openplanning

Vô hiệu hoá bộ nhớ đệm CloudFront

  1. Tạo "Invalidation"
  2. Invalidation với API
Amazon CloudFrontContent Delivery Network (CDN) (Mạng phân phối nội dung) cung cấp khả năng phân phối nhanh chóng và an toàn nội dung web tĩnh và động cho người dùng trên toàn thế giới. CloudFront có một tính năng gọi là "Cache Invalidation" (vô hiệu hóa bộ đệm), cho phép bạn xóa nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm khỏi CDN để có thể phân phối nội dung mới tới người dùng.
Kiến trúc của CloudFront và cách hoạt động của nó giải thích vì sao "Cache Invalidation" (Vô hiệu hoá bộ nhớ đệm) là cần thiết mỗi khi dữ liệu trên máy chủ gốc thay đổi. Khái niệm "Cache Invalidation" của CloudFront giống với khái niệm "Purge Cache" (dọn dẹp bộ nhớ đệm) của CloudFlare.
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để vô hiệu hoá bộ nhớ đệm của CloudFront với CloudFront Console.

1. Tạo "Invalidation"

Đầu tiên, đăng nhập vào CloudFront Console.
Lựa chọn một Distribution (bản phân phối) mà bạn quan tâm.
  • [Selected Distribution] > Invalidations > Create Invalidation
Thêm các đường dẫn đối tượng vào trình soạn thảo và nhấn "Create Invalidation".
  • Mỗi đường dẫn nằm trên một dòng riêng biệt.
Ví dụ:
/tutorials/*
/11111/css-tutorial.html
/22222/java-tutorial.html
Hoặc đơn giản nhất là xoá bộ nhớ đệm cho tất cả các đối tượng:
/*

2. Invalidation với API

CloudFront cung cấp các APIs cho phép tạo "Invalidation".

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More