openplanning

Tạo AWS accessKeyId/secretAccessKey

  1. Tạo Access Key cho tài khoản người dùng gốc AWS
  2. Tạo Access Key cho tài khoản người dùng IAM
Access Key là thông tin xác thực (credentials) dài hạn cho tài khoản người dùng gốc AWS hoặc tài khoản người dùng IAM. Khi sử dụng AWS CLI hoặc AWS API, Access Key được gửi kèm trong các yêu cầu (request).
Access Key bao gồm 2 phần đó là accessKeyIdsecretAccessKey. Dưới đây là một cặp giá trị mẫu:
  • accessKeyId: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
  • secretAccessKey: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
  • So sánh tài khoản người dùng gốc AWS và tài khoản người dùng IAM
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo Access Key cho tài khoản khoản người dùng gốc AWS và tài khoản người dùng IAM.

1. Tạo Access Key cho tài khoản người dùng gốc AWS

Sau khi đăng ký thành công một tài khoản AWS, bạn có thể đăng nhập vào AWS Console bằng địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký, đó chính là tài khoản người dùng gốc AWS.
Sau khi đăng nhập thành công ban có thể nhìn thấy mục "Security Credentials" ở Menu góc trên bên phải trình duyệt.
Nhấn vào nút "Create Access Key":
Một "Access Key" vừa được tạo ra, bạn hãy copy nó và lưu trữ tại một nơi an toàn. Chú ý rằng giá trị secretAccessKey sẽ không hiển thị cho bạn một lần nào nữa sau khi bạn rời khỏi trang này. Nếu quên mất giá trị này bạn chỉ có thể tạo một "Access Key" mới.

2. Tạo Access Key cho tài khoản người dùng IAM

Trên AWS Console, tìm kiếm dịch vụ IAM và truy cập vào nó.
Bạn sẽ nhìn thấy số lượng người dùng IAM đã được tạo ra trước đó, nhấn vào nó để xem chi tiết.
Nhấn vào một tài khoản người dùng IAM trên danh sách.
Nhấn vào "Create access key":
Nhập vào mô tả cho "Access key" mà bạn đang tạo.
Một "Access Key" vừa được tạo ra, bạn hãy copy nó và lưu trữ tại một nơi an toàn. Chú ý rằng giá trị secretAccessKey sẽ không hiển thị cho bạn một lần nào nữa sau khi bạn rời khỏi trang này. Nếu quên mất giá trị này bạn chỉ có thể tạo một "Access Key" mới.

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More