openplanning

Tạo một ứng dụng Java Web bán hàng sử dụng Spring MVC và Hibernate

 1. Giới thiệu
 2. Demo
 3. Chuẩn bị database
 4. Tạo Project
 5. Cấu hình Web.xml & Maven
 6. Cấu hình Spring MVC
 7. Các lớp Entity
 8. Các lớp Model
 9. Các lớp Utils & DAO
 10. Lớp xác thực (Authentication) từ Database
 11. Spring MVC Validator
 12. Các Lớp cho Login
 13. Spring Controller
 14. Các file Jsps
 15. Chạy ứng dụng
 16. Bạn gặp lỗi?

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Spring MVC 4.2.5

 • Hibernate 5.x

 • Database: Oracle, MySQL, SQL Server

2. Demo

Đây là một tài liệu hướng dẫn làm một Web bán hàng sử dụng Spring MVC + Spring Security + Hibernate. Nó là một tài liệu dài so với các tài liệu khác.

Có thể việc copy paste thiếu một cái gì đó, trong trường hợp này bạn có thể thông báo với tác giả qua email: o7planning@gmail.com.
Mua hàng:
Dành cho nhân viên:
Dành cho người quản trị:

3. Chuẩn bị database

ORACLE
-- Create table
create table ACCOUNTS
(
 USER_NAME VARCHAR2(20 CHAR) not null,
 ACTIVE  NUMBER(1) not null,
 PASSWORD VARCHAR2(20 CHAR) not null,
 USER_ROLE VARCHAR2(20) not null
) ;
 
alter table ACCOUNTS
 add primary key (USER_NAME) ;
---------------------------------------
 
create table PRODUCTS
(
 CODE    VARCHAR2(20 CHAR) not null,
 IMAGE    BLOB,
 NAME    VARCHAR2(255 CHAR) not null,
 PRICE    FLOAT not null,
 CREATE_DATE DATE default sysdate not null
) ;
 
alter table PRODUCTS
 add primary key (CODE) ;
---------------------------------------
-- Create table
create table ORDERS
(
 ID        VARCHAR2(50 CHAR) not null,
 AMOUNT      FLOAT not null,
 CUSTOMER_ADDRESS VARCHAR2(255 CHAR) not null,
 CUSTOMER_EMAIL  VARCHAR2(128 CHAR) not null,
 CUSTOMER_NAME  VARCHAR2(255 CHAR) not null,
 CUSTOMER_PHONE  VARCHAR2(128 CHAR) not null,
 ORDER_DATE    TIMESTAMP(6) not null,
 ORDER_NUM    NUMBER(10) not null
) ;
alter table ORDERS
 add primary key (ID) ;
alter table ORDERS
 add constraint ORDER_UK unique (ORDER_NUM) ;
---------------------------------------

-- Create table
create table ORDER_DETAILS
(
 ID     VARCHAR2(50 CHAR) not null,
 AMOUNT   FLOAT not null,
 PRICE   FLOAT not null,
 QUANITY  NUMBER(10) not null,
 ORDER_ID  VARCHAR2(50 CHAR) not null,
 PRODUCT_ID VARCHAR2(20 CHAR) not null
) ;
-- 
alter table ORDER_DETAILS
 add primary key (ID) ;
alter table ORDER_DETAILS
 add constraint ORDER_DETAIL_ORD_FK foreign key (ORDER_ID)
 references ORDERS (ID);
alter table ORDER_DETAILS
 add constraint ORDER_DETAIL_PROD_FK foreign key (PRODUCT_ID)
 references PRODUCTS (CODE);
 
--------------------------------------- 
insert into Accounts (USER_NAME, ACTIVE, PASSWORD, USER_ROLE)
values ('employee1', 1, '123', 'EMPLOYEE');

insert into Accounts (USER_NAME, ACTIVE, PASSWORD, USER_ROLE)
values ('manager1', 1, '123', 'MANAGER');

----------------
insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S001', 'Core Java', 100, sysdate);

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S002', 'Spring for Beginners', 50, sysdate);

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S003', 'Swift for Beginners', 120, sysdate);

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S004', 'Oracle XML Parser', 120, sysdate);

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S005', 'CSharp Tutorial for Beginers', 110, sysdate);

Commit;
SQL SERVER
create table Accounts (
    User_Name varchar(20) not null,
    Active bit not null,
    Password varchar(20) not null,
    User_Role varchar(20) not null,
    primary key (User_Name)
  );

  create table Order_Details (
    ID varchar(50) not null,
    Amount double precision not null,
    Price double precision not null,
    Quanity int not null,
    ORDER_ID varchar(50) not null,
    PRODUCT_ID varchar(20) not null,
    primary key (ID)
  );

  create table Orders (
    ID varchar(50) not null,
    Amount double precision not null,
    Customer_Address varchar(255) not null,
    Customer_Email varchar(128) not null,
    Customer_Name varchar(255) not null,
    Customer_Phone varchar(128) not null,
    Order_Date datetime not null,
    Order_Num int not null,
    primary key (ID)
  );

  create table Products (
    Code varchar(20) not null,
    Create_Date datetime not null,
    Image image,
    Name varchar(255) not null,
    Price double precision not null,
    primary key (Code)
  );

  alter table Orders
    add constraint UK_sxhpvsj665kmi4f7jdu9d2791 unique (Order_Num);

  alter table Order_Details
    add constraint ORDER_DETAIL_ORD_FK
    foreign key (ORDER_ID)
    references Orders;

  alter table Order_Details
    add constraint ORDER_DETAIL_PROD_FK
    foreign key (PRODUCT_ID)
    references Products;

--------------------------------------- 
insert into Accounts (USER_NAME, ACTIVE, PASSWORD, USER_ROLE)
values ('employee1', 1, '123', 'EMPLOYEE');

insert into Accounts (USER_NAME, ACTIVE, PASSWORD, USER_ROLE)
values ('manager1', 1, '123', 'MANAGER');

----------------
insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S001', 'Core Java', 100, SYSDATETIME() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S002', 'Spring for Beginners', 50, SYSDATETIME() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S003', 'Swift for Beginners', 120, SYSDATETIME() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S004', 'Oracle XML Parser', 120, SYSDATETIME() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S005', 'CSharp Tutorial for Beginers', 110, SYSDATETIME() );
MYSQL
create table Accounts (
    User_Name varchar(20) not null,
    Active bit not null,
    Password varchar(20) not null,
    User_Role varchar(20) not null,
    primary key (User_Name)
  );

  create table Order_Details (
    ID varchar(50) not null,
    Amount double precision not null,
    Price double precision not null,
    Quanity integer not null,
    ORDER_ID varchar(50) not null,
    PRODUCT_ID varchar(20) not null,
    primary key (ID)
  );

  create table Orders (
    ID varchar(50) not null,
    Amount double precision not null,
    Customer_Address varchar(255) not null,
    Customer_Email varchar(128) not null,
    Customer_Name varchar(255) not null,
    Customer_Phone varchar(128) not null,
    Order_Date datetime not null,
    Order_Num integer not null,
    primary key (ID)
  );

  create table Products (
    Code varchar(20) not null,
    Create_Date datetime not null,
    Image longblob,
    Name varchar(255) not null,
    Price double precision not null,
    primary key (Code)
  );

  alter table Orders
    add constraint UK_sxhpvsj665kmi4f7jdu9d2791 unique (Order_Num);

  alter table Order_Details
    add constraint ORDER_DETAIL_ORD_FK
    foreign key (ORDER_ID)
    references Orders (ID);

  alter table Order_Details
    add constraint ORDER_DETAIL_PROD_FK
    foreign key (PRODUCT_ID)
    references Products (Code);

---------------------------------------
insert into Accounts (USER_NAME, ACTIVE, PASSWORD, USER_ROLE)
values ('employee1', 1, '123', 'EMPLOYEE');

insert into Accounts (USER_NAME, ACTIVE, PASSWORD, USER_ROLE)
values ('manager1', 1, '123', 'MANAGER');

----------------
insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S001', 'Core Java', 100, current_timestamp() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S002', 'Spring for Beginners', 50, current_timestamp() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S003', 'Swift for Beginners', 120, current_timestamp() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S004', 'Oracle XML Parser', 120, current_timestamp() );

insert into products (CODE, NAME, PRICE, CREATE_DATE)
values ('S005', 'CSharp Tutorial for Beginers', 110, current_timestamp() );

4. Tạo Project

Trên Eclipse chọn:
 • File/New/Others..
 • Group Id: org.o7planning
 • Artifact Id: SpringMVCAnnotationShoppingCart
Project đã được tạo ra.
Sửa project:
Nhấn phải chuột vào Project chọn Properties.

Chọn Java Compiler 7 hoặc 8:

5. Cấu hình Web.xml & Maven

Bạn cần phải sửa web.xml để sử dụng Web App >= 3.x.
web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
     http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
 id="WebApp_ID" version="3.0">

 <display-name>Spring MVC ShoppingCart</display-name>
 

</web-app>
Cấu hình Maven:
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
           http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringMVCAnnotationShoppingCart</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0.0</version>
  <name>SpringMVCAnnotationShoppingCart Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>


  <properties>
    <java-version>1.7</java-version>
  </properties>

  <repositories>
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
  </repositories>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Servlet API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Jstl for jsp page -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/jstl -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>


    <!-- JSP API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet.jsp/jsp-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>jsp-api</artifactId>
      <version>2.2</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    
    <!-- Apache Commons FileUpload -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/commons-fileupload/commons-fileupload -->
    <dependency>
      <groupId>commons-fileupload</groupId>
      <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
      <version>1.3.1</version>
    </dependency>    

    <!-- Spring dependencies -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>4.2.5.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>4.2.5.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>4.2.5.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-orm -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-orm</artifactId>
      <version>4.2.5.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- Spring Security Artifacts - START -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-web</artifactId>
      <version>4.0.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-config -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-config</artifactId>
      <version>4.0.4.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-taglibs -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-taglibs</artifactId>
      <version>4.0.4.RELEASE</version>
    </dependency>
    
    <!-- Spring Security Artifacts - END -->

    <!-- Hibernate -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>5.2.10.Final</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-entitymanager -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
      <version>5.2.10.Final</version>
    </dependency>


