openplanning

Chuyển hướng trong S3 Website với x-amz-website-redirect-location

  1. Chuyển hướng với x-amz-website-redirect-location
  2. URL rút gọn
  3. Có thể bạn quan tâm
x-amz-website-redirect-location là một thuộc tính siêu dữ liệu (metadata) của một đối tượng trong S3 Bucket. Nó cho phép bạn chuyển hướng yêu cầu của người dùng từ đối tượng này tới một đối tượng khác hoặc một URL khác.
Chú ý: x-amz-website-redirect-location chỉ hoạt động với S3 Static Website hoặc CloudFront kết nối vào một S3 Bucket thông qua S3 Website Endpoint.

1. Chuyển hướng với x-amz-website-redirect-location

Giả sử rằng website của bạn có một URL đã lỗi thời:
  • http://your-domain.com/old-folder/java-basic-tutorial.html
Nếu người dùng truy cập vào URL đã lỗi thời trên, yêu cầu của người dùng sẽ được chuyển hướng tới URL mới.
  • http://your-domain.com/new-folder/java/java-basic.html
Để làm điều đó, trên S3 Bucket Console bạn cần thay đổi thông tin siêu dữ liệu (metadata) của đối tượng cũ.
  • [Selected Object] > Object actions > Edit metadata
Nhấn nút "Add metadata":
Type
System defined
Key
x-amz-website-redirect-location
Value
/new-folder/java/java-basic.html
Để test sự hoạt động của x-amz-website-redirect-location bạn cần truy cập thông qua một "S3 Website Endpoint Object URL":
  • http://{bucket-name}.s3-website.{region-id}.amazonaws.com/old-folder/java-basic-tutorial.html
  • http://your-custom-domain.com/old-folder/java-basic-tutorial.html
Chú ý: Đối tượng được thiết lập siêu dữ liệu "x-amz-website-redirect-location" là một đối tượng đặc biệt, nó có thể không phải là một file vật lý. Để tạo ra các đối tượng này bạn nên sử dụng các ứng dụng khách S3 hoặc API thay vì tạo và thiết lập chúng một cách thủ công như trên.

2. URL rút gọn

Có lẽ bạn không xa lạ với "bit.ly", một website cho phép bạn rút gọn một URL bất kỳ để tạo ra một URL khác ngắn gọn hơn. Và bạn có thể chia sẻ URL ngắn gọn này, người nhận khi truy cập vào URL ngắn gọn họ sẽ được chuyển hướng tới URL ban đầu.
Sử dụng "x-amz-website-redirect-location" bạn có thể tạo ra một dịch vụ giống như "bit.ly".
  • http://your-domain.com/short-path --> http://other-domain.com/very/long/path?long-query-string
Thiết lập siêu dữ liệu (metadata):
Type
System defined
Key
x-amz-website-redirect-location
Value
http://other-domain.com/very/long/path?long-query-string
Cuối cùng, đây là một URL ngắn gọn của tôi, có một món hời cho bạn, nếu tò mò bạn có thể nhấn vào xem nó là cái gì.

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More