openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring MVC, Hibernate và Spring Transaction Manager

 1. Giới thiệu
 2. Script tạo bảng
 3. Tạo project
 4. Cấu hình Maven
 5. Cấu hình Spring
 6. Các class Java
 7. Views
 8. Chạy ứng dụng
 9. Phụ lục

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Spring 4 MVC (XML Config)

 • Spring AOP (Config)

 • Hibernate 4

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một project sử dụng:
 • Spring MVC
 • Hibernate
 • Spring Transaction sử dụng AOP
Nâng cao hơn là cấu hình sử dụng Transaction trên VIEW.
Sử dụng "Spring Hibernate Transaction" có nghĩa là bạn trao quyền mở/đóng một transaction cho Spring quản lý bạn không cần phải bận tâm sử lý việc này.

Đây là một đoạn code thông thường khi bạn sử dụng Hibernate, bạn phải start 1 transaction, và close sau khi hoàn thành nó.
Session session = sessionFactory.getCurrentSession();

try {
 session.getTransaction().begin();
 
 // Todo something here
 
 session.getTransaction().commit();
} catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 session.getTransaction().rollback();
}
Cách làm như trên mang tính thủ công, và khó khăn trong tình huống nghiệp vụ sử lý trên nhiều method khác nhau. Giả sử trường hợp người A gửi tiền cho người B, bạn viết 2 method, method thứ nhất trừ tiền của người A, method thứ 2 cộng tiền cho người B. Hai method trên cần phải nằm trong một Transaction.

Spring AOP cho phép cấu hình để nó tự động quản lý Transaction cho bạn.
AOP là một hướng lập trình hướng khía cạnh. Bạn có thể không cần hiểu nó, chỉ cần học cách cấu hình Spring AOP để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên nếu bạn thực sự muốn biết AOP làm được những gì bạn có thể xem tài liệu AOP tại:

2. Script tạo bảng

ORACLE:
create table DEPARTMENT (
   DEPT_ID number(10,0) not null,
   DEPT_NAME varchar2(255 char) not null,
   DEPT_NO varchar2(20 char) not null unique,
   LOCATION varchar2(255 char),
   primary key (DEPT_ID)
 );
MySQL:
create table DEPARTMENT (
 DEPT_ID integer not null,
 DEPT_NAME varchar(255) not null,
 DEPT_NO varchar(20) not null,
 LOCATION varchar(255),
 primary key (DEPT_ID),
 unique (DEPT_NO)
);
SQLServer:
Create table DEPARTMENT (
  DEPT_ID int not null,
  DEPT_NAME varchar(255) not null,
  DEPT_NO varchar(20) not null,
  LOCATION varchar(255),
  primary key (DEPT_ID),
  unique (DEPT_NO)
);

3. Tạo project

 • File/New/Other..
Nhập vào:
 • Group ID: org.o7planning
 • Artifact ID: SpringMVCHibernateTransaction
 • Package: org.o7planning.tutorial.springhibernate
Project đã được tạo ra.
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
Chú ý:
Eclipse 4.4 (Luna)
tạo ra project Maven có thể sai cấu trúc. Bạn cần phải kiểm tra.

4. Cấu hình Maven

pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringMVCHibernateTransaction</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0.0</version>
  <name>SpringMVCHibernateTransaction Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>


  <properties>
    <java-version>1.7</java-version>
  </properties>

  <repositories>
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
  </repositories>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Servlet API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Jstl for jsp page -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/jstl -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>


    <!-- JSP API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet.jsp/jsp-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>jsp-api</artifactId>
      <version>2.2</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Spring dependencies -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-orm -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-orm</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- Hibernate -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>4.3.8.Final</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-entitymanager -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
      <version>4.3.8.Final</version>
    </dependency>


    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-c3p0 -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-c3p0</artifactId>
      <version>4.3.8.Final</version>
    </dependency>


    <!-- MySQL JDBC driver -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.34</version>
    </dependency>

    <!-- Oracle JDBC driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>

    <!-- SQLServer JDBC driver (JTDS) -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.jtds/jtds -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <version>1.3.1</version>
    </dependency>


  </dependencies>


  <build>
    <finalName>SpringMVCHibernateTransaction</finalName>
    <plugins>
    
      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default - /SpringMVCHibernateTransaction : 8080) -->
        <!--
        <configuration>
          <path>/</path>
          <port>8899</port>
        </configuration>
        -->  
      </plugin>
    </plugins>
  </build>  
  

</project>

5. Cấu hình Spring

Cấu hình web.xml.