    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-c3p0 -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-c3p0</artifactId>
      <version>5.2.10.Final</version>
    </dependency>


    <!-- MySQL JDBC driver -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.34</version>
    </dependency>

    <!-- Oracle JDBC driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>

    <!-- SQLServer JDBC driver (JTDS) -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.jtds/jtds -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <version>1.3.1</version>
    </dependency>
    
    <!-- SQLServer JDBC driver (MSSQL-JDBC) -->
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.microsoft.sqlserver/mssql-jdbc -->
    <dependency>
      <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
      <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
      <version>6.1.0.jre7</version>
    </dependency>
    
    <!-- PostgreSQL driver -->
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/postgresql/postgresql -->
    <dependency>
      <groupId>postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <version>9.1-901-1.jdbc4</version>
    </dependency>

    

    <!-- Email validator,... -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/commons-validator/commons-validator -->
    <dependency>
      <groupId>commons-validator</groupId>
      <artifactId>commons-validator</artifactId>
      <version>1.5.0</version>
    </dependency>

  </dependencies>


  <build>
    <finalName>SpringMVCAnnotationShoppingCart</finalName>
    <plugins>

      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default - /SpringMVCAnnotationShoppingCart
          : 8080) -->
        <!-- <configuration> <path>/</path> <port>8899</port> </configuration> -->
      </plugin>
    </plugins>
  </build>


</project>

6. Cấu hình Spring MVC

SpringWebAppInitializer.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.config;

import javax.servlet.FilterRegistration;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.ContextLoaderListener;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");
    
    
    ContextLoaderListener contextLoaderListener = new ContextLoaderListener(appContext);

    servletContext.addListener(contextLoaderListener);
    
    
    // Filter.
    FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter("encodingFilter", CharacterEncodingFilter.class);

    fr.setInitParameter("encoding", "UTF-8");
    fr.setInitParameter("forceEncoding", "true");
    fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");
  }

}
Class ApplicationContextConfig sử dụng để cấu hình Spring MVC Context, bao gồm:
 • View Resolver
 • Datasouce
 • Hiberante (Hibernate Transaction Manager, Hibernate Session,..)
 • DAO
 • Bean
 • ....
ApplicationContextConfig.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.config;

import java.util.Properties;

import javax.sql.DataSource;

import org.hibernate.SessionFactory;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.AccountDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.OrderDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.ProductDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.impl.AccountDAOImpl;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.impl.OrderDAOImpl;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.impl.ProductDAOImpl;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager;
import org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
import org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration
@ComponentScan("org.o7planning.springmvcshoppingcart.*")
@EnableTransactionManagement
// Load to Environment.
@PropertySource("classpath:ds-hibernate-cfg.properties")
public class ApplicationContextConfig {

 

  // Lưu trữ các giá thuộc tính load bởi @PropertySource.
  @Autowired
  private Environment env;

  @Bean
  public ResourceBundleMessageSource messageSource() {
    ResourceBundleMessageSource rb = new ResourceBundleMessageSource();
    // Load property in message/validator.properties
    rb.setBasenames(new String[] { "messages/validator" });
    return rb;
  }

  @Bean(name = "viewResolver")
  public InternalResourceViewResolver getViewResolver() {
    InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();
    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");
    return viewResolver;
  }
  
 
  // Cấu hình để Upload.
  @Bean(name = "multipartResolver")
  public CommonsMultipartResolver multipartResolver() {
    CommonsMultipartResolver commonsMultipartResolver = new CommonsMultipartResolver();
    
    // Set Max Size...
    // commonsMultipartResolver.setMaxUploadSize(...);
    
    return commonsMultipartResolver;
  }

  @Bean(name = "dataSource")
  public DataSource getDataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

 
    // Xem: ds-hibernate-cfg.properties
    dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("ds.database-driver"));
    dataSource.setUrl(env.getProperty("ds.url"));
    dataSource.setUsername(env.getProperty("ds.username"));
    dataSource.setPassword(env.getProperty("ds.password"));
    
    System.out.println("## getDataSource: " + dataSource);
    
    return dataSource;
  }

  @Autowired
  @Bean(name = "sessionFactory")
  public SessionFactory getSessionFactory(DataSource dataSource) throws Exception {
    Properties properties = new Properties();

 
    // Xem: ds-hibernate-cfg.properties
    properties.put("hibernate.dialect", env.getProperty("hibernate.dialect"));
    properties.put("hibernate.show_sql", env.getProperty("hibernate.show_sql"));
    properties.put("current_session_context_class", env.getProperty("current_session_context_class"));
    

    LocalSessionFactoryBean factoryBean = new LocalSessionFactoryBean();
 
    // Package chứa các entity class.
    factoryBean.setPackagesToScan(new String[] { "org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity" });
    factoryBean.setDataSource(dataSource);
    factoryBean.setHibernateProperties(properties);
    factoryBean.afterPropertiesSet();
    //
    SessionFactory sf = factoryBean.getObject();
    System.out.println("## getSessionFactory: " + sf);
    return sf;
  }

  @Autowired
  @Bean(name = "transactionManager")
  public HibernateTransactionManager getTransactionManager(SessionFactory sessionFactory) {
    HibernateTransactionManager transactionManager = new HibernateTransactionManager(sessionFactory);

    return transactionManager;
  }

  @Bean(name = "accountDAO")
  public AccountDAO getApplicantDAO() {
    return new AccountDAOImpl();
  }

  @Bean(name = "productDAO")
  public ProductDAO getProductDAO() {
    return new ProductDAOImpl();
  }

  @Bean(name = "orderDAO")
  public OrderDAO getOrderDAO() {
    return new OrderDAOImpl();
  }
  
  @Bean(name = "accountDAO")
  public AccountDAO getAccountDAO() {
    return new AccountDAOImpl();
  }

}
ApplicationContextConfig sẽ đọc các thông tin cấu hình Datasource và Hibernate Properties trong file ds-hibernate-cfg.properties.
Các cấu hình dành cho Oracle, MySQL hoặc SQL Server:
ds-hibernate-cfg.properties (For ORACLE)
# DataSource

ds.database-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
ds.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
ds.username=shoppingcart
ds.password=12345


# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
ds-hibernate-cfg.properties (For MYSQL)
# DataSource

ds.database-driver=com.mysql.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
ds.username=root
ds.password=12345


# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
ds-hibernate-cfg.properties (For SQL SERVER) ***
# Using Mssql Server Driver (Recommended)

# DataSource

ds.database-driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
ds.url=jdbc:sqlserver://localhost\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=shoppingcart
ds.username=sa
ds.password=12345

# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
ds-hibernate-cfg.properties (For SQL SERVER)
# DataSource

ds.database-driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/simplehr;instance=SQLEXPRESS
ds.username=shoppingcart
ds.password=12345


# Hibernate Config

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
hibernate.show_sql=true
current_session_context_class=thread
hibernate.hbm2ddl.auto=update
Cấu hình để sử dụng các nguồn tĩnh (html, image, css,..)
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.config;

import java.nio.charset.Charset;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageConverter;
import org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;

@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

  private static final Charset UTF8 = Charset.forName("UTF-8");

 
  // Cấu hình UTF-8 cho các trang.
  @Override
  public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
    StringHttpMessageConverter stringConverter = new StringHttpMessageConverter();
    stringConverter.setSupportedMediaTypes(Arrays.asList(new MediaType("text", "plain", UTF8)));
    converters.add(stringConverter);

    // Add other converters ...
  }

 

  // Cấu hình để sử dụng các file nguồn tĩnh (html, image, ..)
  // Tương đương với <mvc:resources/> trong cấu hình sử dụng XML.
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    registry.addResourceHandler("/css/**").addResourceLocations("/css/").setCachePeriod(31556926);
    registry.addResourceHandler("/img/**").addResourceLocations("/img/").setCachePeriod(31556926);
    registry.addResourceHandler("/js/**").addResourceLocations("/js/").setCachePeriod(31556926);
  }

  // equivalent for <mvc:default-servlet-handler/> tag
  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

}
Cấu hình bảo mật
SpringSecurityInitializer.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.config;

import org.springframework.security.web.context.AbstractSecurityWebApplicationInitializer;


public class SpringSecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {

  // Do nothing

}
WebSecurityConfig.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.config;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.authentication.MyDBAuthenticationService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;

@Configuration
// @EnableWebSecurity = @EnableWebMVCSecurity + Extra features
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  MyDBAuthenticationService myDBAauthenticationService;

  @Autowired
  public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {

  
    // Các User trong Database
    auth.userDetailsService(myDBAauthenticationService);

  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    http.csrf().disable();

 
    // Các yêu cầu phải login với vai trò EMPLOYEE hoặc MANAGER.
    // Nếu chưa login, nó sẽ redirect tới trang /login.
    http.authorizeRequests().antMatchers("/orderList","/order", "/accountInfo")//
        .access("hasAnyRole('ROLE_EMPLOYEE', 'ROLE_MANAGER')");

 
    // Trang chỉ dành cho MANAGER
    http.authorizeRequests().antMatchers("/product").access("hasRole('ROLE_MANAGER')");

 
    // Khi người dùng đã login, với vai trò XX.
    // Nhưng truy cập vào trang yêu cầu vai trò YY,
    // Ngoại lệ AccessDeniedException sẽ ném ra.
    http.authorizeRequests().and().exceptionHandling().accessDeniedPage("/403");

 
    // Cấu hình cho Login Form.
    http.authorizeRequests().and().formLogin()//
     
        // Submit URL của trang login
        .loginProcessingUrl("/j_spring_security_check") // Submit URL
        .loginPage("/login")//
        .defaultSuccessUrl("/accountInfo")//
        .failureUrl("/login?error=true")//
        .usernameParameter("userName")//
        .passwordParameter("password")
      
        // Cấu hình cho Logout Page.
        // (Sau khi logout, chuyển tới trang home)
        .and().logout().logoutUrl("/logout").logoutSuccessUrl("/");

  }
}

7. Các lớp Entity

Account.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity;

import java.io.Serializable;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Accounts")
public class Account implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = -2054386655979281969L;

   
  public static final String ROLE_MANAGER = "MANAGER";
  public static final String ROLE_EMPLOYEE = "EMPLOYEE";

  private String userName;
  private String password;
  private boolean active;
  private String userRole;

  @Id
  @Column(name = "User_Name", length = 20, nullable = false)
  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  @Column(name = "Password", length = 20, nullable = false)
  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  @Column(name = "Active", length = 1, nullable = false)
  public boolean isActive() {
    return active;
  }

  public void setActive(boolean active) {
    this.active = active;
  }

  @Column(name = "User_Role", length = 20, nullable = false)
  public String getUserRole() {
    return userRole;
  }

  public void setUserRole(String userRole) {
    this.userRole = userRole;
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return "["+ this.userName+","+ this.password+","+ this.userRole+"]";
  }
  
}
Order.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.UniqueConstraint;

@Entity
@Table(name = "Orders", //
uniqueConstraints = { @UniqueConstraint(columnNames = "Order_Num") })
public class Order implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = -2576670215015463100L;

  private String id;
  private Date orderDate;
  private int orderNum;
  private double amount;

  private String customerName;
  private String customerAddress;
  private String customerEmail;
  private String customerPhone;

  @Id
  @Column(name = "ID", length = 50)
  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }
 
  @Column(name = "Order_Date", nullable = false)
  public Date getOrderDate() {
    return orderDate;
  }

  public void setOrderDate(Date orderDate) {
    this.orderDate = orderDate;
  }

  @Column(name = "Order_Num", nullable = false)
  public int getOrderNum() {
    return orderNum;
  }

  public void setOrderNum(int orderNum) {
    this.orderNum = orderNum;
  }

  @Column(name = "Amount", nullable = false)
  public double getAmount() {
    return amount;
  }

  public void setAmount(double amount) {
    this.amount = amount;
  }

  @Column(name = "Customer_Name", length = 255, nullable = false)
  public String getCustomerName() {
    return customerName;
  }

  public void setCustomerName(String customerName) {
    this.customerName = customerName;
  }

  @Column(name = "Customer_Address", length = 255, nullable = false)
  public String getCustomerAddress() {
    return customerAddress;
  }

  public void setCustomerAddress(String customerAddress) {
    this.customerAddress = customerAddress;
  }

  @Column(name = "Customer_Email", length = 128, nullable = false)
  public String getCustomerEmail() {
    return customerEmail;
  }

  public void setCustomerEmail(String customerEmail) {
    this.customerEmail = customerEmail;
  }

  @Column(name = "Customer_Phone", length = 128, nullable = false)
  public String getCustomerPhone() {
    return customerPhone;
  }

  public void setCustomerPhone(String customerPhone) {
    this.customerPhone = customerPhone;
  }
  
}
OrderDetail.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity;

import java.io.Serializable;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.ForeignKey;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Order_Details")
public class OrderDetail implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 7550745928843183535L;

  private String id;
  private Order order;

  private Product product;
  private int quanity;
  private double price;
  private double amount;

  @Id
  @Column(name = "ID", length = 50, nullable = false)
  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "ORDER_ID", nullable = false, //
  foreignKey = @ForeignKey(name = "ORDER_DETAIL_ORD_FK") )
  public Order getOrder() {
    return order;
  }

  public void setOrder(Order order) {
    this.order = order;
  }

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "PRODUCT_ID", nullable = false, //
  foreignKey = @ForeignKey(name = "ORDER_DETAIL_PROD_FK") )
  public Product getProduct() {
    return product;
  }

  public void setProduct(Product product) {
    this.product = product;
  }

  @Column(name = "Quanity", nullable = false)
  public int getQuanity() {
    return quanity;
  }

  public void setQuanity(int quanity) {
    this.quanity = quanity;
  }

  @Column(name = "Price", nullable = false)
  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  @Column(name = "Amount", nullable = false)
  public double getAmount() {
    return amount;
  }

  public void setAmount(double amount) {
    this.amount = amount;
  }
  
}
Product.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Lob;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;

@Entity
@Table(name = "Products")
public class Product implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = -1000119078147252957L;

  private String code;
  private String name;
  private double price;
  private byte[] image;

  // For sort.
  private Date createDate;

  public Product() {
  }

  @Id
  @Column(name = "Code", length = 20, nullable = false)
  public String getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }

  @Column(name = "Name", length = 255, nullable = false)
  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Column(name = "Price", nullable = false)
  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  @Column(name = "Create_Date", nullable = false)
  public Date getCreateDate() {
    return createDate;
  }

  public void setCreateDate(Date createDate) {
    this.createDate = createDate;
  }

  @Lob
  @Column(name = "Image", length = Integer.MAX_VALUE, nullable = true)
  public byte[] getImage() {
    return image;
  }

  public void setImage(byte[] image) {
    this.image = image;
  }

}

8. Các lớp Model

CartInfo.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CartInfo {

  private int orderNum;

  private CustomerInfo customerInfo;

  private final List<CartLineInfo> cartLines = new ArrayList<CartLineInfo>();

  public CartInfo() {

  }

  public int getOrderNum() {
    return orderNum;
  }

  public void setOrderNum(int orderNum) {
    this.orderNum = orderNum;
  }

  public CustomerInfo getCustomerInfo() {
    return customerInfo;
  }

  public void setCustomerInfo(CustomerInfo customerInfo) {
    this.customerInfo = customerInfo;
  }

  public List<CartLineInfo> getCartLines() {
    return this.cartLines;
  }

  private CartLineInfo findLineByCode(String code) {
    for (CartLineInfo line : this.cartLines) {
      if (line.getProductInfo().getCode().equals(code)) {
        return line;
      }
    }
    return null;
  }

  public void addProduct(ProductInfo productInfo, int quantity) {
    CartLineInfo line = this.findLineByCode(productInfo.getCode());

    if (line == null) {
      line = new CartLineInfo();
      line.setQuantity(0);
      line.setProductInfo(productInfo);
      this.cartLines.add(line);
    }
    int newQuantity = line.getQuantity() + quantity;
    if (newQuantity <= 0) {
      this.cartLines.remove(line);
    } else {
      line.setQuantity(newQuantity);
    }
  }

  public void validate() {

  }

  public void updateProduct(String code, int quantity) {
    CartLineInfo line = this.findLineByCode(code);

    if (line != null) {
      if (quantity <= 0) {
        this.cartLines.remove(line);
      } else {
        line.setQuantity(quantity);
      }
    }
  }

  public void removeProduct(ProductInfo productInfo) {
    CartLineInfo line = this.findLineByCode(productInfo.getCode());
    if (line != null) {
      this.cartLines.remove(line);
    }
  }

  public boolean isEmpty() {
    return this.cartLines.isEmpty();
  }

  public boolean isValidCustomer() {
    return this.customerInfo != null && this.customerInfo.isValid();
  }

  public int getQuantityTotal() {
    int quantity = 0;
    for (CartLineInfo line : this.cartLines) {
      quantity += line.getQuantity();
    }
    return quantity;
  }

  public double getAmountTotal() {
    double total = 0;
    for (CartLineInfo line : this.cartLines) {
      total += line.getAmount();
    }
    return total;
  }

  public void updateQuantity(CartInfo cartForm) {
    if (cartForm != null) {
      List<CartLineInfo> lines = cartForm.getCartLines();
      for (CartLineInfo line : lines) {
        this.updateProduct(line.getProductInfo().getCode(), line.getQuantity());
      }
    }

  }

}
CartLineInfo.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

public class CartLineInfo {

  private ProductInfo productInfo;
  private int quantity;

  public CartLineInfo() {
    this.quantity = 0;
  }

  public ProductInfo getProductInfo() {
    return productInfo;
  }

  public void setProductInfo(ProductInfo productInfo) {
    this.productInfo = productInfo;
  }

  public int getQuantity() {
    return quantity;
  }

  public void setQuantity(int quantity) {
    this.quantity = quantity;
  }

  public double getAmount() {
    return this.productInfo.getPrice() * this.quantity;
  }
  
}
CustomerInfo.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

public class CustomerInfo {

  private String name;
  private String address;
  private String email;
  private String phone;
  
  private boolean valid;


  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }
  
  public boolean isValid() {
    return valid;
  }

  public void setValid(boolean valid) {
    this.valid = valid;
  }

}
OrderDetailInfo.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

public class OrderDetailInfo {
  private String id;

  private String productCode;
  private String productName;

  private int quanity;
  private double price;
  private double amount;

  public OrderDetailInfo() {

  }

  // Using for Hibernate Query.
  // Sử dụng cho Hibernate Query.
  public OrderDetailInfo(String id, String productCode, //
      String productName, int quanity, double price, double amount) {
    this.id = id;
    this.productCode = productCode;
    this.productName = productName;
    this.quanity = quanity;
    this.price = price;
    this.amount = amount;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getProductCode() {
    return productCode;
  }

  public void setProductCode(String productCode) {
    this.productCode = productCode;
  }

  public String getProductName() {
    return productName;
  }

  public void setProductName(String productName) {
    this.productName = productName;
  }

  public int getQuanity() {
    return quanity;
  }

  public void setQuanity(int quanity) {
    this.quanity = quanity;
  }

  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  public double getAmount() {
    return amount;
  }

  public void setAmount(double amount) {
    this.amount = amount;
  }
}
OrderInfo.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

import java.util.Date;
import java.util.List;

public class OrderInfo {

  private String id;
  private Date orderDate;
  private int orderNum;
  private double amount;

  private String customerName;
  private String customerAddress;
  private String customerEmail;
  private String customerPhone;

  private List<OrderDetailInfo> details;

  public OrderInfo() {

  }

  // Using for Hibernate Query.
  // Sử dụng cho Hibernate Query.
  public OrderInfo(String id, Date orderDate, int orderNum, //
      double amount, String customerName, String customerAddress, //
      String customerEmail, String customerPhone) {
    this.id = id;
    this.orderDate = orderDate;
    this.orderNum = orderNum;
    this.amount = amount;

    this.customerName = customerName;
    this.customerAddress = customerAddress;
    this.customerEmail = customerEmail;
    this.customerPhone = customerPhone;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public Date getOrderDate() {
    return orderDate;
  }

  public void setOrderDate(Date orderDate) {
    this.orderDate = orderDate;
  }

  public int getOrderNum() {
    return orderNum;
  }

  public void setOrderNum(int orderNum) {
    this.orderNum = orderNum;
  }

  public double getAmount() {
    return amount;
  }

  public void setAmount(double amount) {
    this.amount = amount;
  }

  public String getCustomerName() {
    return customerName;
  }

  public void setCustomerName(String customerName) {
    this.customerName = customerName;
  }

  public String getCustomerAddress() {
    return customerAddress;
  }

  public void setCustomerAddress(String customerAddress) {
    this.customerAddress = customerAddress;
  }

  public String getCustomerEmail() {
    return customerEmail;
  }

  public void setCustomerEmail(String customerEmail) {
    this.customerEmail = customerEmail;
  }

  public String getCustomerPhone() {
    return customerPhone;
  }

  public void setCustomerPhone(String customerPhone) {
    this.customerPhone = customerPhone;
  }

  public List<OrderDetailInfo> getDetails() {
    return details;
  }

  public void setDetails(List<OrderDetailInfo> details) {
    this.details = details;
  }

