openplanning

Ứng dụng Java Web login đơn giản sử dụng Spring MVC, Spring Security và Spring JDBC

 1. Demo
 2. Chuẩn bị database
 3. Tạo Project
 4. Cấu hình Maven & web.xml
 5. Cấu hình Spring MVC & Security
 6. Các class tham gia vào bảo mật (Security)
 7. Spring MVC Controller
 8. JSP Pages
 9. Cấu hình và chạy ứng dụng
 10. Fix Error!

1. Demo

Xem trước ứng dụng:

2. Chuẩn bị database

 • ORACLE:
-- Create table
create table USERS
(
 USERNAME VARCHAR2(36) not null,
 PASSWORD VARCHAR2(36) not null,
 ENABLED NUMBER(1) not null
) ;

alter table USERS
 add constraint USER_PK primary key (USERNAME);

---------------------

-- Create table
create table USER_ROLES
(
 ROLE_ID  VARCHAR2(50) not null,
 USERNAME VARCHAR2(36) not null,
 USER_ROLE VARCHAR2(30) not null
) ;
 
alter table USER_ROLES
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table USER_ROLES
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USERNAME, USER_ROLE);
 
-------------------------------
 
insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbuser1', '12345', 1);

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbadmin1', '12345', 1); 


insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('1', 'dbuser1', 'USER');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('2', 'dbadmin1', 'ADMIN');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('3', 'dbadmin1', 'USER');

-------------------------------
Commit;
 • MySQL & SQL Server:
-- Create table
create table USERS
(
 USERNAME VARCHAR(36) not null,
 PASSWORD VARCHAR(36) not null,
 ENABLED smallint not null
) ;

alter table USERS
 add constraint USER_PK primary key (USERNAME);

---------------------

-- Create table
create table USER_ROLES
(
 ROLE_ID  VARCHAR(50) not null,
 USERNAME VARCHAR(36) not null,
 USER_ROLE VARCHAR(30) not null
) ;

alter table USER_ROLES
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table USER_ROLES
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USERNAME, USER_ROLE);

-------------------------------

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbuser1', '12345', 1);

insert into users (USERNAME, PASSWORD, ENABLED)
values ('dbadmin1', '12345', 1); 


insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('1', 'dbuser1', 'USER');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('2', 'dbadmin1', 'ADMIN');

insert into User_Roles (ROLE_ID, USERNAME, USER_ROLE)
values ('3', 'dbadmin1', 'USER');

3. Tạo Project

 • File/New/Other...
Nhập vào:
 • Group ID: org.o7planning
 • Artifact ID: SpringMVCAnnotationSecurity
 • Package: org.o7planning.tutorial.springmvcsecurity
Project đã được tạo ra:
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
Sửa cấu trúc project:
Xóa file index.jsp.
Nhấn phải vào project chọn Properties:

4. Cấu hình Maven & web.xml

Cấu hình để sử dụng WebApp 3.x.
web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
     http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
 id="WebApp_ID" version="3.0">

 <display-name>Spring MVC Security</display-name>
 

</web-app>
Maven:
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.o7planning</groupId>
<artifactId>SpringMVCAnnotationSecurity</artifactId>
<packaging>war</packaging>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>SpringMVCAnnotationSecurity Maven Webapp</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
 <properties>
   <!-- Generic properties -->
   <java.version>1.7</java.version>
   <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
   <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
 </properties>


 <repositories>
   <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
   <repository>
     <id>codelds</id>
     <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
   </repository>
 </repositories>

 <dependencies>

   <!-- Spring framework START -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-core</artifactId>
     <version>4.2.5.RELEASE</version>
   </dependency>

   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-web</artifactId>
     <version>4.2.5.RELEASE</version>
   </dependency>

   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
     <version>4.2.5.RELEASE</version>
   </dependency>
  
  

   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-jdbc -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
     <version>4.2.5.RELEASE</version>
   </dependency>

  
   <!-- Spring framework END -->


   <!-- Spring Security Artifacts - START -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-web -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework.security</groupId>
     <artifactId>spring-security-web</artifactId>
     <version>4.0.4.RELEASE</version>
   </dependency>

   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-config -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework.security</groupId>
     <artifactId>spring-security-config</artifactId>
     <version>4.0.4.RELEASE</version>
   </dependency>
   <!-- Spring Security Artifacts - END -->

   <!-- Jstl for jsp page -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/jstl -->
   <dependency>
     <groupId>javax.servlet</groupId>
     <artifactId>jstl</artifactId>
     <version>1.2</version>
   </dependency>

   <!-- Servlet API -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
   <dependency>
     <groupId>javax.servlet</groupId>
     <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
     <version>3.1.0</version>
     <scope>provided</scope>
   </dependency>

   <!-- JSP API -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet.jsp/jsp-api -->
   <dependency>
     <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
     <artifactId>jsp-api</artifactId>
     <version>2.2</version>
     <scope>provided</scope>
   </dependency>

   <!-- MySQL JDBC driver -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
   <dependency>
     <groupId>mysql</groupId>
     <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
     <version>5.1.34</version>
   </dependency>

   <!-- Oracle JDBC driver -->
   <dependency>
     <groupId>com.oracle</groupId>
     <artifactId>ojdbc6</artifactId>
     <version>11.2.0.3</version>
   </dependency>

   <!-- SQLServer JDBC driver (JTDS) -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.jtds/jtds -->
   <dependency>
     <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
     <artifactId>jtds</artifactId>
     <version>1.3.1</version>
   </dependency>
  
  
 </dependencies>
 
 <build>
   <finalName>SpringMVCAnnotationSecurity</finalName>
   <plugins>
  
     <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
     <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
     <plugin>
       <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
       <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
       <version>2.2</version>
       <!-- Config: contextPath and Port (Default: /SpringMVCAnnotationSecurity : 8080) -->
       <!--
       <configuration>
         <path>/</path>
         <port>8899</port>
       </configuration>
       -->  
     </plugin>
   </plugins>
 </build>    
 
</project>

5. Cấu hình Spring MVC & Security

SpringWebAppInitializer.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");
  }

}
Lớp ApplicationContextConfig sử dụng để cấu hình nội dung của Spring MVC, bao gồm:
 • DataSource
 • Transaction Manager
 • Beans
 • ...
ApplicationContextConfig.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import javax.sql.DataSource;

import org.o7planning.springmvcsecurity.dao.UserInfoDAO;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Import;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration
@ComponentScan("org.o7planning.springmvcsecurity.*")
@EnableTransactionManagement
// Load to Environment.
@PropertySource("classpath:datasource-cfg.properties")
public class ApplicationContextConfig {

 

  // Lưu trữ các giá thuộc tính load bởi @PropertySource.
  @Autowired
  private Environment env;

  @Autowired
  private UserInfoDAO userInfoDAO;

  @Bean
  public ResourceBundleMessageSource messageSource() {
    ResourceBundleMessageSource rb = new ResourceBundleMessageSource();
    // Load property in message/validator.properties
    rb.setBasenames(new String[] { "messages/validator" });
    return rb;
  }

  @Bean(name = "viewResolver")
  public InternalResourceViewResolver getViewResolver() {
    InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();
    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");
    return viewResolver;
  }

  @Bean(name = "dataSource")
  public DataSource getDataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
 
    // Xem: datasouce-cfg.properties
    dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("ds.database-driver"));
    dataSource.setUrl(env.getProperty("ds.url"));
    dataSource.setUsername(env.getProperty("ds.username"));
    dataSource.setPassword(env.getProperty("ds.password"));

    System.out.println("## getDataSource: " + dataSource);

    return dataSource;
  }

  // Transaction Manager
  @Autowired
  @Bean(name = "transactionManager")
  public DataSourceTransactionManager getTransactionManager(DataSource dataSource) {
    DataSourceTransactionManager transactionManager = new DataSourceTransactionManager(dataSource);

    return transactionManager;
  }
 
}
ApplicationContextConfig sẽ đọc file datasouce-cfg.xml:
datasouce-cfg.properties (For Oracle)
# DataSource

ds.database-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
ds.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
ds.username=test
ds.password=12345
datasource-cfg.properties (For SQL Server)
# DataSource

ds.database-driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/simplehr;instance=SQLEXPRESS
ds.username=test
ds.password=12345
datasource-cfg.properties (For MySQL)
# DataSource

ds.database-driver=com.mysql.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
ds.username=root
ds.password=12345
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import java.nio.charset.Charset;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageConverter;
import org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;

@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

  private static final Charset UTF8 = Charset.forName("UTF-8");
 
  // Cấu hình UTF-8 cho các trang.
  @Override
  public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
    StringHttpMessageConverter stringConverter = new StringHttpMessageConverter();
    stringConverter.setSupportedMediaTypes(Arrays.asList(new MediaType("text", "plain", UTF8)));
    converters.add(stringConverter);

    // Add other converters ...
  }

 

  // Cấu hình để sử dụng các file nguồn tĩnh (html, image, ..)
  // Tương đương với <mvc:resources/> trong cấu hình sử dụng XML.
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    registry.addResourceHandler("/css/**").addResourceLocations("/css/").setCachePeriod(31556926);
    registry.addResourceHandler("/img/**").addResourceLocations("/img/").setCachePeriod(31556926);
    registry.addResourceHandler("/js/**").addResourceLocations("/js/").setCachePeriod(31556926);
  }

 
  // Tương đương cấu hình trong xml.
  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

}
SpringSecurityInitializer.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import org.springframework.security.web.context.AbstractSecurityWebApplicationInitializer;


public class SpringSecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {

  // Do nothing

}
WebSecurityConfig.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import org.o7planning.springmvcsecurity.authentication.MyDBAuthenticationService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;

@Configuration
// @EnableWebSecurity = @EnableWebMVCSecurity + Extra features
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

 
  @Autowired
  MyDBAuthenticationService myDBAauthenticationService;

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
 
    // Các User trong bộ nhớ (MEMORY).

    auth.inMemoryAuthentication().withUser("user1").password("12345").roles("USER");
    auth.inMemoryAuthentication().withUser("admin1").password("12345").roles("USER, ADMIN");

 
    // Các User trong Database
    auth.userDetailsService(myDBAauthenticationService);

  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    http.csrf().disable();
 
    // Các trang không yêu cầu login
    http.authorizeRequests().antMatchers("/", "/welcome", "/login", "/logout").permitAll();
 
    // Trang /userInfo yêu cầu phải login với vai trò USER hoặc ADMIN.
    // Nếu chưa login, nó sẽ redirect tới trang /login.
    http.authorizeRequests().antMatchers("/userInfo").access("hasAnyRole('ROLE_USER', 'ROLE_ADMIN')");

    // For ADMIN only.
    // Trang chỉ dành cho ADMIN
    http.authorizeRequests().antMatchers("/admin").access("hasRole('ROLE_ADMIN')");

 
    // Khi người dùng đã login, với vai trò XX.
    // Nhưng truy cập vào trang yêu cầu vai trò YY,
    // Ngoại lệ AccessDeniedException sẽ ném ra.
    http.authorizeRequests().and().exceptionHandling().accessDeniedPage("/403");

 
    // Cấu hình cho Login Form.
    http.authorizeRequests().and().formLogin()//
 
        // Submit URL của trang login
        .loginProcessingUrl("/j_spring_security_check") // Submit URL
        .loginPage("/login")//
        .defaultSuccessUrl("/userInfo")//
        .failureUrl("/login?error=true")//
        .usernameParameter("username")//
        .passwordParameter("password")
 
        // Cấu hình cho Logout Page.
        .and().logout().logoutUrl("/logout").logoutSuccessUrl("/logoutSuccessful");

  }
}

6. Các class tham gia vào bảo mật (Security)

Lớp UserInfo tương ứng với bảng USERS trong database.
UserInfo.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.model;

public class UserInfo {

  private String userName;
  private String password;
  
  public UserInfo() {
    
  }

  public UserInfo(String userName, String password) {
    this.userName = userName;
    this.password = password;
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

}
Lớp UserInfoMapper sử dụng để ánh xạ các cột trong cậu lệnh SQL tương ứng với các trường (field) của lớp UserInfo.
UserInfoMapper.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.mapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import org.o7planning.springmvcsecurity.model.UserInfo;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

public class UserInfoMapper implements RowMapper<UserInfo> {

  @Override
  public UserInfo mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {

    String userName = rs.getString("Username");
    String password = rs.getString("Password");

    return new UserInfo(userName, password);
  }

}
UserInfoDAO.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.dao;

import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcsecurity.model.UserInfo;

public interface UserInfoDAO {
  
  public UserInfo findUserInfo(String userName);
  
  // [USER,AMIN,..]
  public List<String> getUserRoles(String userName);
  
}
UserInfoDAOImpl.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.dao.impl;

import java.util.List;

import javax.sql.DataSource;

import org.o7planning.springmvcsecurity.dao.UserInfoDAO;
import org.o7planning.springmvcsecurity.mapper.UserInfoMapper;
import org.o7planning.springmvcsecurity.model.UserInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.dao.EmptyResultDataAccessException;
import org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupport;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Service
@Transactional
public class UserInfoDAOImpl extends JdbcDaoSupport implements UserInfoDAO {

  @Autowired
  public UserInfoDAOImpl(DataSource dataSource) {
    this.setDataSource(dataSource);
  }
 

  @Override
  public UserInfo findUserInfo(String userName) {
    String sql = "Select u.Username,u.Password "//
        + " from Users u where u.Username = ? ";

    Object[] params = new Object[] { userName };
    UserInfoMapper mapper = new UserInfoMapper();
    try {
      UserInfo userInfo = this.getJdbcTemplate().queryForObject(sql, params, mapper);
      return userInfo;
    } catch (EmptyResultDataAccessException e) {
      return null;
    }
  }


  @Override
  public List<String> getUserRoles(String userName) {
    String sql = "Select r.User_Role "//
        + " from User_Roles r where r.Username = ? ";
    
    Object[] params = new Object[] { userName };
    
    List<String> roles = this.getJdbcTemplate().queryForList(sql,params, String.class);
    
    return roles;
  }
  
}
Class MyDBAuthenticationService sử dụng để tùy biến xác thực, nó thi hành interface AuthenticationService.
MyDBAuthenticationService.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.authentication;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcsecurity.dao.UserInfoDAO;
import org.o7planning.springmvcsecurity.model.UserInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class MyDBAuthenticationService implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private UserInfoDAO userInfoDAO;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    UserInfo userInfo = userInfoDAO.findUserInfo(username);
    System.out.println("UserInfo= " + userInfo);

    if (userInfo == null) {
      throw new UsernameNotFoundException("User " + username + " was not found in the database");
    }
    
    // [USER,ADMIN,..]
    List<String> roles= userInfoDAO.getUserRoles(username);
    
    List<GrantedAuthority> grantList= new ArrayList<GrantedAuthority>();
    if(roles!= null) {
      for(String role: roles) {
        // ROLE_USER, ROLE_ADMIN,..
        GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + role);
        grantList.add(authority);
      }
    }    
    
    UserDetails userDetails = (UserDetails) new User(userInfo.getUserName(), //
        userInfo.getPassword(),grantList);

    return userDetails;
  }
  
}

7. Spring MVC Controller

MainController.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.controller;

import java.security.Principal;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  @RequestMapping(value = { "/", "/welcome" }, method = RequestMethod.GET)
  public String welcomePage(Model model) {
    model.addAttribute("title", "Welcome");
    model.addAttribute("message", "This is welcome page!");
    return "welcomePage";
  }

  @RequestMapping(value = "/admin", method = RequestMethod.GET)
  public String adminPage(Model model) {
    return "adminPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.GET)
  public String loginPage(Model model ) {
   
    return "loginPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/logoutSuccessful", method = RequestMethod.GET)
  public String logoutSuccessfulPage(Model model) {
    model.addAttribute("title", "Logout");
    return "logoutSuccessfulPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/userInfo", method = RequestMethod.GET)
  public String userInfo(Model model, Principal principal) {
 
    // Sau khi user login thanh cong se co principal
    String userName = principal.getName();

    System.out.println("User Name: "+ userName);

    return "userInfoPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/403", method = RequestMethod.GET)
  public String accessDenied(Model model, Principal principal) {
    
    if (principal != null) {
      model.addAttribute("message", "Hi " + principal.getName()
          + "<br> You do not have permission to access this page!");
    } else {
      model.addAttribute("msg",
          "You do not have permission to access this page!");
    }
    return "403Page";
  }
}

8. JSP Pages

_menu.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<div style="border: 1px solid #ccc;padding:5px;margin-bottom:20px;">

 <a href="${pageContext.request.contextPath}/welcome">Home</a>

 | &nbsp;
 
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/userInfo">User Info</a>
 
 | &nbsp;
 
 <a href="${pageContext.request.contextPath}/admin">Admin</a>
 
 <c:if test="${pageContext.request.userPrincipal.name != null}">
 
   | &nbsp;
   <a href="${pageContext.request.contextPath}/logout">Logout</a>
  
 </c:if>
 
</div>
403Page.jsp
<%@page session="false"%>
<html>
<head>
<title>Access Denied</title>
</head>
<body>
<jsp:include page="_menu.jsp"/>

  <h3 style="color:red;">${message}</h3>
</body>
</html>
adminPage.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@page session="true"%>

<html>
<head>
<title>${title}</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <h2>Admin Page</h2>


  <h3>Welcome : ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h3>

  <b>This is protected page!</b> 
</body>
</html>
loginPage.jsp
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>
<head><title>Login</title></head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />
  
  
  <h1>Login</h1>
  
   <!-- /login?error=true -->
   <c:if test="${param.error == 'true'}">
     <div style="color:red;margin:10px 0px;">
     
        Login Failed!!!<br />
        Reason : ${sessionScope["SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION"].message}
        
     </div>
  </c:if>
   
  <h3>Enter user name and password:</h3> 
  
  <form name='f' action="${pageContext.request.contextPath}/j_spring_security_check" method='POST'>
   <table>
     <tr>
      <td>User:</td>
      <td><input type='text' name='username' value=''></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Password:</td>
      <td><input type='password' name='password' /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><input name="submit" type="submit" value="submit" /></td>
     </tr>
   </table>
 </form>
</body>
</html>
logoutSuccessfulPage.jsp
<html>
<head>
<title>Logout</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <h1>Logout Successful!</h1>
</body>
</html>
userInfoPage.jsp
<%@page session="false"%>
<html>
<head>
<title>${title}</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="_menu.jsp" />


  <h1>Message : ${message}</h1>
</body>
</html>
welcomePage.jsp
<%@page session="false"%>
<html>
<head>
<title>${title}</title>
</head>
<body>
 <h1>Message : ${message}</h1>
</body>
</html>

9. Cấu hình và chạy ứng dụng

Trong lần đầu tiên, trước khi chạy ứng dụng bạn cần phải build toàn bộ project.
Nhấn phải chuột vào project chọn:
 • Run As/Maven install
Cấu hình để chạy ứng dụng:
Nhập vào:
 • Name: Run SpringMVCSecurity
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCAnnotationSecurity}
 • Goals: tomcat7:run
Chạy URL:
Gõ vào đường dẫn xem thông tin user, trong trường hợp bạn chưa login, website sẽ chuyển hướng tới trang login.
Nếu bạn nhập sai thông tin và Submit. Website sẽ chuyển hướng trở lại trang login.
Trong trường hợp đăng nhập thành công:
Bạn có thể thử với đường dẫn.
Đường dẫn trên chỉ cho phép user với vai trò ADMIN (ROLE_ADMIN) được phép truy cập:

Trong trường hợp bạn chưa login, website sẽ chuyển hướng tới trang login, nếu bạn đăng nhập vào với vai trò ROLE_USER bạn sẽ nhận được thông báo cấm truy cập (Access Denied)

10. Fix Error!

Chú ý, nếu bạn nhận được lỗi:
HTTP Status 404 - /SpringMVCAnnotationSecurity/j_spring_security_check
Hãy đảm bảo rằng trong ứng dụng của bạn đã có lớp SpringSecurityInitializer:
SpringSecurityInitializer.java
package org.o7planning.springmvcsecurity.config;

import org.springframework.security.web.context.AbstractSecurityWebApplicationInitializer;


public class SpringSecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {

  // Do nothing

}