SpringContextListener sẽ làm nhiệm vụ đọc các file cấu hình bởi tham số contextConfigLocation:
WEB-INF/web.xml
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
     http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  version="3.0">

  <display-name>Archetype Created Web Application</display-name>
  <servlet>
    <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
    <servlet-class>
      org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
    </servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
  </servlet-mapping>

  <!-- Other XML Configuration -->
  <!-- Load by Spring ContextLoaderListener -->
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
     /WEB-INF/data-source-hiber-cfg.xml,
     /WEB-INF/dao-cfg.xml
     /WEB-INF/transaction-cfg.xml
    </param-value>    
  </context-param>


  <!-- Spring ContextLoaderListener -->
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>

</web-app>
Cấu hình Spring MVC:
WEB-INF/spring-mvc-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.1.xsd 
   http://www.springframework.org/schema/context
   http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.1.xsd 
   http://www.springframework.org/schema/mvc
   http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.1.xsd">

  <context:component-scan base-package="org.o7planning.tutorial.springhibernate.*" />

  <context:annotation-config />

  <bean
    class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">

    <property name="prefix">
      <value>/WEB-INF/pages/</value>
    </property>

    <property name="suffix">
      <value>.jsp</value>
    </property>

  </bean>

</beans>
Cấu hình Datasource và Hibernate tại file:
 • WEB-INF/data-source-hiber-cfg.xml
Tại đây tôi sử dụng Oracle, tuy nhiên nếu bạn sử dụng database khác MySQL hoặc SQLServer bạn có thể xem phụ lục phía dưới.

Tại đây tôi cấu hình Hibernate theo cách của Spring, tuy nhiên bạn cũng có thể cấu hình Hibernate trong file hibernate.cfg.xml theo cách truyền thống của Hibernate sau đó khai báo vị trí với Spring (Xem phụ lục phía dưới).

CHÚ Ý: Vì bạn muốn Spring quản lý Transaction vì vậy trong cấu hình Hibernate không được cấu hình:

 • <propertyname="current_session_context_class">thread</property>
WEB-INF/data-source-hiber-cfg.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">


 <bean id="myDataSource"
   class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
   <property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" />
   <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db11g" />
   <property name="username" value="simplehr" />
   <property name="password" value="12345" />
 </bean>

 <bean id="mySessionFactory"
   class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">
   <property name="dataSource" ref="myDataSource" />

   <property name="annotatedClasses">
     <list>
       <value>org.o7planning.entity.Department</value>
     </list>
   </property>

   <property name="hibernateProperties">
     <props>
       <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect</prop>
       <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
     </props>
   </property>
 </bean>
 
</beans>
Cấu hình Transaction Manager (Spring AOP)
WEB-INF/transaction-cfg.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.1.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop
    http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.1.xsd    
    http://www.springframework.org/schema/tx
    http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.1.xsd">

  <import resource="data-source-hiber-cfg.xml"/>

  <tx:annotation-driven proxy-target-class="true" transaction-manager="txManager"/>

  <bean id="txManager"
    class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager">
    <property name="sessionFactory" ref="mySessionFactory"/>
  </bean>

</beans>
Cấu hình các Bean khác:
WEB-INF/dao-cfg.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
 http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.1.xsd"> <bean id="departmentDAO" class="org.o7planning.dao.impl.DepartmentDAOImpl">
   <property name="sessionFactory" ref="mySessionFactory" />
 </bean>


