openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring MVC và Spring JDBC Transaction

 1. Giới thiệu
 2. Script tạo bảng
 3. Tạo Maven Project
 4. Cấu hình Maven & web.xml
 5. datasource-cfg.properties
 6. Cấu hình Spring MVC
 7. Java Classes
 8. Views
 9. Chạy ứng dụng

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.6 (NEON)

 • Spring MVC 4

 • Spring JDBC

2. Script tạo bảng

ORACLE:
create table DEPARTMENT (
   DEPT_ID number(10,0) not null,
   DEPT_NAME varchar2(255 char) not null,
   DEPT_NO varchar2(20 char) not null unique,
   LOCATION varchar2(255 char),
   primary key (DEPT_ID)
 );
MySQL:
create table DEPARTMENT (
 DEPT_ID integer not null,
 DEPT_NAME varchar(255) not null,
 DEPT_NO varchar(20) not null,
 LOCATION varchar(255),
 primary key (DEPT_ID),
 unique (DEPT_NO)
);
SQLServer:
Create table DEPARTMENT (
  DEPT_ID int not null,
  DEPT_NAME varchar(255) not null,
  DEPT_NO varchar(20) not null,
  LOCATION varchar(255),
  primary key (DEPT_ID),
  unique (DEPT_NO)
);

3. Tạo Maven Project

 • File/New/Other..
Nhập vào:
 • Group Id: org.o7planning
 • Artifact Id: SpringMVCJdbcTransaction
 • Package: org.o7planning.tutorial.springmvcjdbc
Project đã được tạo ra:
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
Sử dụng Java >= 6.

4. Cấu hình Maven & web.xml

Sử dụng Servlet >= 3.
web.xml
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
     http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  version="3.0">
 
  <display-name>SpringMVCJdbcTransaction Web Application</display-name>
 
</web-app>
Trong pom.xml tôi đã khai báo các thư viện JDBC cho cả 3 loại database Oracle, MySQLSQL Server.
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringMVCJdbcTransaction</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0.0</version>
  <name>SpringMVCJdbcTransaction Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <java-version>1.7</java-version>
  </properties>

  <repositories>
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
  </repositories>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Servlet API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Jstl for jsp page -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/jstl -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>


    <!-- JSP API -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet.jsp/jsp-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>jsp-api</artifactId>
      <version>2.2</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Spring dependencies -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>


    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-jdbc -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-tx -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-tx</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- MySQL JDBC driver -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>6.0.4</version>
    </dependency>

    <!-- Oracle JDBC driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>

    <!-- SQLServer JDBC driver (JTDS) -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.jtds/jtds -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <version>1.3.1</version>
    </dependency>


  </dependencies>


  <build>
    <finalName>SpringMVCJdbcTransaction</finalName>
    <plugins>
    
      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default - /SpringMVCJdbcTransaction,8080) -->
        <!--
        <configuration>
          <path>/</path>
          <port>8899</port>
        </configuration>
        -->  
      </plugin>
    </plugins>
  </build>  

</project>

5. datasource-cfg.properties

Trong hướng dẫn này hỗ trợ 3 loại cơ sở dữ liệu khác nhau là Oracle, MySQLSQL Server, bạn có thể cấu hình file datasource-cfg.xml theo một trong các mẫu dưới đây:
datasource-cfg.properties (ORACLE)
# DataSource (ORACLE)

ds.database-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
ds.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
ds.username=simplehr
ds.password=12345
datasource-cfg.properties (MySQL)
# DataSource

ds.database-driver=com.mysql.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
ds.username=root
ds.password=12345
datasource-cfg.properties (SQL Server)
# DataSource

ds.database-driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
ds.url=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/simplehr;instance=SQLEXPRESS
ds.username=shoppingcart
ds.password=12345

6. Cấu hình Spring MVC

SpringWebAppInitializer.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.config;

import javax.servlet.FilterRegistration;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");

    // UtF8 Charactor Filter.
    FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter("encodingFilter", CharacterEncodingFilter.class);

    fr.setInitParameter("encoding", "UTF-8");
    fr.setInitParameter("forceEncoding", "true");
    fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");
  }

}
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;

@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

 
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {

    // Default..
  }

  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

}
Trong ApplicationContextConfig bạn cần khai báo 2 Spring BEAN là dataSourcetransactionManager.

dataSource BEAN sẽ tải thông tin database tại file ds/datasouce-cfg.properties.
ApplicationContextConfig.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.config;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.annotation.PropertySources;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration
@ComponentScan("org.o7planning.springmvcjdbc.*")

@EnableTransactionManagement

// Load to Environment.
@PropertySources({ @PropertySource("classpath:ds/datasource-cfg.properties") })

public class ApplicationContextConfig {

  // Lưu trữ các giá thuộc tính load bởi @PropertySource.
  @Autowired
  private Environment env;

  @Bean(name = "viewResolver")
  public InternalResourceViewResolver getViewResolver() {
    InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();

    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");

    return viewResolver;
  }

  @Bean(name = "dataSource")
  public DataSource getDataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

    // See: datasouce-cfg.properties
    dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("ds.database-driver"));
    dataSource.setUrl(env.getProperty("ds.url"));
    dataSource.setUsername(env.getProperty("ds.username"));
    dataSource.setPassword(env.getProperty("ds.password"));