}
PaginationResult.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.ScrollMode;
import org.hibernate.ScrollableResults;

public class PaginationResult<E> {

  private int totalRecords;
  private int currentPage;
  private List<E> list;
  private int maxResult;
  private int totalPages;

  private int maxNavigationPage;

  private List<Integer> navigationPages;

  // @page: 1, 2, ..
  public PaginationResult(Query query, int page, int maxResult, int maxNavigationPage) {
    final int pageIndex = page - 1 < 0 ? 0 : page - 1;

    int fromRecordIndex = pageIndex * maxResult;
    int maxRecordIndex = fromRecordIndex + maxResult;

    ScrollableResults resultScroll = query.scroll(ScrollMode.SCROLL_INSENSITIVE);

    List results = new ArrayList();

    boolean hasResult = resultScroll.first();

    if (hasResult) {
      // Cuộn tới vị trí:
      hasResult = resultScroll.scroll(fromRecordIndex);

      if (hasResult) {
        do {
          E record = (E) resultScroll.get(0);
          results.add(record);
        } while (resultScroll.next()//
            && resultScroll.getRowNumber() >= fromRecordIndex
            && resultScroll.getRowNumber() < maxRecordIndex);

      }
   
      // Chuyển tới bản ghi cuối
      resultScroll.last();
    }
   
    // Tổng số bản ghi.
    this.totalRecords = resultScroll.getRowNumber() + 1;
    this.currentPage = pageIndex + 1;
    this.list = results;
    this.maxResult = maxResult;

    this.totalPages = (this.totalRecords / this.maxResult) + 1;
    this.maxNavigationPage = maxNavigationPage;

    if (maxNavigationPage < totalPages) {
      this.maxNavigationPage = maxNavigationPage;
    }

    this.calcNavigationPages();
  }

  private void calcNavigationPages() {

    this.navigationPages = new ArrayList<Integer>();

    int current = this.currentPage > this.totalPages ? this.totalPages : this.currentPage;

    int begin = current - this.maxNavigationPage / 2;
    int end = current + this.maxNavigationPage / 2;

 
    // Trang đầu tiên
    navigationPages.add(1);
    if (begin > 2) {
    
      // Dùng cho '...'
      navigationPages.add(-1);
    }

    for (int i = begin; i < end; i++) {
      if (i > 1 && i < this.totalPages) {
        navigationPages.add(i);
      }
    }

    if (end < this.totalPages - 2) {
    
      // Dùng cho '...'
      navigationPages.add(-1);
    }
    // Trang cuối cùng.
    navigationPages.add(this.totalPages);
  }

  public int getTotalPages() {
    return totalPages;
  }

  public int getTotalRecords() {
    return totalRecords;
  }

  public int getCurrentPage() {
    return currentPage;
  }

  public List<E> getList() {
    return list;
  }

  public int getMaxResult() {
    return maxResult;
  }

  public List<Integer> getNavigationPages() {
    return navigationPages;
  }
 
}
ProductInfo.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.model;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Product;
import org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartFile;

public class ProductInfo {
  private String code;
  private String name;
  private double price;

  private boolean newProduct=false;

  // Upload file.
  private CommonsMultipartFile fileData;

  public ProductInfo() {
  }

  public ProductInfo(Product product) {
    this.code = product.getCode();
    this.name = product.getName();
    this.price = product.getPrice();
  }

  // Không thay đổi Constructor này,
  // nó được sử dụng trong Hibernate query.
  public ProductInfo(String code, String name, double price) {
    this.code = code;
    this.name = name;
    this.price = price;
  }

  public String getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  public CommonsMultipartFile getFileData() {
    return fileData;
  }

  public void setFileData(CommonsMultipartFile fileData) {
    this.fileData = fileData;
  }

  public boolean isNewProduct() {
    return newProduct;
  }

  public void setNewProduct(boolean newProduct) {
    this.newProduct = newProduct;
  }

}

9. Các lớp Utils & DAO

AccountDAO.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Account;

public interface AccountDAO {

  
  public Account findAccount(String userName );
  
}
OrderDAO.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao;

import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CartInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.OrderDetailInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.OrderInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.PaginationResult;

public interface OrderDAO {

  public void saveOrder(CartInfo cartInfo);

  public PaginationResult<OrderInfo> listOrderInfo(int page,
      int maxResult, int maxNavigationPage);
  
  public OrderInfo getOrderInfo(String orderId);
  
  public List<OrderDetailInfo> listOrderDetailInfos(String orderId);

}
ProductDAO.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Product;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.PaginationResult;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.ProductInfo;

public interface ProductDAO {

  
  
  public Product findProduct(String code);
  
  public ProductInfo findProductInfo(String code) ;
 
  
  public PaginationResult<ProductInfo> queryProducts(int page,
            int maxResult, int maxNavigationPage );
  
  public PaginationResult<ProductInfo> queryProducts(int page, int maxResult,
            int maxNavigationPage, String likeName);

  public void save(ProductInfo productInfo);
  
}
AccountDAOImpl.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.impl;

import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.criterion.Restrictions;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.AccountDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Account;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

// Transactional for Hibernate
@Transactional
public class AccountDAOImpl implements AccountDAO {
  
  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;

  @Override
  public Account findAccount(String userName ) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Criteria crit = session.createCriteria(Account.class);
    crit.add(Restrictions.eq("userName", userName));
    return (Account) crit.uniqueResult();
  }

}
OrderDAOImpl.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.impl;

import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.UUID;

import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.criterion.Restrictions;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.OrderDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.ProductDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Order;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.OrderDetail;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Product;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CartInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CartLineInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CustomerInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.OrderDetailInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.OrderInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.PaginationResult;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

//Transactional for Hibernate
@Transactional
public class OrderDAOImpl implements OrderDAO {

  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;

  @Autowired
  private ProductDAO productDAO;

  private int getMaxOrderNum() {
    String sql = "Select max(o.orderNum) from " + Order.class.getName() + " o ";
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Query query = session.createQuery(sql);
    Integer value = (Integer) query.uniqueResult();
    if (value == null) {
      return 0;
    }
    return value;
  }

  @Override
  public void saveOrder(CartInfo cartInfo) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();

    int orderNum = this.getMaxOrderNum() + 1;
    Order order = new Order();

    order.setId(UUID.randomUUID().toString());
    order.setOrderNum(orderNum);
    order.setOrderDate(new Date());
    order.setAmount(cartInfo.getAmountTotal());

    CustomerInfo customerInfo = cartInfo.getCustomerInfo();
    order.setCustomerName(customerInfo.getName());
    order.setCustomerEmail(customerInfo.getEmail());
    order.setCustomerPhone(customerInfo.getPhone());
    order.setCustomerAddress(customerInfo.getAddress());

    session.persist(order);

    List<CartLineInfo> lines = cartInfo.getCartLines();

    for (CartLineInfo line : lines) {
      OrderDetail detail = new OrderDetail();
      detail.setId(UUID.randomUUID().toString());
      detail.setOrder(order);
      detail.setAmount(line.getAmount());
      detail.setPrice(line.getProductInfo().getPrice());
      detail.setQuanity(line.getQuantity());

      String code = line.getProductInfo().getCode();
      Product product = this.productDAO.findProduct(code);
      detail.setProduct(product);

      session.persist(detail);
    }

    // Set OrderNum for report.
    // Set OrderNum để thông báo cho người dùng.
    cartInfo.setOrderNum(orderNum);
  }

  // @page = 1, 2, ...
  @Override
  public PaginationResult<OrderInfo> listOrderInfo(int page, int maxResult, int maxNavigationPage) {
    String sql = "Select new " + OrderInfo.class.getName()//
        + "(ord.id, ord.orderDate, ord.orderNum, ord.amount, "
        + " ord.customerName, ord.customerAddress, ord.customerEmail, ord.customerPhone) " + " from "
        + Order.class.getName() + " ord "//
        + " order by ord.orderNum desc";
    Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();

    Query query = session.createQuery(sql);

    return new PaginationResult<OrderInfo>(query, page, maxResult, maxNavigationPage);
  }

  public Order findOrder(String orderId) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Criteria crit = session.createCriteria(Order.class);
    crit.add(Restrictions.eq("id", orderId));
    return (Order) crit.uniqueResult();
  }

  @Override
  public OrderInfo getOrderInfo(String orderId) {
    Order order = this.findOrder(orderId);
    if (order == null) {
      return null;
    }
    return new OrderInfo(order.getId(), order.getOrderDate(), //
        order.getOrderNum(), order.getAmount(), order.getCustomerName(), //
        order.getCustomerAddress(), order.getCustomerEmail(), order.getCustomerPhone());
  }

  @Override
  public List<OrderDetailInfo> listOrderDetailInfos(String orderId) {
    String sql = "Select new " + OrderDetailInfo.class.getName() //
        + "(d.id, d.product.code, d.product.name , d.quanity,d.price,d.amount) "//
        + " from " + OrderDetail.class.getName() + " d "//
        + " where d.order.id = :orderId ";

    Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();

    Query query = session.createQuery(sql);
    query.setParameter("orderId", orderId);

    return query.list();
  }

}
ProductDAOImpl.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.impl;

import java.util.Date;

import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.criterion.Restrictions;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.ProductDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Product;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.PaginationResult;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.ProductInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

// Transactional for Hibernate
@Transactional
public class ProductDAOImpl implements ProductDAO {

  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;

  @Override
  public Product findProduct(String code) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Criteria crit = session.createCriteria(Product.class);
    crit.add(Restrictions.eq("code", code));
    return (Product) crit.uniqueResult();
  }

  @Override
  public ProductInfo findProductInfo(String code) {
    Product product = this.findProduct(code);
    if (product == null) {
      return null;
    }
    return new ProductInfo(product.getCode(), product.getName(), product.getPrice());
  }

  @Override
  public void save(ProductInfo productInfo) {
    String code = productInfo.getCode();

    Product product = null;

    boolean isNew = false;
    if (code != null) {
      product = this.findProduct(code);
    }
    if (product == null) {
      isNew = true;
      product = new Product();
      product.setCreateDate(new Date());
    }
    product.setCode(code);
    product.setName(productInfo.getName());
    product.setPrice(productInfo.getPrice());

    if (productInfo.getFileData() != null) {
      byte[] image = productInfo.getFileData().getBytes();
      if (image != null && image.length > 0) {
        product.setImage(image);
      }
    }
    if (isNew) {
      this.sessionFactory.getCurrentSession().persist(product);
    }
    // If error in DB, Exceptions will be thrown out immediately
    // Nếu có lỗi tại DB, ngoại lệ sẽ ném ra ngay lập tức
    this.sessionFactory.getCurrentSession().flush();
  }

  @Override
  public PaginationResult<ProductInfo> queryProducts(int page, int maxResult, int maxNavigationPage,
      String likeName) {
    String sql = "Select new " + ProductInfo.class.getName() //
        + "(p.code, p.name, p.price) " + " from "//
        + Product.class.getName() + " p ";
    if (likeName != null && likeName.length() > 0) {
      sql += " Where lower(p.name) like :likeName ";
    }
    sql += " order by p.createDate desc ";
    //
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();

    Query query = session.createQuery(sql);
    if (likeName != null && likeName.length() > 0) {
      query.setParameter("likeName", "%" + likeName.toLowerCase() + "%");
    }
    return new PaginationResult<ProductInfo>(query, page, maxResult, maxNavigationPage);
  }

  @Override
  public PaginationResult<ProductInfo> queryProducts(int page, int maxResult, int maxNavigationPage) {
    return queryProducts(page, maxResult, maxNavigationPage, null);
  }
  
}
Utils.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.util;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CartInfo;

public class Utils {
 
  // Thông tin các mặt hàng đã mua, được lưu trữ trong Session.
  public static CartInfo getCartInSession(HttpServletRequest request) {

 
    // Thông tin giỏ hàng có thể đã lưu vào trong Session trước đó.
    CartInfo cartInfo = (CartInfo) request.getSession().getAttribute("myCart");
   
 
    // Nếu chưa tạo giỏ hàng, tạo nó.
    if (cartInfo == null) {
      cartInfo = new CartInfo();
     
 
      // Và lưu vào trong session.
      request.getSession().setAttribute("myCart", cartInfo);
    }

    return cartInfo;
  }

  public static void removeCartInSession(HttpServletRequest request) {
    request.getSession().removeAttribute("myCart");
  }

  public static void storeLastOrderedCartInSession(HttpServletRequest request, CartInfo cartInfo) {
    request.getSession().setAttribute("lastOrderedCart", cartInfo);
  }
 
  public static CartInfo getLastOrderedCartInSession(HttpServletRequest request) {
    return (CartInfo) request.getSession().getAttribute("lastOrderedCart");
  }

}

10. Lớp xác thực (Authentication) từ Database

MyDBAuthenticationService.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.authentication;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.AccountDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Account;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class MyDBAuthenticationService implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private AccountDAO accountDAO;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    Account account = accountDAO.findAccount(username);
    System.out.println("Account= " + account);

    if (account == null) {
      throw new UsernameNotFoundException("User " //
          + username + " was not found in the database");
    }

    // EMPLOYEE,MANAGER,..
    String role = account.getUserRole();

    List<GrantedAuthority> grantList = new ArrayList<GrantedAuthority>();

    // ROLE_EMPLOYEE, ROLE_MANAGER
    GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + role);

    grantList.add(authority);

    boolean enabled = account.isActive();
    boolean accountNonExpired = true;
    boolean credentialsNonExpired = true;
    boolean accountNonLocked = true;

    UserDetails userDetails = (UserDetails) new User(account.getUserName(), //
        account.getPassword(), enabled, accountNonExpired, //
        credentialsNonExpired, accountNonLocked, grantList);

    return userDetails;
  }

}

11. Spring MVC Validator

CustomerValidator & ProductInfoValidator là lớp để validate (xác nhận) dữ liệu người dùng nhập vào FORM. Trong trường hợp người dùng nhập sai, sẽ có các thông báo như hình minh họa dưới đây:
CustomerInfoValidator.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.validator;

import org.apache.commons.validator.routines.EmailValidator;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CustomerInfo;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.validation.Errors;
import org.springframework.validation.ValidationUtils;
import org.springframework.validation.Validator;
 
// Khai báo là một @Component (Nghĩa là 1 Bean).
@Component
public class CustomerInfoValidator implements Validator {

  private EmailValidator emailValidator = EmailValidator.getInstance();

 
  // Validator này chỉ dùng để kiểm tra class CustomerInfo.
  @Override
  public boolean supports(Class<?> clazz) {
    return clazz == CustomerInfo.class;
  }

  @Override
  public void validate(Object target, Errors errors) {
    CustomerInfo custInfo = (CustomerInfo) target;

 
    // Kiểm tra các trường (field) của CustomerInfo.
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "name", "NotEmpty.customerForm.name");
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "email", "NotEmpty.customerForm.email");
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "address", "NotEmpty.customerForm.address");
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "phone", "NotEmpty.customerForm.phone");

    if (!emailValidator.isValid(custInfo.getEmail())) {
      errors.rejectValue("email", "Pattern.customerForm.email");
    }
  }

}
ProductInfoValidator.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.validator;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.ProductDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Product;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.ProductInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.validation.Errors;
import org.springframework.validation.ValidationUtils;
import org.springframework.validation.Validator;

 
// Khai báo là một @Component (Nghĩa là 1 Bean).
@Component
public class ProductInfoValidator implements Validator {

  @Autowired
  private ProductDAO productDAO;

 
  // Validator này chỉ dùng để kiểm tra class ProductInfo.
  @Override
  public boolean supports(Class<?> clazz) {
    return clazz == ProductInfo.class;
  }

  @Override
  public void validate(Object target, Errors errors) {
    ProductInfo productInfo = (ProductInfo) target;

 
    // Kiểm tra các trường (field) của ProductInfo.
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "code", "NotEmpty.productForm.code");
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "name", "NotEmpty.productForm.name");
    ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "price", "NotEmpty.productForm.price");

    String code = productInfo.getCode();
    if (code != null && code.length() > 0) {
      if (code.matches("\\s+")) {
        errors.rejectValue("code", "Pattern.productForm.code");
      } else if(productInfo.isNewProduct()) {
        Product product = productDAO.findProduct(code);
        if (product != null) {
          errors.rejectValue("code", "Duplicate.productForm.code");
        }
      }
    }
  }

}
Các lỗi thông báo được cấu hình trong file messages/validator.properties:
messages/validator.properties
NotEmpty.customerForm.name=Name is required
NotEmpty.customerForm.email=Email is required
NotEmpty.customerForm.address=Address is required
NotEmpty.customerForm.phone=Phone is required

Pattern.customerForm.email=Email is not valid


NotEmpty.productForm.name=Product name is required
NotEmpty.productForm.code=Product code is required
Pattern.productForm.code=Product code is not valid
Duplicate.productForm.code=Duplicate products


NotFound.loginForm.account=Account not found
Disabled.loginForm.account=Account is disabled
Nội dung của validator.properties đã được load bởi ApplicationContextConfig:
** ApplicationContextConfig.java **
// Load property in message/validator.properties

@Bean
public ResourceBundleMessageSource messageSource() {
  ResourceBundleMessageSource rb = new ResourceBundleMessageSource();
  // Load property in message/validator.properties
  rb.setBasenames(new String[] { "messages/validator"});
  return rb;
}

12. Các Lớp cho Login

MyDBAuthenticationService.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.authentication;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.AccountDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Account;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class MyDBAuthenticationService implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private AccountDAO accountDAO;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    Account account = accountDAO.findAccount(username);
    System.out.println("Account= " + account);

    if (account == null) {
      throw new UsernameNotFoundException("User " //
          + username + " was not found in the database");
    }

    // EMPLOYEE,MANAGER,..
    String role = account.getUserRole();

    List<GrantedAuthority> grantList = new ArrayList<GrantedAuthority>();

    // ROLE_EMPLOYEE, ROLE_MANAGER
    GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + role);

    grantList.add(authority);

    boolean enabled = account.isActive();
    boolean accountNonExpired = true;
    boolean credentialsNonExpired = true;
    boolean accountNonLocked = true;

    UserDetails userDetails = (UserDetails) new User(account.getUserName(), //
        account.getPassword(), enabled, accountNonExpired, //
        credentialsNonExpired, accountNonLocked, grantList);

    return userDetails;
  }

}

13. Spring Controller

MainController.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.controller;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.OrderDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.ProductDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.entity.Product;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CartInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.CustomerInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.PaginationResult;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.ProductInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.util.Utils;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.validator.CustomerInfoValidator;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.WebDataBinder;
import org.springframework.web.bind.annotation.InitBinder;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;

@Controller
// Cần thiết cho Hibernate Transaction.
@Transactional
// Cần thiết để sử dụng RedirectAttributes
@EnableWebMvc
public class MainController {

  @Autowired
  private OrderDAO orderDAO;

  @Autowired
  private ProductDAO productDAO;

  @Autowired
  private CustomerInfoValidator customerInfoValidator;

  @InitBinder
  public void myInitBinder(WebDataBinder dataBinder) {
    Object target = dataBinder.getTarget();
    if (target == null) {
      return;
    }
    System.out.println("Target=" + target);

 
    // Trường hợp update SL trên giỏ hàng.
    // (@ModelAttribute("cartForm") @Validated CartInfo cartForm)
    if (target.getClass() == CartInfo.class) {

    }
 
    // Trường hợp save thông tin khách hàng.
    // (@ModelAttribute("customerForm") @Validated CustomerInfo
    // customerForm)
    else if (target.getClass() == CustomerInfo.class) {
      dataBinder.setValidator(customerInfoValidator);
    }

  }

  @RequestMapping("/403")
  public String accessDenied() {
    return "/403";
  }

  @RequestMapping("/")
  public String home() {
    return "index";
  }

 
  // Danh sách sản phẩm.
  @RequestMapping({ "/productList" })
  public String listProductHandler(Model model, //
      @RequestParam(value = "name", defaultValue = "") String likeName,
      @RequestParam(value = "page", defaultValue = "1") int page) {
    final int maxResult = 5;
    final int maxNavigationPage = 10;

    PaginationResult<ProductInfo> result = productDAO.queryProducts(page, //
        maxResult, maxNavigationPage, likeName);

    model.addAttribute("paginationProducts", result);
    return "productList";
  }

  @RequestMapping({ "/buyProduct" })
  public String listProductHandler(HttpServletRequest request, Model model, //
      @RequestParam(value = "code", defaultValue = "") String code) {

    Product product = null;
    if (code != null && code.length() > 0) {
      product = productDAO.findProduct(code);
    }
    if (product != null) {

    
      // Thông tin giỏ hàng có thể đã lưu vào trong Session trước đó.
      CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);

      ProductInfo productInfo = new ProductInfo(product);

      cartInfo.addProduct(productInfo, 1);
    }
  
    // Chuyển sang trang danh sách các sản phẩm đã mua.
    return "redirect:/shoppingCart";
  }

  @RequestMapping({ "/shoppingCartRemoveProduct" })
  public String removeProductHandler(HttpServletRequest request, Model model, //
      @RequestParam(value = "code", defaultValue = "") String code) {
    Product product = null;
    if (code != null && code.length() > 0) {
      product = productDAO.findProduct(code);
    }
    if (product != null) {

  
      // Thông tin giỏ hàng có thể đã lưu vào trong Session trước đó.
      CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);

      ProductInfo productInfo = new ProductInfo(product);

      cartInfo.removeProduct(productInfo);

    }
 
    // Chuyển sang trang danh sách các sản phẩm đã mua.
    return "redirect:/shoppingCart";
  }

 
  // POST: Cập nhập số lượng cho các sản phẩm đã mua.
  @RequestMapping(value = { "/shoppingCart" }, method = RequestMethod.POST)
  public String shoppingCartUpdateQty(HttpServletRequest request, //
      Model model, //
      @ModelAttribute("cartForm") CartInfo cartForm) {

    CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);
    cartInfo.updateQuantity(cartForm);

  
    // Chuyển sang trang danh sách các sản phẩm đã mua.
    return "redirect:/shoppingCart";
  }

 
  // GET: Hiển thị giỏ hàng.
  @RequestMapping(value = { "/shoppingCart" }, method = RequestMethod.GET)
  public String shoppingCartHandler(HttpServletRequest request, Model model) {
    CartInfo myCart = Utils.getCartInSession(request);

    model.addAttribute("cartForm", myCart);
    return "shoppingCart";
  }

 
  // GET: Nhập thông tin khách hàng.
  @RequestMapping(value = { "/shoppingCartCustomer" }, method = RequestMethod.GET)
  public String shoppingCartCustomerForm(HttpServletRequest request, Model model) {

    CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);
  
  
    // Chưa mua mặt hàng nào.
    if (cartInfo.isEmpty()) {
      
   
      // Chuyển tới trang danh giỏ hàng
      return "redirect:/shoppingCart";
    }

    CustomerInfo customerInfo = cartInfo.getCustomerInfo();
    if (customerInfo == null) {
      customerInfo = new CustomerInfo();
    }

    model.addAttribute("customerForm", customerInfo);

    return "shoppingCartCustomer";
  }

 
  // POST: Save thông tin khách hàng.
  @RequestMapping(value = { "/shoppingCartCustomer" }, method = RequestMethod.POST)
  public String shoppingCartCustomerSave(HttpServletRequest request, //
      Model model, //
      @ModelAttribute("customerForm") @Validated CustomerInfo customerForm, //
      BindingResult result, //
      final RedirectAttributes redirectAttributes) {

  
    // Kết quả Validate CustomerInfo.
    if (result.hasErrors()) {
      customerForm.setValid(false);
      // Forward to reenter customer info.
      // Forward tới trang nhập lại.
      return "shoppingCartCustomer";
    }

    customerForm.setValid(true);
    CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);

    cartInfo.setCustomerInfo(customerForm);

 
    // Chuyển hướng sang trang xác nhận.
    return "redirect:/shoppingCartConfirmation";
  }

 
  // GET: Xem lại thông tin để xác nhận.
  @RequestMapping(value = { "/shoppingCartConfirmation" }, method = RequestMethod.GET)
  public String shoppingCartConfirmationReview(HttpServletRequest request, Model model) {
    CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);

  
    // Chưa mua mặt hàng nào.
    if (cartInfo.isEmpty()) {
    
      // Chuyển tới trang danh giỏ hàng
      return "redirect:/shoppingCart";
    } else if (!cartInfo.isValidCustomer()) {
     
      // Chuyển tới trang nhập thông tin khách hàng.
      return "redirect:/shoppingCartCustomer";
    }

    return "shoppingCartConfirmation";
  }

 
  // POST: Gửi đơn hàng (Save).
  @RequestMapping(value = { "/shoppingCartConfirmation" }, method = RequestMethod.POST)
 
  // Tránh ngoại lệ: UnexpectedRollbackException (Xem giải thích thêm).
  @Transactional(propagation = Propagation.NEVER)
  public String shoppingCartConfirmationSave(HttpServletRequest request, Model model) {
    CartInfo cartInfo = Utils.getCartInSession(request);

  
    // Chưa mua mặt hàng nào.
    if (cartInfo.isEmpty()) {
    
      // Chuyển tới trang danh giỏ hàng
      return "redirect:/shoppingCart";
    } else if (!cartInfo.isValidCustomer()) {
    
      // Chuyển tới trang nhập thông tin khách hàng.
      return "redirect:/shoppingCartCustomer";
    }
    try {
      orderDAO.saveOrder(cartInfo);
    } catch (Exception e) {
    
      // Cần thiết: Propagation.NEVER?
      return "shoppingCartConfirmation";
    }
   
    // Xóa rỏ hàng khỏi session.
    Utils.removeCartInSession(request);
    
 
    // Lưu thông tin đơn hàng đã xác nhận mua.
    Utils.storeLastOrderedCartInSession(request, cartInfo);

  
    // Chuyến hướng tới trang hoàn thành mua hàng.
    return "redirect:/shoppingCartFinalize";
  }

  @RequestMapping(value = { "/shoppingCartFinalize" }, method = RequestMethod.GET)
  public String shoppingCartFinalize(HttpServletRequest request, Model model) {

    CartInfo lastOrderedCart = Utils.getLastOrderedCartInSession(request);

    if (lastOrderedCart == null) {
      return "redirect:/shoppingCart";
    }

    return "shoppingCartFinalize";
  }

  @RequestMapping(value = { "/productImage" }, method = RequestMethod.GET)
  public void productImage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Model model,
      @RequestParam("code") String code) throws IOException {
    Product product = null;
    if (code != null) {
      product = this.productDAO.findProduct(code);
    }
    if (product != null && product.getImage() != null) {
      response.setContentType("image/jpeg, image/jpg, image/png, image/gif");
      response.getOutputStream().write(product.getImage());
    }
    response.getOutputStream().close();
  }
  
}
AdminController.java
package org.o7planning.springmvcshoppingcart.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.OrderDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.dao.ProductDAO;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.OrderDetailInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.OrderInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.PaginationResult;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.model.ProductInfo;
import org.o7planning.springmvcshoppingcart.validator.ProductInfoValidator;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.WebDataBinder;
import org.springframework.web.bind.annotation.InitBinder;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.multipart.support.ByteArrayMultipartFileEditor;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;

@Controller
// Enable Hibernate Transaction.
// Cần thiết cho Hibernate Transaction.
@Transactional
// Need to use RedirectAttributes
// Cần thiết để sử dụng RedirectAttributes
@EnableWebMvc
public class AdminController {

  @Autowired
  private OrderDAO orderDAO;

  @Autowired
  private ProductDAO productDAO;

  @Autowired
  private ProductInfoValidator productInfoValidator;

  // Configurated In ApplicationContextConfig.
  // Đã cấu hình trong ApplicationContextConfig
  @Autowired
  private ResourceBundleMessageSource messageSource;

  @InitBinder
  public void myInitBinder(WebDataBinder dataBinder) {
    Object target = dataBinder.getTarget();
    if (target == null) {
      return;
    }
    System.out.println("Target=" + target);

    if (target.getClass() == ProductInfo.class) {
      dataBinder.setValidator(productInfoValidator);
      // For upload Image.
      // Sử dụng cho upload Image.
      dataBinder.registerCustomEditor(byte[].class, new ByteArrayMultipartFileEditor());
    }
  }

  // GET: Show Login Page
  // GET: Hiển thị trang login
  @RequestMapping(value = { "/login" }, method = RequestMethod.GET)
  public String login(Model model) {

    return "login";
  }

  @RequestMapping(value = { "/accountInfo" }, method = RequestMethod.GET)
  public String accountInfo(Model model) {

    UserDetails userDetails = (UserDetails) SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal();
    System.out.println(userDetails.getPassword());
    System.out.println(userDetails.getUsername());
    System.out.println(userDetails.isEnabled());

    model.addAttribute("userDetails", userDetails);
    return "accountInfo";
  }

  @RequestMapping(value = { "/orderList" }, method = RequestMethod.GET)
  public String orderList(Model model, //
      @RequestParam(value = "page", defaultValue = "1") String pageStr) {
    int page = 1;
    try {
      page = Integer.parseInt(pageStr);
    } catch (Exception e) {
    }
    final int MAX_RESULT = 5;
    final int MAX_NAVIGATION_PAGE = 10;

    PaginationResult<OrderInfo> paginationResult //
    = orderDAO.listOrderInfo(page, MAX_RESULT, MAX_NAVIGATION_PAGE);

    model.addAttribute("paginationResult", paginationResult);
    return "orderList";
  }

  // GET: Show product.
  // GET: Hiển thị product
  @RequestMapping(value = { "/product" }, method = RequestMethod.GET)
  public String product(Model model, @RequestParam(value = "code", defaultValue = "") String code) {
    ProductInfo productInfo = null;

    if (code != null && code.length() > 0) {
      productInfo = productDAO.findProductInfo(code);
    }
    if (productInfo == null) {
      productInfo = new ProductInfo();
      productInfo.setNewProduct(true);
    }
    model.addAttribute("productForm", productInfo);
    return "product";
  }

  // POST: Save product
  @RequestMapping(value = { "/product" }, method = RequestMethod.POST)
  // Avoid UnexpectedRollbackException (See more explanations)
  // Tránh ngoại lệ: UnexpectedRollbackException (Xem giải thích thêm).
  @Transactional(propagation = Propagation.NEVER)
  public String productSave(Model model, //
      @ModelAttribute("productForm") @Validated ProductInfo productInfo, //
      BindingResult result, //
      final RedirectAttributes redirectAttributes) {

    if (result.hasErrors()) {
      return "product";
    }
    try {
      productDAO.save(productInfo);
    } catch (Exception e) {
      // Need: Propagation.NEVER?
      // Cần thiết: Propagation.NEVER?
      String message = e.getMessage();
      model.addAttribute("message", message);
      // Show product form.
      return "product";

    }
    return "redirect:/productList";
  }

  @RequestMapping(value = { "/order" }, method = RequestMethod.GET)
  public String orderView(Model model, @RequestParam("orderId") String orderId) {
    OrderInfo orderInfo = null;
    if (orderId != null) {
      orderInfo = this.orderDAO.getOrderInfo(orderId);
    }
    if (orderInfo == null) {
      return "redirect:/orderList";
    }
    List<OrderDetailInfo> details = this.orderDAO.listOrderDetailInfos(orderId);
    orderInfo.setDetails(details);

    model.addAttribute("orderInfo", orderInfo);

    return "order";
  }
  
}

14. Các file Jsps

styles.css
html {
  background: white;
}
h3 {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
body {
  max-width: 860px;
  min-width: 360px;
  margin: 0px auto;
  background: #F8F8F8;
  padding:0px 5px;
  text-align:center;
}

.page-title {
  font-size:120%;
  text-align: left;
  margin:10px 0px;
}
.header-container {
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  position: relative;
  background: #5f5f5f;
  color: white;
}
.header-container .header-bar {
  position: absolute;
  right: 10px;
  bottom: 20px;
}
.header-container .header-bar a {
  color: white;
  font-size: bold;
}

.footer-container {
  text-align: center;
  margin-top: 10px;
  padding: 5px 0px 0px 0px;
  border-top: 1px solid #ccc;
}
.menu-container {
  text-align: right;
  margin: 10px 5px;
}
.menu-container a {
  margin: 5px 5px 5px 10px;
  color: #004d99;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}

.site-name {
  font-size:200%;
  margin:10px 10px 10px 0px;
  padding: 5px;
}

.container {
  margin: 5px 0px;
}

.demo-container, .login-container, .account-container {
  padding: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  text-align:left;
  margin:20px 0px;
}

.customer-info-container {
  text-align: left;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 0px 5px;
}
.product-preview-container {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 5px;
  width: 250px;
  margin: 10px ;
  display: inline-block;
  text-align:left;
}

.product-preview-container input {
  width: 50px;
}


.product-image {
  width: 120px;
  height: 80px;
}

ul {
  list-style-type: none;
  padding-left: 5px;
  margin:5px;
}


.navi-item {
  margin: 5px 5px 5px 20px;
}

.button-update-sc {
  color: red;
  margin: 5px 5px 5px 20px;
}

.button-send-sc {
  color: red;
  margin: 5px 5px 5px 20px;
}

.error-message {
  font-size: 90%;
  color: red;
  font-style: italic;
}

.price {
  color: blue;
  font-weight: bold;
}

.subtotal {
  color: red;
  font-weight: bold;
}

.total {
  color: red;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}

table td {
  padding: 5px;
}
_footer.jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>


<div class="footer-container">

  @Copy right <a href="http://o7planning.org" target="_blank">o7planning.org</a>
  <br>
  See more <a>demo</a>
  
</div>
_header.jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>

<div class="header-container">

  <div class="site-name">Online Shop</div>

  <div class="header-bar">
    <c:if test="${pageContext.request.userPrincipal.name != null}">
    Hello
      <a href="${pageContext.request.contextPath}/accountInfo">
        ${pageContext.request.userPrincipal.name} </a>
     &nbsp;|&nbsp;
      <a href="${pageContext.request.contextPath}/logout">Logout</a>

    </c:if>
    <c:if test="${pageContext.request.userPrincipal.name == null}">
      <a href="${pageContext.request.contextPath}/login">Login</a>
    </c:if>
  </div>
</div>
_menu.jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>
  
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/security/tags" prefix="security" %>  


<div class="menu-container">
 
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/">Home</a>
  |
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/productList">
   Product List
  </a>
  |
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCart">
   My Cart
  </a>
  |
  <security:authorize access="hasAnyRole('ROLE_MANAGER','ROLE_EMPLOYEE')">
   <a href="${pageContext.request.contextPath}/orderList">
     Order List
   </a>
   |
  </security:authorize>
 
  <security:authorize access="hasRole('ROLE_MANAGER')">
     <a href="${pageContext.request.contextPath}/product">
            Create Product
     </a>
     |
  </security:authorize>
 
</div>
403.jsp
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Access Denied</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>


  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <div class="page-title">Access Denied!</div>
 
  <h3 style="color:red;">Sorry, you can not access this page!</h3>
 
 
  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
accountInfo.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/security/tags" prefix="security" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Account Info</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>


  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <div class="page-title">Account Info</div>

  <div class="account-container">


    <ul>
      <li>User Name: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</li>
      <li>Role:
        <ul>
          <c:forEach items="${userDetails.authorities}" var="auth">
            <li>${auth.authority }</li>
          </c:forEach>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>


  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
index.jsp
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Books Shop Online</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>


  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <div class="page-title">Shopping Cart Demo</div>
 
  <div class="demo-container">
  <h3>Demo content</h3>
 
  <ul>
   <li>Buy online</li>
   <li>Admin pages</li>
   <li>Reports</li>
  </ul>
  </div>
 
 
  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
login.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Login</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>


  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />  <div class="page-title">Login (For Employee, Manager)</div>

  <div class="login-container">

    <h3>Enter username and password</h3>
    <br>
    <!-- /login?error=true -->
    <c:if test="${param.error == 'true'}">
      <div style="color: red; margin: 10px 0px;">

        Login Failed!!!<br /> Reason :
        ${sessionScope["SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION"].message}

      </div>
    </c:if>

    <form method="POST"
      action="${pageContext.request.contextPath}/j_spring_security_check">
      <table>
        <tr>
          <td>User Name *</td>
          <td><input name="userName" /></td>
        </tr>

        <tr>
          <td>Password *</td>
          <td><input type="password" name="password" /></td>
        </tr>

        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
          <td><input type="submit" value="Login" /> <input type="reset"
            value="Reset" /></td>
        </tr>
      </table>
    </form>

    <span class="error-message">${error }</span>

  </div>


  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
order.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Product List</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>

  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />
  
  <fmt:setLocale value="en_US" scope="session"/>

  <div class="page-title">Order Info</div>

  <div class="customer-info-container">
    <h3>Customer Information:</h3>
    <ul>
      <li>Name: ${orderInfo.customerName}</li>
      <li>Email: ${orderInfo.customerEmail}</li>
      <li>Phone: ${orderInfo.customerPhone}</li>
      <li>Address: ${orderInfo.customerAddress}</li>
    </ul>
    <h3>Order Summary:</h3>
    <ul>
      <li>Total:
      <span class="total">
      <fmt:formatNumber value="${orderInfo.amount}" type="currency"/>
      </span></li>
    </ul>
  </div>
  
  <br/>
  
  <table border="1" style="width:100%">
    <tr>
      <th>Product Code</th>
      <th>Product Name</th>
      <th>Quantity</th>
      <th>Price</th>
      <th>Amount</th>
    </tr>
    <c:forEach items="${orderInfo.details}" var="orderDetailInfo">
      <tr>
        <td>${orderDetailInfo.productCode}</td>
        <td>${orderDetailInfo.productName}</td>
        <td>${orderDetailInfo.quanity}</td>
        <td>
        <fmt:formatNumber value="${orderDetailInfo.price}" type="currency"/>
        </td>
        <td>
        <fmt:formatNumber value="${orderDetailInfo.amount}" type="currency"/>
        </td> 
      </tr>
    </c:forEach>
  </table>
  <c:if test="${paginationResult.totalPages > 1}">
    <div class="page-navigator">
     <c:forEach items="${paginationResult.navigationPages}" var = "page">
       <c:if test="${page != -1 }">
        <a href="orderList?page=${page}" class="nav-item">${page}</a>
       </c:if>
       <c:if test="${page == -1 }">
        <span class="nav-item"> ... </span>
       </c:if>
     </c:forEach>
      
    </div>
  </c:if>
  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
orderList.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Product List</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>

  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <fmt:setLocale value="en_US" scope="session"/>
 
  <div class="page-title">Order List</div>

  <div>Total Order Count: ${paginationResult.totalRecords}</div>
 
  <table border="1" style="width:100%">
    <tr>
      <th>Order Num</th>
      <th>Order Date</th>
      <th>Customer Name</th>
      <th>Customer Address</th>
      <th>Customer Email</th>
      <th>Amount</th>
      <th>View</th>
    </tr>
    <c:forEach items="${paginationResult.list}" var="orderInfo">
      <tr>
        <td>${orderInfo.orderNum}</td>
        <td>
         <fmt:formatDate value="${orderInfo.orderDate}" pattern="dd-MM-yyyy HH:mm"/>
        </td>
        <td>${orderInfo.customerName}</td>
        <td>${orderInfo.customerAddress}</td>
        <td>${orderInfo.customerEmail}</td>
        <td style="color:red;">
         <fmt:formatNumber value="${orderInfo.amount}" type="currency"/>
        </td>
        <td><a href="${pageContext.request.contextPath}/order?orderId=${orderInfo.id}">
         View</a></td>
      </tr>
    </c:forEach>
  </table>
  <c:if test="${paginationResult.totalPages > 1}">
    <div class="page-navigator">
     <c:forEach items="${paginationResult.navigationPages}" var = "page">
       <c:if test="${page != -1 }">
        <a href="orderList?page=${page}" class="nav-item">${page}</a>
       </c:if>
       <c:if test="${page == -1 }">
        <span class="nav-item"> ... </span>
       </c:if>
     </c:forEach>
     
    </div>
  </c:if>
  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
product.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Product</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>

  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <div class="page-title">Product</div>
 
  <c:if test="${not empty errorMessage }">
   <div class="error-message">
     ${errorMessage}
   </div>
  </c:if>

  <form:form modelAttribute="productForm" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <table style="text-align:left;">
      <tr>
        <td>Code *</td>
        <td style="color:red;">
         <c:if test="${not empty productForm.code}">
            <form:hidden path="code"/>
            ${productForm.code}
         </c:if>
         <c:if test="${empty productForm.code}">
            <form:input path="code" />
            <form:hidden path="newProduct" />
         </c:if>
        </td>
        <td><form:errors path="code" class="error-message" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Name *</td>
        <td><form:input path="name" /></td>
        <td><form:errors path="name" class="error-message" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Price *</td>
        <td><form:input path="price" /></td>
        <td><form:errors path="price" class="error-message" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Image</td>
        <td>
        <img src="${pageContext.request.contextPath}/productImage?code=${productForm.code}" width="100"/></td>
        <td> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Upload Image</td>
        <td><form:input type="file" path="fileData"/></td>
        <td> </td>
      </tr>


      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" value="Submit" /> <input type="reset"
          value="Reset" /></td>
      </tr>
    </table>
  </form:form>
  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
productList.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>

<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/security/tags" prefix="security" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Product List</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>

  <jsp:include page="_header.jsp" />
  <jsp:include page="_menu.jsp" />
 
  <fmt:setLocale value="en_US" scope="session"/>

  <div class="page-title">Product List</div>  <c:forEach items="${paginationProducts.list}" var="prodInfo">
    <div class="product-preview-container">
      <ul>
        <li><img class="product-image"
          src="${pageContext.request.contextPath}/productImage?code=${prodInfo.code}" /></li>
        <li>Code: ${prodInfo.code}</li>
        <li>Name: ${prodInfo.name}</li>
        <li>Price: <fmt:formatNumber value="${prodInfo.price}" type="currency"/></li>
        <li><a
          href="${pageContext.request.contextPath}/buyProduct?code=${prodInfo.code}">
            Buy Now</a></li>
        <!-- For Manager edit Product -->
        <security:authorize access="hasRole('ROLE_MANAGER')">
         <li><a style="color:red;"
           href="${pageContext.request.contextPath}/product?code=${prodInfo.code}">
            Edit Product</a></li>
        </security:authorize>
      </ul>
    </div>

  </c:forEach>
  <br/>
 

  <c:if test="${paginationProducts.totalPages > 1}">
    <div class="page-navigator">
     <c:forEach items="${paginationProducts.navigationPages}" var = "page">
       <c:if test="${page != -1 }">
        <a href="productList?page=${page}" class="nav-item">${page}</a>
       </c:if>
       <c:if test="${page == -1 }">
        <span class="nav-item"> ... </span>
       </c:if>
     </c:forEach>
     
    </div>
  </c:if>

  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
shoppingCart.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Shopping Cart</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>
  <jsp:include page="_header.jsp" />
 
  <jsp:include page="_menu.jsp" />
 
  <fmt:setLocale value="en_US" scope="session"/>

  <div class="page-title">My Cart</div>

  <c:if test="${empty cartForm or empty cartForm.cartLines}">
    <h2>There is no items in Cart</h2>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/productList">Show
      Product List</a>
  </c:if>

  <c:if test="${not empty cartForm and not empty cartForm.cartLines  }">
    <form:form method="POST" modelAttribute="cartForm"
      action="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCart">

      <c:forEach items="${cartForm.cartLines}" var="cartLineInfo"
        varStatus="varStatus">
        <div class="product-preview-container">
          <ul>
            <li><img class="product-image"
              src="${pageContext.request.contextPath}/productImage?code=${cartLineInfo.productInfo.code}" />
            </li>
            <li>Code: ${cartLineInfo.productInfo.code} <form:hidden
                path="cartLines[${varStatus.index}].productInfo.code" />

            </li>
            <li>Name: ${cartLineInfo.productInfo.name}</li>
            <li>Price: <span class="price">
           
             <fmt:formatNumber value="${cartLineInfo.productInfo.price}" type="currency"/>
            
            </span></li>
            <li>Quantity: <form:input
                path="cartLines[${varStatus.index}].quantity" /></li>
            <li>Subtotal:
             <span class="subtotal">
            
              <fmt:formatNumber value="${cartLineInfo.amount}" type="currency"/>
           
             </span>
            </li>
            <li><a
              href="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCartRemoveProduct?code=${cartLineInfo.productInfo.code}">
                Delete </a></li>
          </ul>
        </div>
      </c:forEach>
      <div style="clear: both"></div>
      <input class="button-update-sc" type="submit" value="Update Quantity" />
      <a class="navi-item"
        href="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCartCustomer">Enter
        Customer Info</a>
      <a class="navi-item"
        href="${pageContext.request.contextPath}/productList">Continue
        Buy</a>
    </form:form>


  </c:if>


  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
shoppingCartConfirmation.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Shopping Cart Confirmation</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>
 <jsp:include page="_header.jsp" />

 <jsp:include page="_menu.jsp" />

 <fmt:setLocale value="en_US" scope="session"/>

 <div class="page-title">Confirmation</div> <div class="customer-info-container">
   <h3>Customer Information:</h3>
   <ul>
     <li>Name: ${myCart.customerInfo.name}</li>
     <li>Email: ${myCart.customerInfo.email}</li>
     <li>Phone: ${myCart.customerInfo.phone}</li>
     <li>Address: ${myCart.customerInfo.address}</li>
   </ul>
   <h3>Cart Summary:</h3>
   <ul>
     <li>Quantity: ${myCart.quantityTotal}</li>
     <li>Total:
     <span class="total">
      <fmt:formatNumber value="${myCart.amountTotal}" type="currency"/>
     </span></li>
   </ul>
 </div>

 <form method="POST"
   action="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCartConfirmation">

   <!-- Edit Cart -->
   <a class="navi-item"
     href="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCart">Edit Cart</a>

   <!-- Edit Customer Info -->
   <a class="navi-item"
     href="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCartCustomer">Edit
     Customer Info</a>

   <!-- Send/Save -->
   <input type="submit" value="Send" class="button-send-sc" />
 </form>

 <div class="container">

   <c:forEach items="${myCart.cartLines}" var="cartLineInfo">
     <div class="product-preview-container">
       <ul>
         <li><img class="product-image"
           src="${pageContext.request.contextPath}/productImage?code=${cartLineInfo.productInfo.code}" /></li>
         <li>Code: ${cartLineInfo.productInfo.code} <input
           type="hidden" name="code" value="${cartLineInfo.productInfo.code}" />
         </li>
         <li>Name: ${cartLineInfo.productInfo.name}</li>
         <li>Price: <span class="price">
           <fmt:formatNumber value="${cartLineInfo.productInfo.price}" type="currency"/>
         </span>
         </li>
         <li>Quantity: ${cartLineInfo.quantity}</li>
         <li>Subtotal:
          <span class="subtotal">
            <fmt:formatNumber value="${cartLineInfo.amount}" type="currency"/>
          </span>
         </li>
       </ul>
     </div>
   </c:forEach>

 </div>

 <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>
shoppingCartCustomer.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Enter Customer Information</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>
<jsp:include page="_header.jsp" />
<jsp:include page="_menu.jsp" />

<div class="page-title">Enter Customer Information</div>

  <form:form method="POST" modelAttribute="customerForm"
    action="${pageContext.request.contextPath}/shoppingCartCustomer">

    <table>
      <tr>
        <td>Name *</td>
        <td><form:input path="name" /></td>
        <td><form:errors path="name" class="error-message" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Email *</td>
        <td><form:input path="email" /></td>
        <td><form:errors path="email" class="error-message" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Phone *</td>
        <td><form:input path="phone" /></td>
        <td><form:errors path="phone" class="error-message" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Address *</td>
        <td><form:input path="address" /></td>
        <td><form:errors path="address" class="error-message" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" value="Submit" /> <input type="reset"
          value="Reset" /></td>
      </tr>
    </table>

  </form:form>


  <jsp:include page="_footer.jsp" />


</body>
</html>
shoppingCartFinalize.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Shopping Cart Finalize</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/styles.css">

</head>
<body>
  <jsp:include page="_header.jsp" />

  <jsp:include page="_menu.jsp" />

  <div class="page-title">Finalize</div>
 
  <div class="container">
    <h3>Thank you for Order</h3>
    Your order number is: ${lastOrderedCart.orderNum}
  </div>

  <jsp:include page="_footer.jsp" />

</body>
</html>

15. Chạy ứng dụng

Nhấn phải chuột vào Project chọn:
 • Run As/Run Applications:
Nhập vào:
 • Name: Run Spring MVC Shopping Cart
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCAnnotationShoppingCart}
 • Goals: tomcat7:run

16. Bạn gặp lỗi?

Nếu bạn thay đổi tên các package hãy chú ý các vị trí sau:
 • ApplicationContextConfig.java
SEVERE: Exception starting filter springSecurityFilterChain
org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException:
No bean named 'springSecurityFilterChain' is defined...
Hãy đảm bảo rằng bạn đã có lớp SpringSecurityInitializer: