openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring MVC Security với Hibernate

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.6 (NEON)
 • Spring MVC 4.x
 • Spring Security 4.x
 • Hibernate 4.x
 • (Annotation Config)

2- Demo

Xem trước ứng dụng:

3- Chuẩn bị database

ORACLE:

-- Create table
create table USERS
(
 USERNAME VARCHAR2(36) not null,
 PASSWORD VARCHAR2(36) not null,
 ENABLED NUMBER(1) not null
) ;

alter table USERS
 add constraint USER_PK primary key (USERNAME);

---------------------

-- Create table
create table USER_ROLES
(
 ROLE_ID  VARCHAR2(50) not null,
 USERNAME VARCHAR2(36) not null,
 USER_ROLE VARCHAR2(30) not null
) ;

alter table USER_ROLES
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table USER_ROLES
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USERNAME, USER_ROLE);

-------------------------------

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbuser1', '12345', 1);

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbadmin1', '12345', 1); 


insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('1', 'dbuser1', 'USER');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('2', 'dbadmin1', 'ADMIN');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('3', 'dbadmin1', 'USER');

-------------------------------
Commit;
MySQL & SQL Server:

-- Create table
create table USERS
(
USERNAME VARCHAR(36) not null,
PASSWORD VARCHAR(36) not null,
ENABLED smallint not null
) ;

alter table USERS
add constraint USER_PK primary key (USERNAME);

---------------------

-- Create table
create table USER_ROLES
(
ROLE_ID  VARCHAR(50) not null,
USERNAME VARCHAR(36) not null,
USER_ROLE VARCHAR(30) not null
) ;

alter table USER_ROLES
add constraint USER_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table USER_ROLES
add constraint USER_ROLE_UK unique (USERNAME, USER_ROLE);

-------------------------------

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbuser1', '12345', 1);

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbadmin1', '12345', 1); 


insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('1', 'dbuser1', 'USER');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('2', 'dbadmin1', 'ADMIN');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('3', 'dbadmin1', 'USER');

4- Tạo Project

Tạo một project Maven Web App rỗng có tên SpringMVCHibernateSecurity.

5- Cấu hình Maven & web.xml

Cấu hình sử dụng WebApp 3.x
web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
     http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
 id="WebApp_ID" version="3.0">

 <display-name>Spring MVC Security</display-name>
 

</web-app>
Maven:
pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
         http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
         
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.o7planning</groupId>
 <artifactId>SpringMVCHibernateSecurity</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>SpringMVCHibernateSecurity Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 

 
  <properties>
    <java-version>1.7</java-version>
  </properties>

  <repositories>
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
  </repositories>

  <dependencies>

     <!-- Servlet API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Jstl for jsp page -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/jstl -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>


    <!-- JSP API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet.jsp/jsp-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>jsp-api</artifactId>
      <version>2.2</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Spring dependencies -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-orm -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-orm</artifactId>
      <version>4.1.4.RELEASE</version>
    </dependency>
    
    
    <!-- Spring Security Artifacts - START -->
    <!-- Spring Security Artifacts - START -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-web</artifactId>
      <version>4.0.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-config -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-config</artifactId>
      <version>4.0.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-taglibs -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-taglibs</artifactId>
      <version>4.0.4.RELEASE</version>
    </dependency>  

    <!-- Hibernate -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>4.3.8.Final</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-entitymanager -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
      <version>4.3.8.Final</version>
    </dependency>


    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-c3p0 -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-c3p0</artifactId>
      <version>4.3.8.Final</version>
    </dependency>

    <!-- Commons DataSources -->
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/commons-dbcp/commons-dbcp -->
    <dependency>
      <groupId>commons-dbcp</groupId>
      <artifactId>commons-dbcp</artifactId>
      <version>1.4</version>
    </dependency>
    

    <!-- MySQL JDBC driver -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.34</version>
    </dependency>

    <!-- Oracle JDBC driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>

    <!-- SQLServer JDBC driver (JTDS) -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.jtds/jtds -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <version>1.3.1</version>
    </dependency>


