openplanning

Tạo một vùng chứa Amazon S3 (S3 Bucket)

 1. Tạo một Bucket
 2. Tải các file lên S3 Bucket
 3. Truy cập công cộng
 4. Có thể bạn quan tâm

1. Tạo một Bucket

Trước hết, đăng nhập vào Amazon AWS S3 Console.
Tiếp theo, nhấn vào nút "Create bucket".
Chọn "AWS Region" và nhập vào tên của Bucket.
AWS Region
Khu vực địa lý mà dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ. Mỗi khu vực sẽ có đơn giá lưu trữ khác nhau. Các khu vực rẻ nhất là tại Mỹ, Canada hoặc Châu Âu, và đắt nhất là tại Châu Phi. Tuy nhiên, bạn nên chọn khu vực nào gần nơi bạn sử dụng hoặc gần nơi mà khách hàng của bạn sử dụng.
Bucket name
Tên của Bucket là duy nhất đối tất cả người dùng. Vì vậy bạn nên đặt tên Bucket dựa trên một tên miền mà bạn sở hữu, chẳng hạn:
 • mydomain.com
 • test.mydomain.com
 • test-mydomain-com
Object Ownership
Description
ACLs disabled
Với tuỳ chọn mặc định này, tất cả các đối tượng trong Bucket này thuộc quyền sở hữu của tài khoản tạo ra nó. Quyền truy cập vào Bucket này và các đối tượng của nó được chỉ định thông qua các chính sách. Bạn có thể thiết lập chính sách cho mỗi Bucket cụ thể.
ACLs enabed
Sử dụng tuỳ chọn này nếu bạn cho phép Bucket này được sở hữu bởi nhiều tài khoản khác nhau. Quyền truy cập vào Bucket và các đối tượng của nó được xác định thông qua ACL (Access Control List).
Chấp nhận tất cả các tuỳ chọn mặc định khác và nhấn nút "Create bucket".
Bucket đã được tạo ra.

2. Tải các file lên S3 Bucket

Nếu bạn là một người mới bắt đầu sử dụng S3 Bucket, bạn có thể tải một vài file hoặc một thư mục lên S3 Bucket để trải nghiệm những tính năng cơ bản của nó.
Nhấn vào Bucket mà bạn vừa tạo ra ở bước trên để xem các đối tượng mà nó chứa.
Nhấn vào nút "Upload" để tải các file lên Bucket.
Tải lên một vài file
Nhấn vào một đối tượng bất kỳ mà bạn vừa tải lên, bạn có thể xem được các thông tin cơ bản, bao gồm cả URL của đối tượng. Chú ý: Bạn cần phải cấu hình chính sách cho Bucket này nếu muốn download đối tượng thông qua URL hoặc chia sẻ nó một cách công khai.
 • S3 Client Tools

3. Truy cập công cộng

Sau khi tạo một Bucket, bạn có rất nhiều lựa chọn một ứng dụng khách S3 (S3 client) để quản lý Bucket với các chức năng thông dụng như tải lên và tải xuống. Các công cụ đó sẽ được đề xuất ở phía cuối bài viết này.
Trong trường hợp đơn giản, bạn muốn các đối tượng có thể download được thông qua URL của chúng một cách công cộng (Không cần thông tin xác thực), bạn cần vài cấu hình nhỏ với chính sách của Bucket này.
1 - [Your Bucket] > Permissions > (bucket settings) > Edit
Bỏ việc chặn các quyền truy cập công cộng.
Save changes
2 - [Your Bucket] > Permissions > Bucket policy > Edit
Để cho phép người dùng xem một đối tượng bất kỳ trên một Bucket và liệt kê các đối tượng trên Bucket đó, bạn cần thiết lập một chính sách tối thiểu giống dưới đây. Thay đổi "your_bucket_name" trong đoạn văn bản thành tên Bucket của bạn, sau đó copy và dán vào trình soạn thảo.
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "Stmt-GetObject",
   "Action": [
    "s3:GetObject"
   ],
   "Effect": "Allow",
   "Resource": "arn:aws:s3:::your_bucket_name/*",
   "Principal": "*"
  },
  {
   "Sid": "Stmt-ListBucket",
   "Action": [
    "s3:ListBucket"
   ],
   "Effect": "Allow",
   "Resource": "arn:aws:s3:::your_bucket_name",
   "Principal": "*"
  }
 ]
}
Ví dụ:
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "Stmt-GetObject",
   "Action": [
    "s3:GetObject"
   ],
   "Effect": "Allow",
   "Resource": "arn:aws:s3:::test.teamcoder.net/*",
   "Principal": "*"
  },
  {
   "Sid": "Stmt-ListBucket",
   "Action": [
    "s3:ListBucket"
   ],
   "Effect": "Allow",
   "Resource": "arn:aws:s3:::test.teamcoder.net",
   "Principal": "*"
  }
 ]
}
Cuối cùng, nhấn "Save changes".
Xem thêm bài viết chuyên đề về chính sách S3 Bucket:

4. Có thể bạn quan tâm

Để quản lý các nguồn tài nguyên trên S3 Bucket bạn nên sử dụng một ứng dụng khách S3 (S3 Client), nó sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu cho bạn các ứng dụng như vậy.
 • S3 Client Tools
Amazon S3 không đơn giản là một không gian lưu trữ dữ liệu, nó có thể giúp bạn lưu trữ (host) một website tĩnh.

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More