openplanning

Cấu hình các nguồn dữ liệu tĩnh trong Spring MVC

 1. Mục tiêu của tài liệu
 2. Tạo Maven Project
 3. Cấu hình Maven & web.xml
 4. Cấu hình Spring MVC
 5. Spring Controllers
 6. Static Resource & Views
 7. Chạy ứng dụng

1. Mục tiêu của tài liệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.6 (NEON)

 • Spring 4 MVC

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình các nguồn dữ liệu tĩnh trong Spring MVC, các nguồn dữ liệu tĩnh thông thường là các file ảnh (image), các file css, và javascript,...
Spring MVC cho phép bạn ánh xạ giữa một URL với một vị trí thực tế của nguồn dữ liệu. Bạn có thể xem hình minh họa dưới đây:

2. Tạo Maven Project

 • File/New/Other..
Nhập vào:
 • Group ID: org.o7planning
 • Artifact ID: SpringMVCStaticResource
 • Package: org.o7planning.tutorial.springmvcresource
Project đã được tạo ra.
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
Chú ý:
Eclipse
tạo ra project Maven có thể sai cấu trúc. Bạn cần phải kiểm tra lại và sửa lỗi.
Đảm bảo rằng project của bạn sử dụng Java >=6.
Project properties:

3. Cấu hình Maven & web.xml

Cấu hình web.xml sử dụng Web App >= 3.
web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
  http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  id="WebApp_ID" version="3.0">
  
  <display-name>SpringMVCResource</display-name>
  
</web-app>
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">


<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.o7planning</groupId>
<artifactId>SpringMVCResource</artifactId>
<packaging>war</packaging>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>SpringMVCResource Maven Webapp</name>
<url>http://maven.apache.org</url>


 <dependencies>
   <dependency>
     <groupId>junit</groupId>
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>3.8.1</version>
     <scope>test</scope>
   </dependency>


   <!-- Servlet API -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
   <dependency>
     <groupId>javax.servlet</groupId>
     <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
     <version>3.1.0</version>
     <scope>provided</scope>
   </dependency>


   <!-- Jstl for jsp page -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/jstl -->
   <dependency>
     <groupId>javax.servlet</groupId>
     <artifactId>jstl</artifactId>
     <version>1.2</version>
   </dependency>


   <!-- JSP API -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet.jsp/jsp-api -->
   <dependency>
     <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
     <artifactId>jsp-api</artifactId>
     <version>2.2</version>
     <scope>provided</scope>
   </dependency>   <!-- Spring dependencies -->
   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-core</artifactId>
     <version>4.3.3.RELEASE</version>
   </dependency>

   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-web</artifactId>
     <version>4.3.3.RELEASE</version>
   </dependency>

   <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
   <dependency>
     <groupId>org.springframework</groupId>
     <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
     <version>4.3.3.RELEASE</version>
   </dependency>


 </dependencies>
 
 
 <build>
   <finalName>SpringMVCResource</finalName>
   <plugins>

     <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
     <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
     <plugin>
       <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
       <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
       <version>2.2</version>
      
       <!-- Config: contextPath and Port (Default - /SpringMVCResource : 8080) -->
      
       <!--
       <configuration>
         <path>/</path>
         <port>8899</port>
       </configuration>
       -->
     </plugin>
   </plugins>
 </build>
 
</project>

4. Cấu hình Spring MVC

SpringWebAppInitializer.java
package org.o7planning.springmvcresource.config;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");
  }

}
ApplicationContextConfig.java
package org.o7planning.springmvcresource.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration

@ComponentScan("org.o7planning.springmvcresource.*")
public class ApplicationContextConfig {

  @Bean(name = "viewResolver")
  public InternalResourceViewResolver getViewResolver() {
    InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();

    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");

    return viewResolver;
  }
 
}
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.springmvcresource.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;


@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

 
  // Cấu hình để sử dụng các file nguồn tĩnh (html, image, ..)
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
  
    // Css resource.
    registry.addResourceHandler("/styles/**") //
         .addResourceLocations("/WEB-INF/resources/css/").setCachePeriod(31556926);
    
  }

  
  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

}
Một số chú ý:
Cấu hình Static Resource:
// Css resource.
registry.addResourceHandler("/styles/**") //
     .addResourceLocations("/WEB-INF/resources/css/");

5. Spring Controllers

MyController.java
package org.o7planning.springmvcresource.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class MainController {

  @RequestMapping(value = "/staticResourceTest")
  public String staticResource(Model model) {
    return "staticResourceTest";
  }
  
}

6. Static Resource & Views

Static Resource
scripts/common.js
function sayHello() {  
 alert("Hello from JavaScript");
}
/WEB-INF/resource/css/commons.css
.button {
 font-size: 20px;
 background: #ccc;
}

.red-text {
 color: red;
 font-size: 30px;
}

.green-text {
 color: green;
 font-size: 20px;
}
Views
staticResourceTest.jsp
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Spring MVC Resource example</title>


<script type="text/javascript"
  src="${pageContext.request.contextPath}/scripts/common.js"></script>


<link rel="stylesheet" type="text/css"
  href="${pageContext.request.contextPath}/styles/common.css">

</head>
<body>

<pre>
Config: /styles/** ==> /WEB-INF/resources/css/
----------------------------------------------
    /styles/common.css ==> /WEB-INF/resources/css/common.css
    /styles/path1/abc.css ==> /WEB-INF/resources/css/path1/abc.css
    /styles/path1/path2/abc.css ==> /WEB-INF/resources/css/path1/path2/abc.css
</pre>


  <div class="red-text">Red text</div>
  <br>
  <div class="green-text">Green text</div>
  <br>

  <input type="button" class="button" onclick="sayHello();"
    value="Click me!">

</body>
</html>
index.jsp
<html>
<body>
 
 <a href="staticResourceTest">staticResourceTest</a>
 
</body>
</html>

7. Chạy ứng dụng

Trong lần đầu tiên, trước khi chạy ứng dụng bạn cần phải build toàn bộ project.
Nhấn phải chuột vào project chọn:
Cấu hình để chạy:
Nhập vào:
 • Name: Run SpringMVCResource
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCResource}
 • Goals: tomcat7:run