  </dependencies>


  <build>
    <finalName>SpringMVCHibernateSecurity</finalName>
    <plugins>
    
      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default - /SpringMVCHibernateSecurity : 8080) -->
        <!--
        <configuration>
          <path>/</path>
          <port>8899</port>
        </configuration>
        -->  
      </plugin>
    </plugins>
  </build>  
  

</project>

6- Hibernate Entity Classes

User.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.entity;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Users")
public class User {

  private String username;
  private String password;
  private boolean enabled;

  @Id
  @Column(name = "Username", length = 36, nullable = false)
  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }

  @Column(name = "Password", nullable = false)
  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  @Column(name = "enabled", nullable = false)
  public boolean isEnabled() {
    return enabled;
  }

  public void setEnabled(boolean enabled) {
    this.enabled = enabled;
  }

}
UserRole.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.entity;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.UniqueConstraint;

@Entity
@Table(name = "User_Roles", uniqueConstraints = //
      @UniqueConstraint(columnNames = { "Username", "User_Role" }))
public class UserRole {

  private String roleId;
  private User user;
  private String userRole;

  @Id
  @Column(name = "Role_Id", nullable = false)
  public String getRoleId() {
    return roleId;
  }

  public void setRoleId(String roleId) {
    this.roleId = roleId;
  }

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "Username")
  public User getUser() {
    return user;
  }

  public void setUser(User user) {
    this.user = user;
  }

  @Column(name = "User_Role", length = 30, nullable = false)
  public String getUserRole() {
    return userRole;
  }

  public void setUserRole(String userRole) {
    this.userRole = userRole;
  }

}

7- Cấu hình Spring MVC & Security

SpringWebAppInitializer.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import javax.servlet.FilterRegistration;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.ContextLoaderListener;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");
    
    
    
    ContextLoaderListener contextLoaderListener = new ContextLoaderListener(appContext);

    servletContext.addListener(contextLoaderListener);
    
    
    // Filter.
    FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter("encodingFilter", CharacterEncodingFilter.class);

    fr.setInitParameter("encoding", "UTF-8");
    fr.setInitParameter("forceEncoding", "true");
    fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");
  }

}
Cấu hình:
 • DataSource
 • Transaction Manager
 • Beans (SessionFactory, ...)
 • ...
ApplicationContextConfig.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import java.util.Properties;

import javax.sql.DataSource;

import org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.o7planning.springmvcsecurity.dao.UserInfoDAO;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager;
import org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration
@ComponentScan("org.o7planning.springmvcsecurity.*")
@EnableTransactionManagement
// Load to Environment.
@PropertySource("classpath:datasource-cfg.properties")
public class ApplicationContextConfig {
 

  // Lưu trữ các giá thuộc tính load bởi @PropertySource.
  @Autowired
  private Environment env;

  @Autowired
  private UserInfoDAO userInfoDAO;

  @Bean
  public ResourceBundleMessageSource messageSource() {
    ResourceBundleMessageSource rb = new ResourceBundleMessageSource();
    // Load property in message/validator.properties
    rb.setBasenames(new String[] { "messages/validator" });
    return rb;
  }

  @Bean(name = "viewResolver")
  public InternalResourceViewResolver getViewResolver() {
    InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();
    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");
    return viewResolver;
  }

  @Bean(name = "dataSource")
  public DataSource getDataSource() {
    BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();
 
    // Xem: datasouce-cfg.properties
    dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("ds.database-driver"));
    dataSource.setUrl(env.getProperty("ds.url"));
    dataSource.setUsername(env.getProperty("ds.username"));
    dataSource.setPassword(env.getProperty("ds.password"));

    System.out.println("## getDataSource: " + dataSource);

    return dataSource;
  }

  @Autowired
  @Bean(name = "sessionFactory")
  public SessionFactory getSessionFactory(DataSource dataSource) throws Exception {
    System.out.println("## getSessionFactory .... ");
    try {
      Properties properties = new Properties();
 
      // Xem: ds-hibernate-cfg.properties
      properties.put("hibernate.dialect", env.getProperty("hibernate.dialect"));
      properties.put("hibernate.show_sql", env.getProperty("hibernate.show_sql"));
      properties.put("current_session_context_class", env.getProperty("current_session_context_class"));

      LocalSessionFactoryBean factoryBean = new LocalSessionFactoryBean();

      // Package contain entity classes
      // Package chứa các entity class.
      factoryBean.setPackagesToScan(new String[] { "org.o7planning.springmvcsecurity.entity" });
      factoryBean.setDataSource(dataSource);
      factoryBean.setHibernateProperties(properties);
      factoryBean.afterPropertiesSet();
      //
      SessionFactory sf = factoryBean.getObject();
      System.out.println("## getSessionFactory: " + sf);
      return sf;
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Error getSessionFactory: " + e);
      e.printStackTrace();
      throw e;
    }

  }

  // Hibernate Transaction Manager
  @Autowired
  @Bean(name = "transactionManager")
  public HibernateTransactionManager getTransactionManager(SessionFactory sessionFactory) {
    HibernateTransactionManager transactionManager = new HibernateTransactionManager(sessionFactory);

    return transactionManager;
  }

}
ApplicationContextConfig sẽ đọc file datasouce-cfg.xml:
datasouce-cfg.properties (For Oracle)


# DataSource

ds.database-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
ds.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
ds.username=test
ds.password=12345

# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
datasource-cfg.properties (For SQL Server)


# DataSource

ds.database-driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/simplehr;instance=SQLEXPRESS
ds.username=test
ds.password=12345# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
datasource-cfg.properties (For MySQL)


# DataSource

ds.database-driver=com.mysql.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
ds.username=root
ds.password=12345


# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
WebMvcConfig.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import java.nio.charset.Charset;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageConverter;
import org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;

@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

  private static final Charset UTF8 = Charset.forName("UTF-8");
 
  // Cấu hình UTF-8 cho các trang.
  @Override
  public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
    StringHttpMessageConverter stringConverter = new StringHttpMessageConverter();
    stringConverter.setSupportedMediaTypes(Arrays.asList(new MediaType("text", "plain", UTF8)));
    converters.add(stringConverter);

    // Add other converters ...
  }

  
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    
  }

  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

}
SpringSecurityInitializer.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import org.springframework.security.web.context.AbstractSecurityWebApplicationInitializer;


public class SpringSecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {

  // Do nothing

}
WebSecurityConfig.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import org.o7planning.springmvcsecurity.authentication.MyUserDetailsService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Configuration
@EnableWebSecurity
@Transactional
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

 
  @Autowired
  private MyUserDetailsService myUserDetailsService;

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
 
    // Các User trong bộ nhớ (MEMORY).

    auth.inMemoryAuthentication().withUser("user1").password("12345").roles("USER");
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("admin1").password("12345").roles("USER, ADMIN");
 
    // Các User trong Database
    auth.userDetailsService(myUserDetailsService);

  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    http.csrf().disable();

 
    // Các trang không yêu cầu login
    http.authorizeRequests().antMatchers("/", "/welcome", "/login", "/logout").permitAll();
 
    // Trang /userInfo yêu cầu phải login với vai trò USER hoặc ADMIN.
    // Nếu chưa login, nó sẽ redirect tới trang /login.
    http.authorizeRequests().antMatchers("/userInfo").access("hasAnyRole('ROLE_USER', 'ROLE_ADMIN')");
 
    // Trang chỉ dành cho ADMIN
    http.authorizeRequests().antMatchers("/admin").access("hasRole('ROLE_ADMIN')");
 
    // Khi người dùng đã login, với vai trò XX.
    // Nhưng truy cập vào trang yêu cầu vai trò YY,
    // Ngoại lệ AccessDeniedException sẽ ném ra.
    http.authorizeRequests().and().exceptionHandling().accessDeniedPage("/403");
 
    // Cấu hình cho Login Form.
    http.authorizeRequests().and().formLogin()//
  
        // Submit URL của trang login
        .loginProcessingUrl("/j_spring_security_check") // Submit URL
        .loginPage("/login")//
        .defaultSuccessUrl("/userInfo")//
        .failureUrl("/login?error=true")//
        .usernameParameter("username")//
        .passwordParameter("password")
      
        // Cấu hình cho Logout Page.
        .and().logout().logoutUrl("/logout").logoutSuccessUrl("/logoutSuccessful");

  }
}

8- Model, DAO, UserDetailService

Class UserInfo tương ứng với một bản ghi trong bảng USERS.
UserInfo.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.model;

public class UserInfo {

  private String userName;
  private String password;
  
  public UserInfo() {
    
  }
 
  // Không thay đổi Constructor này, nó được sử dụng trong Hibernate Query
  public UserInfo(String userName, String password) {
    this.userName = userName;
    this.password = password;
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

}
UserInfoDAO.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.dao;

import java.util.List;

import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.o7planning.springmvcsecurity.entity.User;
import org.o7planning.springmvcsecurity.entity.UserRole;
import org.o7planning.springmvcsecurity.model.UserInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Repository
@Transactional
public class UserInfoDAO {

  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;

  public UserInfoDAO() {

  }

  public UserInfo findUserInfo(String userName) {
    String sql = "Select new " + UserInfo.class.getName() + "(u.username,u.password) "//
        + " from " + User.class.getName() + " u where u.username = :username ";

    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();

    Query query = session.createQuery(sql);
    query.setParameter("username", userName);
    
    return (UserInfo) query.uniqueResult();
  }

  public List<String> getUserRoles(String userName) {
    String sql = "Select r.userRole "//
        + " from " + UserRole.class.getName() + " r where r.user.username = :username ";

    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();

    Query query = session.createQuery(sql);
    query.setParameter("username", userName);
    
    List<String> roles = query.list();

    return roles;
  }

}
MyUserDetailsService.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.authentication;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcsecurity.dao.UserInfoDAO;
import org.o7planning.springmvcsecurity.model.UserInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class MyUserDetailsService implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private UserInfoDAO userInfoDAO;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    UserInfo userInfo = userInfoDAO.findUserInfo(username);
    System.out.println("UserInfo= " + userInfo);

    if (userInfo == null) {
      throw new UsernameNotFoundException("User " + username + " was not found in the database");
    }
    
    // [USER,ADMIN,..]
    List<String> roles= userInfoDAO.getUserRoles(username);
    
    List<GrantedAuthority> grantList= new ArrayList<GrantedAuthority>();
    if(roles!= null) {
      for(String role: roles) {
        // ROLE_USER, ROLE_ADMIN,..
        GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + role);
        grantList.add(authority);
      }
    }    
    
    UserDetails userDetails = (UserDetails) new User(userInfo.getUserName(), //
        userInfo.getPassword(),grantList);

    return userDetails;
  }
  
}

9- Spring MVC Controller

MainController.java

package org.o7planning.springmvcsecurity.controller;

import java.security.Principal;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@Transactional
public class MainController {

  @RequestMapping(value = { "/", "/welcome" }, method = RequestMethod.GET)
  public String welcomePage(Model model) {
    model.addAttribute("title", "Welcome");
    model.addAttribute("message", "This is welcome page!");
    return "welcomePage";
  }

  @RequestMapping(value = "/admin", method = RequestMethod.GET)
  public String adminPage(Model model) {
    return "adminPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.GET)
  public String loginPage(Model model ) {
    
    return "loginPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/logoutSuccessful", method = RequestMethod.GET)
  public String logoutSuccessfulPage(Model model) {
    model.addAttribute("title", "Logout");
    return "logoutSuccessfulPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/userInfo", method = RequestMethod.GET)
  public String userInfo(Model model, Principal principal) {

 
    // Sau khi user login thanh cong se co principal
    String userName = principal.getName();

    System.out.println("User Name: "+ userName);

    return "userInfoPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/403", method = RequestMethod.GET)
  public String accessDenied(Model model, Principal principal) {
    
    if (principal != null) {
      model.addAttribute("message", "Hi " + principal.getName()
          + "<br> You do not have permission to access this page!");
    } else {
      model.addAttribute("msg",
          "You do not have permission to access this page!");
    }
    return "403Page";
  }
}

10- JSP Pages

_menu.jsp

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<div style="border: 1px solid #ccc;padding:5px;margin-bottom:20px;">

 <a href="${pageContext.request.contextPath}/welcome">Home</a>

 | &nbsp;
 
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/userInfo">User Info</a>
 
 | &nbsp;
 
 <a href="${pageContext.request.contextPath}/admin">Admin</a>
 
 <c:if test="${pageContext.request.userPrincipal.name != null}">
 
   | &nbsp;
   <a href="${pageContext.request.contextPath}/logout">Logout</a>
  
 </c:if>
 
</div>
403Page.jsp

<%@page session="false"%>
<html>
<head>
<title>Access Denied</title>
</head>
<body>
<jsp:include page="_menu.jsp"/>

  <h3 style="color:red;">${message}</h3>
</body>
</html>
adminPage.jsp

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@page session="true"%>

<html>
<head>
<title>${title}</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <h2>Admin Page</h2>


  <h3>Welcome : ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h3>

  <b>This is protected page!</b> 
</body>
</html>
loginPage.jsp

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>
<head><title>Login</title></head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />
  
  
  <h1>Login</h1>
  
   <!-- /login?error=true -->
   <c:if test="${param.error == 'true'}">
     <div style="color:red;margin:10px 0px;">
     
        Login Failed!!!<br />
        Reason : ${sessionScope["SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION"].message}
        
     </div>
  </c:if>
   
  <h3>Enter user name and password:</h3> 
  
  <form name='f' action="${pageContext.request.contextPath}/j_spring_security_check" method='POST'>
   <table>
     <tr>
      <td>User:</td>
      <td><input type='text' name='username' value=''></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Password:</td>
      <td><input type='password' name='password' /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><input name="submit" type="submit" value="submit" /></td>
     </tr>
   </table>
 </form>
</body>
</html>
logoutSuccessfulPage.jsp

<html>
<head>
<title>Logout</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <h1>Logout Successful!</h1>
</body>
</html>
userInfoPage.jsp

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@page session="true"%>

<html>
<head>
<title>User Info</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />
  
  <h2>User Info Page</h2>

  <h3>Welcome : ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h3>

  <b>This is protected page!</b> 
</body>
</html>
welcomePage.jsp

<%@page session="false"%>
<html>
<head>
<title>${title}</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />


  <h1>Message : ${message}</h1>
</body>
</html>

11- Cấu hình và chạy ứng dụng

Trong lần đầu tiên, trước khi chạy ứng dụng bạn cần phải build toàn bộ project.
Nhấn phải chuột vào project chọn:
 • Run As/Maven install
Cấu hình để chạy:
Nhập vào:
 • Name: Run SpringMVCHibernateSecurity
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCHibernateSecurity}
 • Goals: tomcat7:run
Chạy URL:
Gõ vào đường dẫn xem thông tin user, trong trường hợp bạn chưa login, website sẽ chuyển hướng tới trang login.
Nếu bạn nhập sai thông tin và Submit. Website sẽ chuyển hướng trở lại trang login. Chúng ta cần sử lý và thông báo lỗi đầy đủ sau
Trong trường hợp đăng nhập thành công:
Bạn có thể thử với đường dẫn. Đường dẫn trên chỉ cho phép user với vai trò ADMIN (ROLE_ADMIN) được quyền truy cập:

Trong trường hợp chưa login, website sẽ chuyển hướng tới trang login, nếu bạn login vào với ROLE_USER bạn sẽ nhận được thông báo cấm truy cập (Access Denied)

Xem thêm các chuyên mục: