếp RAP e4 Tooling từ URL:
  • http://download.eclipse.org/rt/rap/incubator/nightly/e4/tooling/site
Nhập vào:
  • Name: RAP e4 Tooling
  • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/incubator/nightly/e4/tooling/site
Bạn đã cài đặt RAP e4 Tooling thành công.

Công nghệ của Eclipse

Show More