</beans>

6. Các class Java

Class Entity: Department
Department.java
package org.o7planning.entity;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.UniqueConstraint;

@Entity
@Table(name = "DEPARTMENT", uniqueConstraints = { @UniqueConstraint(columnNames = { "DEPT_NO" }) })
public class Department {

  private Integer deptId;
  private String deptNo;

  private String deptName;
  private String location;

  public Department() {
  }

  public Department(Integer deptId, String deptName, String location) {
    this.deptId = deptId;
    this.deptNo = "D" + this.deptId;
    this.deptName = deptName;
    this.location = location;
  }

  @Id
  @Column(name = "DEPT_ID")
  public Integer getDeptId() {
    return deptId;
  }

  public void setDeptId(Integer deptId) {
    this.deptId = deptId;
  }

  @Column(name = "DEPT_NO", length = 20, nullable = false)
  public String getDeptNo() {
    return deptNo;
  }

  public void setDeptNo(String deptNo) {
    this.deptNo = deptNo;
  }

  @Column(name = "DEPT_NAME", nullable = false)
  public String getDeptName() {
    return deptName;
  }

  public void setDeptName(String deptName) {
    this.deptName = deptName;
  }

  @Column(name = "LOCATION")
  public String getLocation() {
    return location;
  }

  public void setLocation(String location) {
    this.location = location;
  }

}
DepartmentDAO.java
package org.o7planning.dao;

import java.util.List;

import org.o7planning.entity.Department;

public interface DepartmentDAO {

 public List<Department> listDepartment() ;
 
 public Integer getMaxDeptId();
 
 public void createDepartment(String name,String location); 
}
Class DepartmentDAOImpl thi hành Interface DepartmentDAO, sử dụng @Transactional gắn trên các method để nói với Spring quản lý Transaction khi các method này được gọi. Hoặc sử dụng @Transactional gắn luôn trên class để nó có tác dụng trên mọi method của class đó.
DepartmentDAOImpl.java
package org.o7planning.dao.impl;

import java.util.List;

import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.o7planning.dao.DepartmentDAO;
import org.o7planning.entity.Department;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Transactional
public class DepartmentDAOImpl implements DepartmentDAO {

 private SessionFactory sessionFactory;

 public void setSessionFactory(SessionFactory sessionFactory) {
   this.sessionFactory = sessionFactory;
 }

 @SuppressWarnings("unchecked")
 public List<Department> listDepartment() {
   Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();

   List<Department> list = session.createQuery("from Department").list();

   return list;
 }

 public Integer getMaxDeptId() {
   Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
   String sql = "Select max(d.deptId) from Department d ";
   Query query = session.createQuery(sql);
   Integer maxDeptId = (Integer) query.uniqueResult();
   if (maxDeptId == null) {
     return 0;
   }
   return maxDeptId;
 }

 public void createDepartment(String name, String location) {
   Integer deptId = getMaxDeptId() + 1;
   Department dept = new Department();
   dept.setDeptId(deptId);
   dept.setDeptNo("D" + deptId);
   dept.setDeptName(name);
   dept.setLocation(location);
   Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
   session.persist(dept);
 }

}
Bạn có thể nhìn thấy thông báo trên Eclipse các method sẽ chịu tác dụng của AOP (Hình minh họa phía dưới).
Như đã biết, bạn có thể cấu hình trong file xml để thông báo với Spring rằng một class nào đó là một Bean. Một cách khác Các class khác có gắn annotation @Controller hoặc @Service nằm trong phạm vi quét (scan) của Spring cũng được Spring coi là Bean.

Annotation @Autowired sẽ được gắn trên các trường nằm trong class Controller hoặc Service để bảo với Spring tự động tiêm sự phụ thuộc vào.
<!-- Xem đoạn code cấu hình phạm vi quét (scan) của Spring -->
<!-- spring-mvc-servlet.xml -->

<context:component-scan base-package="org.o7planning.tutorial.springhibernate.*" />
Các class có chú thích bởi @Controller, @Service được Spring coi như các Bean, và có Spring sẽ tự động tiêm sự phụ thuộc vào các trường (Field) có chú thích @Autowired.
MainController.java
package org.o7planning.tutorial.springhibernate.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.dao.DepartmentDAO;
import org.o7planning.entity.Department;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class MainController {

 @Autowired
 private DepartmentDAO departmentDAO;

 @RequestMapping({ "/", "/home", "/index" })
 public String home(Model model) {
   return "index";
 }

 @RequestMapping({ "/deptList" })
 public String deptList(Model model) {
   departmentDAO.createDepartment("Dept Name", "Dept Location");

   List<Department> list = departmentDAO.listDepartment();
   for (Department dept : list) {
     System.out.println("Dept No " + dept.getDeptNo());
   }
   model.addAttribute("departments", list);
   return "deptList";
 }
}

7. Views

index.jsp
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<html>
 <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Home</title>
 </head>
 <body>
   <div align="center">
     <h1>Home Page</h1>
      <a href="deptList">Department List</a>
   </div>
 </body>
</html>
deptList.jsp
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<html>
 <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Department List</title>
 </head>
 <body>
   <div align="center">
     <h1>Department List</h1>
     <table border="1">
       <th>No</th>
       <th>Dept No</th>
       <th>Dept Name</th>
       <th>Location</th>
      
       <c:forEach var="dept" items="${departments}" varStatus="status">
       <tr>
         <td>${status.index + 1}</td>
         <td>${dept.deptNo}</td>
         <td>${dept.deptName}</td>
         <td>${dept.location}</td>              
       </tr>
       </c:forEach>        
     </table>
   </div>
 </body>
</html>

8. Chạy ứng dụng

Trong lần đầu tiên, trước khi chạy ứng dụng bạn cần phải build toàn bộ project.
Nhấn phải chuột vào project chọn:

Cấu hình để chạy:

Nhập vào:
 • Name: Run SpringMVCHibernateTransaction
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCHibernateTransaction}
 • Goals: tomcat7:run

9. Phụ lục

Cấu hình Datasource & Hibernate cho MySQL:
WEB-INF/data-source-hiber-cfg.xml (MySQL)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">


 <bean id="myDataSource"
   class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
   <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
   <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/simplehr" />
   <property name="username" value="root" />
   <property name="password" value="12345" />
 </bean>

 <bean id="mySessionFactory"
   class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">
   <property name="dataSource" ref="myDataSource" />

   <property name="annotatedClasses">
     <list>
       <value>org.o7planning.entity.Department</value>
     </list>
   </property>

   <property name="hibernateProperties">
     <props>
       <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop>
       <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
     </props>
   </property>
 </bean>
 
</beans>
WEB-INF/data-source-hiber-cfg.xml (SQLServer)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">


 <bean id="myDataSource"
   class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
   <property name="driverClassName" value="net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver" />
   <property name="url" value="jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/simplehr;instance=SQLEXPRESS" />
   <property name="username" value="sa" />
   <property name="password" value="12345" />
 </bean>

 <bean id="mySessionFactory"
   class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">
   <property name="dataSource" ref="myDataSource" />

   <property name="annotatedClasses">
     <list>
       <value>org.o7planning.entity.Department</value>
     </list>
   </property>

   <property name="hibernateProperties">
     <props>
       <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.SQLServerDialect</prop>
       <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
     </props>
   </property>
 </bean>
 
</beans>
Bạn có thể cấu hình Hibernate trong file hibernate.cfg.xml theo cách truyền thống. Sau đó cấu hình thông báo với Spring.

Chú ý: Trong ví dụ này, vì bạn trao quyền cho Spring quản lý Transaction cho nên tại Hibernate không sử dụng cấu hình sau:

 • <property name="current_session_context_class">thread</property>

Vì cấu hình này nghĩa là trao quyền quản lý session cho Hibernate.

 • TODO