openplanning

Cài đặt FFmpeg trên Ubuntu

 1. Cài đặt FFmpeg trên Ubuntu
 • Giới thiệu về FFMpeg
 • Cài đặt FFmpeg trên Windows

1. Cài đặt FFmpeg trên Ubuntu

Để cài đặt FFmpeg trên Ubuntu bạn cần cập nhập và nâng cấp công cụ APT. Đây là một công cụ quản lý các gói phần mềm trên Ubuntu. Sử dụng các lệnh APT giúp bạn cài đặt các gói phần mềm trực tiếp thông qua internet.
Trên Ubuntu mở Terminal và chạy lệnh sau để cập nhập và nâng cấp APT.
sudo apt update && sudo apt upgrade
Tiếp theo, cài đặt FFmpeg:
sudo apt install ffmpeg
FFmpeg có dung lượng khoảng 1GB, vì vậy bạn sẽ phải chời đợi khá lâu cho tới khi quá trình cài đặt hoàn thành.
Khi quá trình cài đặt kết thúc, chạy lệnh dưới đây để đảm bảo việc cài đặt đã thành công, kết quả sẽ bao gồm thông tin phiên bản của FFmpeg mà bạn vừa cài đặt.
ffmpeg
Output:
ffmpeg version 6.0 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
 built with gcc 9 (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1) 
 configuration: --prefix=/usr --enable-shared --enable-pthreads --enable-version3 --cc=clang --host-cflags= --host-ldflags= --enable-ffplay --enable-gnutls --enable-gpl --enable-libaom --enable-libaribb24 --enable-libbluray --enable-libdav1d --enable-libjxl --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-librav1e --enable-librist --enable-librubberband --enable-libsnappy --enable-libsrt --enable-libsvtav1 --enable-libtesseract --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-lzma --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-frei0r --enable-libass --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libspeex --enable-libsoxr --enable-libzmq --enable-libzimg --disable-libjack --disable-indev=jack --enable-videotoolbox --enable-audiotoolbox
 libavutil   58. 2.100 / 58. 2.100
 libavcodec   60. 3.100 / 60. 3.100
 libavformat  60. 3.100 / 60. 3.100
 libavdevice  60. 1.100 / 60. 1.100
 libavfilter   9. 3.100 / 9. 3.100
 libswscale   7. 1.100 / 7. 1.100
 libswresample  4. 10.100 / 4. 10.100
 libpostproc  57. 1.100 / 57. 1.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
Các bài viết liên quan:
 • Cắt và phân chia audio, video với Java và FFmpeg