openplanning

Ví dụ React-Transition-Group Transition (NodeJS)

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Mục tiêu của bài học

Thư viện react-transition-group cung cấp cho bạn các thành phần để bạn tạo ra các hiệu ứng hoạt hình trong ứng dụng React. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết về thư viện này, các thành phần mà nó cung cấp, các API,..
Trong bài học này tôi hướng dẫn bạn thực hành một vài ví dụ với các thành phần Transition & TransitionGroup được cung cấp bởi thư viện react-transition-group.
Một thành phần khác tương tự là CSSTransition giúp bạn làm việc dễ dàng hơn với CSS transition:

2- Tạo project và cài đặt thư viện

Tạo một dự án React với tên transition-app bằng cách thực hiện các lệnh dưới đây:

# Install 'create-react-app' tool (If it has never been installed)

npm install -g create-react-app

# Create project with 'create-react-app' tool:

create-react-app transition-app
Cài đặt thư viện react-transition-group:

# CD to your project

cd transition-app

# Install 'react-transition-group':

npm install react-transition-group --save
Chạy ứng dụng của bạn:

# Run app:

npm start

3- Ví dụ Transition đơn giản

Dưới đây là hình ảnh xem trước của ví dụ này:
 • Khi giá trị của 'in' thay đổi từ false thành true, Thành phần <Transition> sẽ chuyển sang trạng thái 'entering', và giữ yên trong trạng thái này 'timout' mili giây, sau đó nó chuyển sang trạng thái 'entered'.
 • Khi giá trị của 'in' thay đổi từ true thành false, Thành phần <Transition> sẽ chuyển sang trạng thái 'exiting', và giữ yên trong trạng thái này 'timout' mili giây, sau đó nó chuyển sang trạng thái 'exited'.
OK, Trở lại với project trên. Xóa hết nội dung của các tập tin App.js & App.css:
App.css

.my-msg {
  color: blue;
}

.my-msg-entering {
  color: blue;
  font-size: 150%;
  transition-duration: 1s;
 }

 .my-msg-entered {
  font-size: 150%;
  color: red;
 }

.my-msg-exiting {
  font-size: 100%;
  color: black;
  transition-duration: 1s;
}

.my-highlight {
 color: red;
}
 
App.js

import React, { Component } from "react";
import logo from "./logo.svg";
import "./App.css";

import {
 TransitionGroup,
 CSSTransition,
 Transition
} from "react-transition-group";

class App extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <MyComponent />
   </div>
  );
 }
}

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   stateOfIn: false,
   message: ""
  };
 }

 // Begin Enter: Do something here!
 onEnterHandler() {
  console.log("Begin Enter");
  this.setState({ message: "Begin Enter..." });
 }

 onEnteringHandler() {
  console.log("Entering... (Wait timeout!)");
  this.setState({ message: "Entering... (Wait timeout!)" });
 }

 onEnteredHandler() {
  console.log("OK Entered!");
  this.setState({ message: "OK Entered!" });
 }

 // Begin Exit: Do something here!
 onExitHandler() {
  console.log("Begin Exit");
  this.setState({ message: "Begin Exit..." });
 }

 onExitingHandler() {
  console.log("Exiting... (Wait timeout!)");
  this.setState({ message: "Exiting... (Wait timeout!)" });
 }

 onExitedHandler() {
  console.log("OK Exited!");
  this.setState({ message: "OK Exited!" });
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h3>&lt;Transition in={"{this.state.stateOfIn}"} &gt;</h3>

    <b>{"\u2728"} Focus on Textfield and see the effects:</b>
    <ul>
     <li className="my-highlight">
      Now 'in' = {String(this.state.stateOfIn)}
     </li>
     <li> false --&gt; true (Enter)</li>
     <li> true --&gt; false (Exit)</li>
    </ul>
    <div className="my-highlight">{this.state.message}</div>

    <br />

    <input
     type="text"
     onFocus={() => {
      this.setState({ stateOfIn: true });
     }}
     onBlur={() => {
      this.setState({ stateOfIn: false });
     }}
    />
    <br />

    <Transition
     in={this.state.stateOfIn}

     timeout={{ enter: 1500, exit: 2500 }}
     onEnter={() => this.onEnterHandler()}
     onEntering={() => this.onEnteringHandler()}
     onEntered={() => this.onEnteredHandler()}
     onExit={() => this.onExitHandler()}
     onExiting={() => this.onExitingHandler()}
     onExited={() => this.onExitedHandler()}
    >
    {(statusName) => (
      <div className={`my-msg my-msg-${statusName}`} >User name 2-20 characters</div>
    )}
    </Transition>
   </div>
  );
 }
}

export default App;
 
Không cần thay đổi nội dung của các tập tin index.js & index.html:
index.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import * as serviceWorker from './serviceWorker';

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

// If you want your app to work offline and load faster, you can change
// unregister() to register() below. Note this comes with some pitfalls.
// Learn more about service workers: http://bit.ly/CRA-PWA
serviceWorker.unregister();
index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="shortcut icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.ico">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="theme-color" content="#000000">
  <link rel="manifest" href="%PUBLIC_URL%/manifest.json">
  <title>React CssTransition</title>
 </head>
 <body>
  <noscript>
   You need to enable JavaScript to run this app.
  </noscript>
  <div id="root"></div>
 </body>
</html>
Ví dụ 2:
Cũng với ví dụ ở trên, chúng ta thay đổi nội dung của App.css giống dưới đây để có một hiệu ứng phức tạp hơn:
App.css (Edited) (2)

.my-msg {
  color: blue;
  margin-left: 300px;
  opacity: 0;
}

 .my-msg-entering {
  color: blue;
  margin-left: 0px;
  opacity: 1;
  font-size: 150%;
  transition-duration: 1s;
 }

 .my-msg-entered {
  opacity: 1;
  margin-left: 0px;
  font-size: 150%;
  color: red;
 }

.my-msg-exiting {
  opacity: 0;
  font-size: 100%;
  margin-left: 300px;
  color: black;
  transition-duration: 1s;
}

.my-highlight {
 color: red;
}
 

4- Ví dụ Transition (unmountOnExit)


<ReactTransitionGroup.Transition unmountOnExit = {true/false} mountOnEnter = {true/false}>

  <!-- Child Component -->
  <MySingleElement>
    <MyOtherElements />
  </MySingleElement>

</ReactTransitionGroup.Transition>
Hình ảnh xem trước của ví dụ này:
App3.css

 .my-msg-entering {
  color: blue;
 }

 .my-msg-entered {
  color: red;
 }

.my-highlight {
 color: red;
}
App3.js

import React, { Component } from "react";
import logo from "./logo.svg";
import "./App3.css";

import {
 TransitionGroup,
 CSSTransition,
 Transition
} from "react-transition-group";

class App extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <MyComponent />
   </div>
  );
 }
}

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   stateOfIn: false,
   message: ""
  };
 }

 // Begin Enter: Do anything!
 onEnterHandler() {
  console.log("Begin Enter");
  this.setState({ message: "Begin Enter..." });
 }

 onEnteringHandler() {
  console.log("Entering... (Wait timeout!)");
  this.setState({ message: "Entering... (Wait timeout!)" });
 }

 onEnteredHandler() {
  console.log("OK Entered!");
  this.setState({ message: "OK Entered!" });
 }

 // Begin Exit: Do anything!
 onExitHandler() {
  console.log("Begin Exit");
  this.setState({ message: "Begin Exit..." });
 }

 onExitingHandler() {
  console.log("Exiting... (Wait timeout!)");
  this.setState({ message: "Exiting... (Wait timeout!)" });
 }

 onExitedHandler() {
  console.log("OK Exited!");
  this.setState({ message: "OK Exited!" });
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h3>&lt;Transition in={"{this.state.stateOfIn}"} &gt;</h3>

    <b>{"\u2728"} Click the buttons and see the effects:</b>
    <ul>
     <li className="my-highlight">
      Now 'in' = {String(this.state.stateOfIn)}
     </li>
     <li> false --&gt; true (Enter)</li>
     <li> true --&gt; false (Exit)</li>
    </ul>
    <div className="my-highlight">{this.state.message}</div>

    <br />

    <input
     type="text"
     onFocus={() => {
      this.setState({ stateOfIn: true });
     }}
     onBlur={() => {
      this.setState({ stateOfIn: false });
     }}
    />
    <br />

    <Transition
     in={this.state.stateOfIn}

     unmountOnExit

     timeout={{ enter: 1500, exit: 2500 }}
     onEnter={() => this.onEnterHandler()}
     onEntering={() => this.onEnteringHandler()}
     onEntered={() => this.onEnteredHandler()}
     onExit={() => this.onExitHandler()}
     onExiting={() => this.onExitingHandler()}
     onExited={() => this.onExitedHandler()}
    >
     {stateName => {
      // stateName: 'entering', 'enterd', 'exiting', 'exited'
      switch (stateName) {

       case "entering":
        return (
         <b className="my-msg-entering">
          ⭐ Note: User name 2-20 characters
         </b>
        );
       case "entered":
        return (
         <b className="my-msg-entered">
          ⭐ Note: User name 2-20 characters
         </b>
        );
       case "exiting":
        return <div>(User Name)</div>;
       case "exited":
        return <b>(User Name)</b>;
       default:
        return <div>??</div>;
      }
     }}
    </Transition>
   </div>
  );
 }
}

export default App;
Thay đổi nội dung tập tin index.js:
index.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';

import App from './App3'; // IMPORTANT!
import * as serviceWorker from './serviceWorker';

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

serviceWorker.unregister();

Xem thêm các chuyên mục: