openplanning

Công cụ tạo các chính sách cho AWS - policygen

  1. Sử dụng AWS policygen
AWS Policy Generator là công cụ cho phép bạn tạo các chính sách kiểm soát quyền truy cập vào các sản phẩm và tài nguyên của Amazon Web Services (AWS).
Công cụ này hỗ trợ các kiểu chính sách sau:
  • IAM Policy
  • S3 Bucket Policy
  • SNS Topic Policy
  • VPC Endpoint Policy
  • SQS Queue Policy
Các chính sách AWS được viết dựa trên "AWS Policy Language" trong định dạng JSON. Các phần tử JSON của ngôn ngữ này được giải thích trong các tài liệu tham khảo chính thức của AWS:
AWS policygen tool

1. Sử dụng AWS policygen

AWS policygen là một công cụ trực tuyến đơn giản và không cần đăng nhập, nhưng chính vì sự đơn giản của nó khiến nó không thực sự thuận tiện, các trường nhập dữ liệu khá ngắn gây khó khăn cho người dùng.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để tạo một chính sách Bucket đơn giản.
Chú ý: Mỗi chính sách sẽ bao gồm một hoặc nhiều Statement(s) (tuyên bố). Vì vậy sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên biểu mẫu, nhấn "Add Statement" để hoàn thành Statement hiện tại và bắt đầu cho một Statement mới.
Công cụ sẽ hiển thị danh sách các Statement(s) mà bạn vừa tạo ra. Cuối cùng, nhấn nút "Generate Policy" để tạo ra mã JSON của chính sách.
Kết quả nhận được:

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More