    System.out.println("## getDataSource: " + dataSource);

    return dataSource;
  }

  @Bean(name = "transactionManager")
  public DataSourceTransactionManager getTransactionManager() {
    DataSourceTransactionManager txManager = new DataSourceTransactionManager();

    DataSource dataSource = this.getDataSource();
    txManager.setDataSource(dataSource);

    return txManager;
  }

}

7. Java Classes

Department.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.model;

public class Department {

  private Integer deptId;
  private String deptNo;
  private String deptName;
  private String location;

  public Department() {

  }

  public Department(Integer deptId, String deptNo, String deptName,
      String location) {
    this.deptId = deptId;
    this.deptNo = deptNo;
    this.deptName = deptName;
    this.location = location;
  }

  public Integer getDeptId() {
    return deptId;
  }

  public void setDeptId(Integer deptId) {
    this.deptId = deptId;
  }

  public String getDeptNo() {
    return deptNo;
  }

  public void setDeptNo(String deptNo) {
    this.deptNo = deptNo;
  }

  public String getDeptName() {
    return deptName;
  }

  public void setDeptName(String deptName) {
    this.deptName = deptName;
  }

  public String getLocation() {
    return location;
  }

  public void setLocation(String location) {
    this.location = location;
  }
}
DepartmentMapper.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.mapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import org.o7planning.springmvcjdbc.model.Department;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

public class DepartmentMapper implements RowMapper<Department> {

  public static final String BASE_SQL = //
      "Select d.dept_id,d.dept_no,d.dept_name,d.location "//
          + " from Department d ";

  @Override
  public Department mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
    Integer deptId = rs.getInt("dept_id");
    String deptNo = rs.getString("dept_no");
    String deptName = rs.getString("dept_name");
    String location = rs.getString("location");

    return new Department(deptId, deptNo, deptName, location);
  }

}
@Transactional có thể chú thích trên các method, hoặc chú thích trên class nó sẽ có tác dụng trên hết tất cả các method có trong class.
DepartmentDAO.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.dao;

import java.util.List;

import javax.sql.DataSource;

import org.o7planning.springmvcjdbc.mapper.DepartmentMapper;
import org.o7planning.springmvcjdbc.model.Department;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupport;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Repository
@Transactional
public class DepartmentDAO extends JdbcDaoSupport {

  @Autowired
  public DepartmentDAO(DataSource dataSource) {
    this.setDataSource(dataSource);
  }

  private int getMaxDeptId() {
    String sql = "Select max(d.dept_id) from Department d";

    Integer value = this.getJdbcTemplate().queryForObject(sql, Integer.class);
    if (value == null) {
      return 0;
    }
    return value;
  }

  public Department findDepartment(String deptNo) {
    String sql = DepartmentMapper.BASE_SQL //
        + " where d.dept_no = ?";

    Object[] params = new Object[] { deptNo };
    
    DepartmentMapper mapper = new DepartmentMapper();

    Department dept = this.getJdbcTemplate().queryForObject(sql, params, mapper);
    return dept;
  }

  public List<Department> listDepartment() {
    String sql = DepartmentMapper.BASE_SQL;

    Object[] params = new Object[] {};
    DepartmentMapper mapper = new DepartmentMapper();

    List<Department> list = this.getJdbcTemplate().query(sql, params, mapper);
    return list;
  }

  public void insertDepartment(String deptName, String location) {
    String sql = "Insert into Department (dept_id,dept_no,dept_name,location) "//
        + " values (?,?,?,?) ";
    int deptId = this.getMaxDeptId() + 1;
    String deptNo = "D" + deptId;
    Object[] params = new Object[] { deptId, deptNo, deptName, location };
    this.getJdbcTemplate().update(sql, params);
  }

}
Controller:
MainController.java
package org.o7planning.springmvcjdbc.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcjdbc.dao.DepartmentDAO;
import org.o7planning.springmvcjdbc.model.Department;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  @Autowired
  private DepartmentDAO departmentDAO;

  @RequestMapping(value = { "/" }, method = RequestMethod.GET)
  public String welcomePage(Model model) {
    departmentDAO.insertDepartment("HR", "Chicago");
    departmentDAO.insertDepartment("INV", "Hanoi");
    List<Department> list = departmentDAO.listDepartment();
    model.addAttribute("departments", list);
    return "index";
  }
  
}

8. Views

index.jsp
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
 
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Department List</title>
 </head>
 <body>
   <div align="center">
     <h1>Department List</h1>
     <table border="1">
       <tr>
        <th>No</th>
        <th>Dept No</th>
        <th>Dept Name</th>
        <th>Location</th>
       </tr>
       <c:forEach var="dept" items="${departments}" varStatus="status">
       <tr>
         <td>${status.index + 1}</td>
         <td>${dept.deptNo}</td>
         <td>${dept.deptName}</td>
         <td>${dept.location}</td>              
       </tr>
       </c:forEach>        
     </table>
   </div>
 </body>
</html>

9. Chạy ứng dụng

Cấu hình để chạy:

Nhập vào:
 • Name: Run SpringMVCJdbcTransaction
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCJdbcTransaction}
 • Goals: tomcat7:run