openplanning

Cài đặt Spring Tool Suite cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt Spring Tool Suite vào Eclipse
  3. Bắt đầu với Spring Tool Suite

1. Giới thiệu

Spring Tool Suite (STS) là một IDE mở rộng cho Eclipse. Chuyên để phát triển các ứng dụng Spring. Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cài STS vào Eclipse như một Plugin.

2. Cài đặt Spring Tool Suite vào Eclipse

Nhập vào STS để tìm kiếm. Cài đặt Spring Tool Suite cho Eclipse.
Sau khi cài đặt xong, Eclipse sẽ hỏi bạn khởi động lại IDE. Nhấn Yes để khởi động lại IDE.

3. Bắt đầu với Spring Tool Suite

  • File/New/Other...
OK, bạn có thể bắt đầu một Project Spring sử dụng Spring Tool Suite tại đây:

Các hướng dẫn Spring MVC

Show More

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More