openplanning

Hướng dẫn và ví dụ ReactJS Lists và Keys

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- React Lists

Trong Javascript, bạn muốn tạo một mảng mới từ một mảng có sẵn bằng cách chế biến từng phần tử của mảng ban đầu để tạo ra phần tử tương ứng của mảng mới, bạn có thể sử dụng phương thức map().
Để đơn giản hãy xem ví dụ, bạn có một mảng các số tự nhiên, chẳng hạn [1, 2 , 5], bạn muốn tạo ra một mảng khác bằng cách nhân mỗi phần tử của mảng ban đầu với 10.

var arr1 = [1, 2, 5];

console.log(arr1); // --> [1, 2, 5]

var arr2 = arr1.map( e => e * 10 );

console.log(arr2); // --> [10, 20, 50]
Trong JSX bạn cũng có thể làm tương tự, từ một mảng các đối tượng (Object), tạo ra một mảng mới chứa các thẻ (Tag):

var array1 = [    
 { empId: 1, fullName: "Trump", gender: "Male" },    
 { empId: 2, fullName: "Ivanka", gender: "Female" },    
 { empId: 3, fullName: "Kushner", gender: "Male" }    
];

var array2 = array1.map (
  e =>
  <Emloyee fullName={e.fullName} gender={e.gender} /> 
);
Example:
Trong ví dụ này, tôi có 1 mảng chứa thông tin của các nhân viên (employee), và tôi sẽ hiển thị thông tin của các nhân viên này trên giao diện, giống như hình minh họa dưới đây:
lists-example.jsx

// Employee Component
class Employee extends React.Component {
 render() {
  return (
   <li className="employee">
    <div>
     <b>Full Name:</b> {this.props.fullName}
    </div>
    <div>
     <b>Gender:</b> {this.props.gender}
    </div>
   </li>
  );
 }
}

// EmployeeList Component
class EmployeeList extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   employees: [
    { empId: 1, fullName: "Trump", gender: "Male" },
    { empId: 2, fullName: "Ivanka", gender: "Female" },
    { empId: 3, fullName: "Kushner", gender: "Male" }
   ]
  };
 }

 render() {
  // Array of <Employee>
  var listItems = this.state.employees.map(e => (
   <Employee fullName={e.fullName} gender={e.gender} />
  ));
  return (
    <ul className="employee-list">
      {listItems}
    </ul>
   );
 }
}

// Render
ReactDOM.render(<EmployeeList />, document.getElementById("employeelist1"));
lists-example.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>ReactJS Lists</title>
   <script src="https://unpkg.com/[email protected]/umd/react.production.min.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/[email protected]/umd/react-dom.production.min.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/[email protected]/babel.min.js"></script>

   <style>
     .employee-list {
      border:1px solid #cbbfab;
      list-style-type : none;
      padding: 5px;
      margin: 5px;
     }
     .employee {
      border: 1px solid #ccc;
      margin: 5px;
      padding: 5px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h3>React Lists:</h3>

   <div id="employeelist1"></div>

   <script src="lists-example.jsx" type="text/babel"></script>
  </body>
</html>
Xem thêm về phương thức map() của Array:

2- React Keys

Keys (Khóa) giúp React phân biệt được các item trong một danh sách. Nó giúp React quản lý các item có thay đổi, các item mới được thêm vào, hoặc các item đã bị loại bỏ khỏi danh sách.
Từ một mảng các đối tượng, bạn tạo ra một mảng mới chứa các thẻ (Tag), các thẻ này nên có thuộc tính key, và giá trị của chúng không được phép giống nhau.
keys-example.jsx

// Employee Component
class Employee extends React.Component {
 render() {
  return (
   <li className="employee">
    <div>
     <b>Full Name:</b> {this.props.fullName}
    </div>
    <div>
     <b>Gender:</b> {this.props.gender}
    </div>
   </li>
  );
 }
}

// EmployeeList Component
class EmployeeList extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   employees: [
    { empId: 1, fullName: "Trump", gender: "Male" },
    { empId: 2, fullName: "Ivanka", gender: "Female" },
    { empId: 3, fullName: "Kushner", gender: "Male" }
   ]
  };
 }

 render() {
  // Array of <Employee>
  var listItems = this.state.employees.map(e => (
   <Employee key={e.empId} fullName={e.fullName} gender={e.gender} />
  ));
  return (
    <ul className="employee-list">
      {listItems}
    </ul>
   );
 }
}

// Render
ReactDOM.render(<EmployeeList />, document.getElementById("employeelist1"));
key-example.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>ReactJS Lists</title>
   <script src="https://unpkg.com/[email protected]/umd/react.production.min.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/[email protected]/umd/react-dom.production.min.js"></script>
   <script src="https://unpkg.com/[email protected]/babel.min.js"></script>

   <style>
     .employee-list {
      border:1px solid #cbbfab;
      list-style-type : none;
      padding: 5px;
      margin: 5px;
     }
     .employee {
      border: 1px solid #ccc;
      margin: 5px;
      padding: 5px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h3>React Lists:</h3>

   <div id="employeelist1"></div>

   <script src="keys-example.jsx" type="text/babel"></script>
  </body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: