openplanning

Hướng dẫn và ví dụ ReactJS Refs

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- React Refs

Trong ReactJS, refs được sử dụng để bạn tham chiếu (reference) tới một phần tử. Về cơ bản nên tránh sử dụng refs trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên nó có ích khi bạn muốn truy cập vào các nút (node) của DOM hoặc các phần tử được tạo ra trong phương thức render().
Chú ý: Trong bài học này tôi sẽ tạo Refs theo phong cách của ReactJS phiên bản 16.3, bởi vì nó dễ dàng hơn cho việc sử dụng.
React.createRef()
Sử dụng phương thức React.createRef() để tạo Refs, sau đó đính (attach) nó vào các phần tử (Được tạo ra trong render() ) thông qua thuộc tính ref.

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.myRef = React.createRef();
 }

 render() {
  return <div ref={this.myRef} />;
 }

}
Khi mà một Ref được đính (attach) vào một phần tử được tạo ra trong phương thức render(). Bạn có thể tham chiếu tới đối tượng Node của phần tử này thông qua thuộc tính current của Ref.


const node = this.myRef.current;
Ví dụ:
refs-example.jsx

//
class SearchBox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   searchText: "reactjs"
  };
  this.searchFieldRef = React.createRef();
 }

 clearAndFocus() {
  this.setState({ searchText: "" });
  // Focus to Input Field.
  this.searchFieldRef.current.focus();
  this.searchFieldRef.current.style.background = "#e8f8f5";
 }

 changeSearchText(event) {
  var v = event.target.value;
  this.setState((prevState, props) => {
   return {
    searchText: v
   };
  });
 }

 render() {
  return (
   <div className="search-box">
    <input
     value={this.state.searchText}
     ref={this.searchFieldRef}
     onChange={event => this.changeSearchText(event)}
    />
    <button onClick={() => this.clearAndFocus()}>Clear And Focus</button>
    
    <a href="">Reset</a>
   </div>
  );
 }
}

// Render
ReactDOM.render(<SearchBox />, document.getElementById("searchbox1"));
refs-example.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>ReactJS Refs</title>
   <script src="https://unpkg.com/react@16.4.2/umd/react.production.min.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/react-dom@16.4.2/umd/react-dom.production.min.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.26.0/babel.min.js"></script>
   <style>
     .search-box {
     border:1px solid #cbbfab;
     padding: 5px;
     margin: 5px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h3>React Refs:</h3>
   <div id="searchbox1"></div> 
   <script src="refs-example.jsx" type="text/babel"></script>
  </body>
</html>

2- Callback Refs (TODO)

Xem thêm các chuyên mục: