openplanning

Tạo DigitalOcean Spaces Access Key

  1. Tạo Spaces Access Key
Spaces Secret Key là một thông tin xác thực dài hạn được tạo ra để các ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập vào DigitalOcean Spaces Bucket thông qua Awssdk S3 API. Về cơ bản nó giống với Secret Key của Amazon Web Services.
Spaces Access Key bao gồm 2 phần đó là accessKeyIdsecretAccessKey. Trong ứng dụng của bên thứ ba, khi một yêu cầu (request) được gửi tới Spaces Bucket Service nó sẽ đính kèm cặp giá trị này. Dưới đây là một cặp giá trị mẫu:
  • accessKeyId: DO00MTE3XHCEYEXAMPLE
  • secretAccessKey: sSY02B2WN3F2J1t6sQgrkFqRjtc7ZV9TWGt9EXAMPLE

1. Tạo Spaces Access Key

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào DigitalOcean:
Sau đó nhấn vào mục "API" ở menu bên trái.
Chọn tab "Spaces Key", và nhấn vào nút "Generate New Key":
Nhập vào tên cho "Access Key", cái tên này nên là một gợi ý về mục đích sử dụng của "Access Key" đang được tạo ra.
Một "Access Key" vừa được tạo ra, bạn hãy copy nó và lưu trữ tại một nơi an toàn. Chú ý rằng giá trị secretAccessKey sẽ không hiển thị cho bạn một lần nào nữa sau khi bạn rời khỏi trang này. Nếu quên mất giá trị này bạn chỉ có thể tạo một "Access Key" mới.

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More